Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
10.06.2009- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Filtri tee 18 kinnisasja 5270/111119 mõttelise osa Tallinna linnale tasuta võõrandamise taotlemine, kinnisasja kaasomandi valdamise ja kasutamise kokkuleppe tingimuste määramine ning kinnisasja mõttelisele osale valitseja
Tallinna Linnavalitsus 10.06.2009 korraldus number 990
Redaktsiooni kehtivus:10.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. juuni 2009 nr 989-k

 

 

Filtri tee 18 kinnisasja 5270/111119 mõttelise osa Tallinna linnale tasuta võõrandamise taotlemine, kinnisasja kaasomandi valdamise ja kasutamise kokkuleppe tingimuste määramine ning kinnisasja mõttelisele osale valitseja määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja asjaõigusseaduse § 64¹, § 71 - § 77, § 79 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12

 

 

1. Seoses vajadusega ehitada Tehnika tänava ja Filtri tee ühendustee Filtri tee 18 kinnisasja 5270 m² suurusele osale, taotleda Kaamos Kinnisvara OÜ (äriregistri kood 10886401, aadress Pärnu mnt 153, Tallinn, 11624, kuni 12. märtsini 2008 oli ärinimi Kaamos Investeeringute OÜ) omandis oleva Filtri tee 18 kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 319401, katastritunnus 78401:116:0270, pindala 111 119 m², sihtotstarve ärimaa) 5270/111119 mõttelise osa Tallinna linnale tasuta võõrandamist järgmiste tingimustega:

1.1 kinnisasja mõttelise osa valdus loetakse Tallinna linnale üle läinuks kinnisasja mõttelise osa tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega;

1.2 kinnisasjale seatud hüpoteek ei jää koormama Tallinna linnale omandatavat kinnisasja mõttelist osa.

2. Sõlmida Kaamos Kinnisvara OÜ-ga punktis 1 nimetatud kinnisasja kaasomandi valdamise ja kasutamise kokkulepe järgmiste tingimustega:

2.1 Tallinna linna ainuvaldusse ja -kasutusse jäävad kinnisasja osad pindaladega 3133 m² ja 2137 m², kokku 5270 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud ruudustatud aladena I ja II;

2.2 Kaamos Kinnisvara OÜ ainuvaldusse ja -kasutusse jääb kinnisasja osa pindalaga 105 849 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud ruudustamata alana;

2.3 kaasomanikud kannavad nende ainuvalduses ja -kasutuses oleva kinnisasja mõttelise osa alalhoidmise, valdamise ja kasutamisega seotud kahjud ja kulutused;

2.4 nõustuda kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega kinnisasjale ehitatavate tehnovõrkude- ja rajatiste talumiseks, kusjuures Tallinna linna ainuvaldusse ja –kasutusse jäävale kinnisasja osale tehnovõrkude- ja rajatiste ehitamise isikliku kasutusõiguse seadmise tingimused määrab Tallinna linn ja isikliku kasutusõigusega koormamiseks ei ole Kaamos Kinnisvara OÜ nõusolek vajalik ning Kaamos Kinnisvara OÜ ainuvaldusse ja –kasutusse jäävale kinnisasja osale tehnovõrkude- ja rajatiste ehitamiseks kinnisasja isikliku kasutusõigusega koormamiseks ei ole Tallinna linna nõusolek vajalik;

2.5 kinnisasja jagamise või piiride muutmise korral lõpetatakse kinnisasja kaasomand ja Tallinna linna ainuomandisse jääb kinnisasi, mis tekib punktis 2.1 nimetatud kinnisasja kaasomandi osast ning Kaamos Kinnisvara OÜ ainuomandisse jääb kinnisasi, mis tekib punktis 2.2 nimetatud kinnisasja kaasomandi osast;

2.6 kinnisasja jagamise või piiride muutmise ja kaasomandi lõpetamise nõude tagamiseks taotleda vastava märke kandmist kinnistusraamatusse;

2.7 kinnisasja jagamise või piiride muutmisega seotud kulud (maamõõdutööd, notari tasu ja riigilõivu) tasub Tallinna linn;

2.8 taotleda kinnisasja kaasomandi valdamise ja kasutamise kokkuleppe kohta kande tegemist kinnistusraamatusse.

3. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud kinnisasja mõttelise osa valitsejaks Tallinna linna kinnisasja mõttelise osa omanikuna kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 tasuda kinnisasja mõttelise osa omandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõiv ja punktis 2.5 nimetatud kinnistu jagamise või piiride muutmisega seotud kulud;

4.2 teha korraldus teatavaks Kaamos Kinnisvara OÜ-le ja Tallinna Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 10. juuni 2009

korralduse nr 989-k

LISA

 

Filtri tee 18 kinnisasja piiride ja kaasomandi valdamise ja kasutamise skeem

 

 

 

Filtri tee 18 kinnisasja piiride ja kaasomandi valdamise ja kasutamise skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär