Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 03.09.2009 määrus number 29
jõustumine 10.09.2009

Redaktsiooni kehtivus 10.09.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

3. september 2009 nr 29

 

 

Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja perekonna sissetulekutest mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestaminelisas 1 “Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord“ (edaspidi kord) tehakse järgmised muudatused:

1) korda täiendatakse punktiga 2.1.12 järgmises sõnastuses:

“2.1.12 toimetulekutoetust saavate perede laste kooliminekutoetus.“;

2) korda täiendatakse punktiga 4.31 järgmises sõnastuses:

“4.31 Toimetulekutoetust saavate perede laste kooliminekutoetus määratakse üldharidus- või kutseõppeasutuste (edaspidi kool) kuni 19aastastele (kaasa arvatud) õpilastele tingimusel, et pere on saanud toimetulekutoetust jooksval aastal enne lapse kooliminekut. Toetust makstakse kooli õpilaste nimekirja või kooli väljastatud tõendi alusel. Toetust ei maksta esmakordselt kooli mineva lapse toetuse saajale.“.

§ 2.  Määrus jõustub 10. septembril 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees