Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Etendusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord
Tallinna Linnavalitsus 07.10.2009 määrus number 76 [RT IV, 07.06.2013, 19]
Jõustumine:12.10.2009
Redaktsiooni kehtivus:02.12.2016 - ... [RT IV, 29.11.2016, 12]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 23.11.2016 nr 47 [RT IV, 29.11.2016, 9 - jõust. 02.12.2016]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

7. oktoober 2009 nr 76

 

 

 

Etendusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse etendusasutuse seaduse § 6 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2008 määruse nr 32 „Tallinna Linnateatri põhimäärus“ § 5 lg-ga 1 ja 22. jaanuari 2015 määruse nr 2 „Tallinna Filharmoonia põhimäärus“ § 5 lg-ga 1.
[RT IV, 29.11.2016, 9 - jõust. 02.12.2016]

 

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse munitsipaaletendusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi (edaspidi konkursi) tingimused ja kord.

2. peatükk
KONKURSI VÄLJAKUULUTAMINE JA AVALDUSTE ESITAMINE

§ 2. Konkursi väljakuulutamine

(1) Konkursi direktori ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab Tallinna Kultuuriamet (edaspidi kultuuriamet).
[RT IV, 29.11.2016, 9 - jõust. 02.12.2016]

(2) Konkurss kuulutatakse välja, kui:

1) direktori ametikoht on vaba;

2) direktoriga sõlmitud töölepingu lõppemiseni on jäänud vähem kui kolm kuud.

§ 3. Konkursiteade

(1) Konkursiteade avaldatakse üleriigilise levikuga ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ning kultuuriameti veebilehel arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) jääb avalduse esitamiseks aega vähemalt kümme tööpäeva.
[RT IV, 29.11.2016, 9 - jõust. 02.12.2016]

(2) Konkursiteates märgitakse:

1) etendusasutuse nimi ja aadress;
[RT IV, 29.11.2016, 9 - jõust. 02.12.2016]

2) konkursi korras täidetava ametikoha nimetus;

3) kandidaadile esitatavad nõuded;

4) avalduse esitamise tähtaeg;

5) koos avaldusega komisjonile esitatavate dokumentide loetelu;

6) kontaktisiku kontaktandmed.
[RT IV, 29.11.2016, 9 - jõust. 02.12.2016]

§ 4. Konkursil osalemine

(1) Kandidaat esitab konkursil osalemiseks järgmised dokumendid:

1) kirjalik avaldus;

2) elulookirjeldus;

3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

4) kandidaadi tegevuskava etendusasutuse juhina;

5) muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

(2) Konkursist saab osa võtta isik, kelle avaldus koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega laekub kultuuriametile hiljemalt konkursiteates märgitud tähtajaks. Konkursiteates märgitud tähtpäeval postitatud avaldus loetakse tähtajaks esitatuks.
[RT IV, 29.11.2016, 9 - jõust. 02.12.2016]

(3) Kandidaatide esitatud avaldused registreeritakse kultuuriameti asjaajamiskorra kohaselt.
[RT IV, 29.11.2016, 9 - jõust. 02.12.2016]

(4) Kandidaadil, kelle avaldus on registreeritud kultuuriametis, on õigus saada lisateavet etendusasutuse kohta ning tutvuda sellega kohapeal.
[RT IV, 29.11.2016, 9 - jõust. 02.12.2016]

3. peatükk
KOMISJONI MOODUSTAMINE JA KOKKUKUTSUMINE

§ 5. Komisjoni moodustamine

(1) Konkursi korraldamiseks moodustab kultuuriameti juhataja hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajaks seitsmeliikmelise konkursikomisjoni (edaspidi komisjon), nimetab komisjoni koosseisus esimehe ja aseesimehe ning määrab sekretäri.
[RT IV, 29.11.2016, 9 - jõust. 02.12.2016]

(2) Komisjoni koosseisu kuuluvad:

1) linnavalitsuse liige;

2) linnakantselei esindaja;

3) kaks kultuuriameti esindajat;
[RT IV, 29.11.2016, 9 - jõust. 02.12.2016]

4) etendusasutuse loomenõukogu esindaja;

5) etendusasutuse esindaja;

6) loomevaldkonnaga seotud isik.

(3) Sekretär ei kuulu komisjoni koosseisu.

§ 6. Komisjoni kokkukutsumine

(1) Komisjoni koosoleku kutsub komisjoni esimehe ettepanekul kokku sekretär, teatades komisjoni liikmetele koosoleku aja ja koha vähemalt kolm tööpäeva ette.

(2) Teate komisjoni koosoleku kohta võib edastada vahetult, telefoni, faksi või e-posti teel.

4. peatükk
KOMISJONI TÖÖKORD

§ 7. Komisjoni koosolek

(1) Komisjoni töövorm on kinnine koosolek.
[RT IV, 29.11.2016, 9 - jõust. 02.12.2016]

(2) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees ning protokollib komisjoni sekretär. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär.

(3) Komisjon võib kandidaatide hindamisel kasutada eksperte.

(4) Komisjoni esimene koosolek peetakse kümne tööpäeva jooksul alates konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtpäevast.

§ 8. Konkursi läbiviimise voorud

Konkurss toimub kahes voorus. Need on dokumendivoor ja vestlusvoor.

§ 9. Dokumendivoor

(1) Dokumendivoor toimub e-posti teel komisjoni koosolekut kokku kutsumata.

(2) Dokumendivoorus:

1) saadetakse komisjoni liikmetele elektrooniliselt konkursile esitatud dokumendid ning komisjoni esimehe ettepanekud konkursi edasise korraldamise kohta;

2) vaatavad komisjoniliikmed konkursile esitatud dokumendid läbi ja langetavad otsuse kandidaatide vestlusvooru lubamise kohta;

3) määratakse komisjoni järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht;

4) otsustatakse teisi komisjoni pädevusse kuuluvaid küsimusi.

(3) Komisjoniliikmed edastavad oma ettepanekud ja otsused komisjoni esimehele e-posti teel.

(4) Dokumendivoorus loetakse otsused vastuvõetuks, kui nende poolt on peale komisjoni esimehe vähemalt pooled komisjoniliikmed. Vastuvõetud otsused protokollitakse.

(5) Kandidaatidele, keda vestlusvooru ei lubatud, teatab komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees otsusest kirjalikult kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

§ 10. Vestlusvoor

(1) Vestlusvooru lubatud kandidaatidele teatab komisjoni sekretär vestluse aja ja koha arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt kolm tööpäeva enne teates märgitud kuupäeva.

(2) Enne vestluse algust tutvustab komisjoni esimees kandidaadile tema õigusi, komisjoni koosseisu ning konkursi tingimusi ja korda.

(3) Kandidaadil on õigus:

1) anda vestluse käigus lisaks komisjoni küsitule selgitusi ning saada komisjonilt lisateavet konkursi korralduse kohta;

2) loobuda kandideerimisest kirjaliku avalduse alusel konkursi igas staadiumis.

(4) Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult tema küsitlemise ajal.

5. peatükk
KOMISJONI OTSUS

§ 11. Komisjoni otsustusvõime

Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad peale komisjoni esimehe osa vähemalt pooled komisjoni liikmed.

§ 12. Direktori valimine

(1) Komisjon valib direktori vestlusvooruks kokku kutsutud kinnisel koosolekul.

(2) Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletusel. Igal komisjoniliikmel on üks hääl.

(3) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üle poole koosolekul viibivatest komisjoniliikmetest.

§ 13. Kordushääletus

(1) Kui ükski kandidaat ei kogunud nõutavat arvu hääli, korraldatakse samal koosolekul kordushääletus enam hääli saanud kandidaatide vahel.

(2) Kordushääletuse tingimused on samad esimese hääletuse tingimustega.

§ 14. Komisjoni otsus ja sellest teatamine

(1) Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:

1) tunnistada kandidaat ametikohale valituks;

2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevalituks;

3) tunnistada kandidaat koosolekule mitteilmunuks.

(2) Kandidaatidele saadab komisjoni sekretär kirjaliku teate komisjoni põhjendatud otsuse kohta kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

(3) Ametikohale valituks tunnistatud kandidaadi kohta esitab komisjoni esimees kultuuriameti juhatajale viie tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemisest kandidaadi ametisse kinnitamise ettepaneku.
[RT IV, 29.11.2016, 9 - jõust. 02.12.2016]

§ 15. Konkursi tulemuse tühistamine

Kui komisjon on rikkunud käesoleva korraga sätestatud protseduurireegleid, tühistab kultuuriameti juhataja konkursi tulemuse.
[RT IV, 29.11.2016, 9 - jõust. 02.12.2016]

§ 16. Konkursi luhtumine ja uue konkursi väljakuulutamine

(1) Konkurss on luhtunud, kui:

1) konkursil osalemiseks ei ole esitatud ühtegi avaldust;

2) kõik kandidaadid osutusid dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks;

3) ükski kandidaat ei kogunud vestlusvooru hääletusel nõutavat arvu hääli;

4) ühegi konkursitingimustele vastava kandidaadiga ei sõlmita töölepingut;

5) kultuuriameti juhataja tühistab protseduurireeglite rikkumise tõttu konkursi tulemuse.
[RT IV, 29.11.2016, 9 - jõust. 02.12.2016]

(2) Kui konkurss loetakse luhtunuks, kuulutab kultuuriamet välja uue konkursi.
[RT IV, 29.11.2016, 9 - jõust. 02.12.2016]

§ 17. Ametisse kinnitamine ja töölepingu sõlmimine

(1) Kultuuriameti juhataja esitab komisjoni valitud kandidaadi ametisse kinnitamiseks linnavalitsusele.
[RT IV, 29.11.2016, 9 - jõust. 02.12.2016]

(2) Etendusasutuse direktori kinnitab ametisse linnavalitsus linnapea ettepanekul.

(3) Kultuuriameti juhataja sõlmib etendusasutuse direktoriga tähtajalise töölepingu kuni viieks aastaks.
[RT IV, 29.11.2016, 9 - jõust. 02.12.2016]

§ 18. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 12. oktoobril 2009.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär