Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 29.07.2009 korraldus number 1267
Redaktsiooni kehtivus:29.07.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

       29. juuli 2009 nr 1267-k

 

 

Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 2 p 10, § 33 lg 1 p 3, lg 2, § 34 lg 1, § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“ § 13   p-ga 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 15. aprilli 2009 korraldusega nr 601-k „Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu koostamise algatamine“ ning tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus nagu uue äri- ja elukvartali rajamine koos kõrghoonestusega omab eeldatavalt olulist keskkonnamõju

 

 

1. Algatada Tallinna Linnavalitsuse 15. aprilli 2009 korraldusega nr 601-k algatatud Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kristiine linnaosas 6,3 ha suurusel maa-alal moodustatavatele kruntidele kuni 24-korruseliste ja kuni 5 maa-aluse korrusega ärihoonete ja äripindadega korterelamute kvartali rajamine.

2. Detailplaneeringu:

2.1 koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198, Tallinn);

2.2 koostamise õigus on sõlmitud lepinguga üle antud RAAM Arhitektid AI OÜ-le (aadress Pärnu mnt 10 / Väike-Karja tn 12, 10148 Tallinn);

2.3 kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

3. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel on vajalik järgmistel põhjustel:

3.1 detailplaneeringuga kavandatakse eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust nagu kõrghoonestusega uue äri- ja elamukvartali rajamist linnaosa keskusena;

3.2 lähtudes teemaplaneeringust „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ ja selle keskkonnamõju strateegilisest hindamisest, on kõrghooned olulise keskkonnamõjuga objektid linnakeskkonnas, mistõttu on iga kõrghoonepiirkonna detailplaneeringu staadiumis vajalik läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine kõrghoonete mõju ulatuse täpsemaks määratlemiseks;

3.3 ala paiknemise tõttu tiheda liikluskoormusega piirkonnas võivad avalduda alale kõrged müratasemed ja õhusaaste, mis eeldatavalt mõjutavad negatiivselt detailplaneeringuala ja lähiala elanikkonda. Kõrghoonete rajamisega kasvavad liiklusvood planeeritava ala piirkonnas veelgi. Planeeringulahendusega nähakse ette ka Tondi tn äärde trammitee ning raudteega paralleelselt kulgeva perspektiivse tänava rajamine. Kõrghoonete rajamisega suureneb vajadus parkimiskohtade järele, mis võib põhjustada piirkonna maakasutuse olulise tasakaalustamatuse ning liikluskorraldusest tulenevaid keskkonnamõjusid ümbruskonnale;

3.4 kuivõrd Tallinna üldplaneeringu kohaselt on detailplaneeringuala juhtfunktsiooniks ettevõtluse segahoonestusala ja väikeelamute ala, võib detailplaneeringuga maakasutuse muutmine linnaosa keskuse segahoonestusalaks avaldada eeldatavalt mõju ka kontaktvööndi linnaruumile terviklikult.

4. Keskkonnamõju strateegiline hindamine peab:

4.1 tagama detailplaneeringuala võimalikult optimaalse hoonestuse ning tasakaalustatud ja keskkonnahoidlike rekreatsiooni-, teedevõrgu, liig- ja sademevee ärajuhtimise süsteemide jm infrastruktuuriobjektide kavandamise ning keskkonnatingimusi arvestava planeeringulahenduse koostamise;

4.2 selgitama kõrghoonestuse rajamise võimalused ehitusgeoloogilisest, hüdrogeoloogilisest ja säilitatava haljastuse kasvutingimuste seisukohast (sh tuleb analüüsida tekkiva pinnasevee ja põhjaveekihi alanduslehtri ulatust);

4.3 detailplaneeringuala paiknemise tõttu tiheda liikluskoormusega (nii auto- kui raudteeliiklus) piirkonnas hindama välisõhu seisundit (müra ja õhusaaste) ning uue kvartali rajamisega kaasnevat müra- ja õhusaaste olukorra muutumist, arvestades seejuures ka perspektiivse trammitee ja uue tänava rajamisega;

4.4 selgitama planeeringualal avaliku välisruumi ning hoonetevahelise atraktiivse ja haljastatud elukeskkonna loomise võimalused ning käsitlema erinevaid planeeringulahenduse alternatiive.

5. Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00.

6. Tallinna Keskkonnaametil korraldada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsuse avaldamine 14 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid.

7. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ja RAAM Arhitektid AI OÜ-le.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei õigusteenistuse

õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes