Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Harju Maavalitsuse vahel sõlmitava koostöö- ja finantseerimislepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 03.06.2009 korraldus number 965
Redaktsiooni kehtivus:03.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. juuni 2009 nr 965-k

 

 

Tallinna linna, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Harju Maavalitsuse vahel sõlmitava koostöö- ja finantseerimislepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 30 lg 1 p 3 ja § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p-ga 2

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Harju Maavalitsuse vahel sõlmitava koostöö- ja finantseerimislepingu projekt.

2. Volitada abilinnapead Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele ja Harju Maavalitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 3. juuni 2009

korralduse nr 965-k

LISA

 

Koostöö- ja finantseerimisleping

 

 

 

Koostöö- ja finantseerimisleping (edaspidi leping) on sõlmitud Tallinnas “........“ .................. 2009.

 

Tallinna linn, asukohaga Vabaduse väljak 7, Tallinn, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse ................................ korralduse nr ......... -k alusel abilinnapea Jaanus Mutli (edaspidi linn),

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, asukohaga Liivalaia tn 13/15, Tallinn, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Maria Alajõe (edaspidi EAS) ja

 

Harju Maavalitsus, asukohaga Roosikrantsi tn 12, Tallinn, mida esindab Vabariigi Valitsuse seaduse alusel maaosakonna juhataja maavanema ülesannetes Jaan Mark (edaspidi maavalitsus),

 

edaspidi nimetatud üheskoos lepinguosalised ja eraldi lepinguosaline, 

 

ARVESTADES ASJAOLU, ET:

·      on vajalik korraldada turismiinfo kogumine ja levitamine Tallinna lähiümbruse (Harjumaa) kohta ning lepinguosalised peavad vajalikuks teha sellealast koostööd;

·      EAS-i ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamise divisjoni põhimääruse punkti 2.2.4 kohaselt on üks divisjoni põhiülesannetest turismi valdkonnas turismiinfopunktide võrgustiku töö korraldamine, mida viiakse ellu läbi programmi “Turismiinfosüsteemi arendamine“;

·      linna ülesandeks on turismialase koostöö arendamine riiklike institutsioonide, teiste kohalike omavalitsuste, turismiettevõtjate ning mittetulundusühingute vahel ja linn soovib kaasa aidata turismiinfo kättesaadavusele Tallinna lähiümbruse (Harjumaa) kohta;

·      maavalitsuse ülesandeks on ettevõtluse ja turismialase koostöö edendamine maakonnas;

·      EAS soovib sihtotstarbelise rahalise toetusega kaasa aidata lepingus nimetatud eesmärkide saavutamisele,

 

lepivad lepinguosalised kokku alljärgnevas:

 

1.    LEPINGU EESMÄRK JA OBJEKT 

1.1. Lepinguosalised lepivad kokku, et Tallinna linna nimel teostab kõiki lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Ettevõtlusamet, registrikood 75023817, asukohaga Vabaduse väljak 7, Tallinn (edaspidi ettevõtlusamet).

1.2. Lepingu eesmärgiks on reguleerida lepinguosaliste vahelisi koostöö tingimusi ja korda.

1.3. Lepingu objektiks on lepinguosaliste vaheline koostöö Tallinna lähiümbruse (Harjumaa) turismialaseks tutvustamiseks, turismiinfo kogumiseks, süstematiseerimiseks ja levitamiseks. 

 
2.    LINNA KOHUSTUSED

2.1.  Lepingu alusel linn:

2.1.1.      töötleb, korrastab ja levitab Harjumaa turismiinfot ettevõtlusameti poolt opereeritavates Tallinna turismiinfokeskustes ning veebilehel www.tourism.tallinn.ee. Arvestades, et Tallinna linna ülesandeks on eelkõige Tallinna linna kui turismisihtkoha tutvustamine ja arendamine, aktsepteerivad ja teadvustavad lepinguosalised, et Harjumaad puudutavat turismiinformatsiooni levitatakse väiksemas mahus ning see hõlmab linna poolt kõige vajalikumaks peetavat teavet, eelkõige informatsiooni Harjumaa tunnustatud majutusettevõtete, oluliste vaatamisväärsuste ja kultuurisündmuste ning turismimarsruutide kohta;

2.1.2.      järgib turismiseaduses, majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. juuni 2008 määruses nr 46 “Turismiinfokeskustele, sealhulgas edastatavale turismiinfole ja selle kättesaadavusele, samuti turismiinfokeskuse tähistamisele esitatavad kohustuslikud nõuded ja nendele nõuetele vastavuse hindamise kord“ sätestatud põhimõtteid;

2.1.3.      kohustub edastama EAS-ile iga kalendrikuu kohta külastusstatistikat EAS-i poolt etteantud vormil;

2.1.4.      kohustub esitama raamatupidamisväljavõtted koosseisuvälisele infospetsialistile tasutud personalikuludest;

2.1.5.      kasutab sihtotstarbelist toetust üksnes ühe ettevõtlusameti koosseisuvälise infospetsialisti, kes on valitud ja koolitatud ettevõtlusameti poolt töötamaks Tallinna turismiinfokeskustes Tallinna ja selle lähiümbruse (Harjumaa) turismiinformatsiooni levitamiseks, tööjõukulude katmiseks 2009. aasta jooksul summas kuni 40 000 (nelikümmend tuhat) krooni;

2.1.6.      kohustub toetussumma ülekandmiseks esitama pärast lepingu sõlmimist EAS-ile vastavasisulise taotluse;

2.1.7.      nimetab oma kontaktisikud, kes on vastutavad lepingu täitmise eest. Lepingu sõlmimise hetkel on linna nimetatud kontaktisikuks Evelin Tsirk, ettevõtlusameti turismiosakonna juhataja. Nimetatud kontaktisiku muutumisest kohustub linn lepinguosalisi koheselt teavitama;

2.1.8.      kohustub võimaldama EAS-i poolt volitatud isikutel tutvuda toetuse kasutamist kajastava dokumentatsiooniga kohapeal;

2.1.9.      kohustub lepingu ennetähtaegsel lõppemisel maksma tagasi EAS-ile toetuse osa, mis on jäänud kasutamata tulenevalt lepingu ennetähtaegsest lõppemisest.

 
3.    MAAVALITSUSE KOHUSTUSED

3.1.            Lepingu alusel maavalitsus:

3.1.1.      nimetab maavalitsuse ametniku, kes on kontaktisikuks lepingu täitmisel ja kes vastutab lepingus võetud kohustuste korrektse ja õigeaegse täitmise eest. Lepingu sõlmimise hetkel on maavalitsuse nimetatud kontaktisikuks Tiina Beldsinsky, arenguosakonna peaspetsialist;

3.1.2.      korraldab oma kulul 1 (üks) kord aasta jooksul Tallinna turismiinfokeskuse infospetsialistidele ning EAS-i sadama turismiinfo konsultantidele õppereisi Harjumaal eesmärgiga tutvustada Harjumaa turismiatraktsioone, majutus- jm turismiettevõtteid;

3.1.3.      aitab kaasa turismialase ettevõtluse arendamisele Harjumaal, osaleb maakondlikus turismi arendustegevuses.

 
4.    EAS-i KOHUSTUSED

4.1.            Lepingu alusel EAS(-i):

4.1.1.      nimetab EAS-i Turismiarenduskeskuse töötaja, kes on kontaktisikuks lepingu täitmisel ja kes vastutab lepingus võetud kohustuste korrektse ja õigeaegse täitmise eest. Lepingu sõlmimise hetkel on EAS-i nimetatud kontaktisikuks Tarmo Mutso, EAS Turismiarenduskeskuse direktor;

4.1.2.      Tallinna reisisadama infokonsultandid Marie Kuri ja Kaija Reisik koguvad kontrollitud, aktualiseeritud, erapooletut ja adekvaatset Harjumaa turismiinfot;

4.1.3.      poolt nimetatud töötajad sisestavad kogutud turismiinfo andmebaasi ning antud infot kuvatakse veebilehel www.visitestonia.com;

4.1.4.      toetab sihtotstarbeliselt linna poolt punktis 2.1 sätestatud ülesannete täitmist alljärgnevalt:

4.1.4.1.     tasub ühe ettevõtlusameti poolt ametisse nimetatud kooseisuvälise infospetsialisti tööjõukulud summas kuni 40 000 (nelikümmend tuhat) krooni 2009. aasta jooksul. Töötaja on valitud ja koolitatud ettevõtlusameti poolt töötamaks Tallinna turismiinfokeskustes Tallinna ja selle lähiümbruse (Harjumaa) turismiinformatsiooni levitamiseks;

4.1.4.2.  kannab toetussumma linnale üle pärast lepingu sõlmimist 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul arvates vastavasisulise taotluse esitamisest.

4.2. EAS-il on õigus kontrollida toetuse kasutamist ja nõuda toetuse kasutamise kohta mistahes täiendavate andmete ja dokumentide esitamist.

4.3.  EAS-il on õigus nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist kui lepinguosaline rikub lepingu tingimusi või muul viisil kaldub kõrvale toetuse sihtotstarbelisest kasutamisest.

 

5.    LEPINGU KEHTIVUS JA ÜLESÜTLEMINE

5.1.  Leping jõustub selle allkirjastamisel lepinguosaliste poolt ja kehtib kuni 31. detsembrini 2009 eeldusel, et lepinguosalised on oma vastastikused kohustused täitnud.

5.2.  Lepinguosalise jaoks sellise kohustusliku õigusakti kehtestamisel, mis oluliselt muudab, raskendab või teeb võimatuks lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste teostamise, samuti lepingu tingimuste olulise rikkumise korral teise lepinguosalise poolt, on vastaval lepinguosalisel õigus leping üles öelda, teatades sellest kirjalikult ette vähemalt 1 (üks) kuu, väljaarvatud kui lepinguosalised lepivad kokku teisiti.

 

6.    TEATED JA KONTAKTISIKUD

6.1. Üks lepinguosaline edastab lepinguga seotud teated teise lepinguosalise lepingus märgitud aadressil ning lepinguosalise kontaktisikule. Aadressi ja/või kontaktisiku muutusest on lepinguosaline kohustatud koheselt informeerima teisi lepinguosalisi.

6.1.1. Teadete edastamisel linnale:

Tallinna linn

Kontaktisik: Evelin Tsirk

Tel: 640 4411

Faks: 640 4208

E-post: evelin.tsirk@tallinnlv.ee

6.1.2. Teadete edastamisel EAS-ile:

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Kontaktisik: Tarmo Mutso

Tel 627 9770

Faks 627 9701

E-post tarmo.mutso@eas.ee

6.1.3. Teadete edastamisel Harju Maavalitsusele:

Harju Maavalitsus

Kontaktisik: Tiina Beldsinsky

Tel 611 8790

Faks 611 8771

E-post tiina.beldsinsky@mv.harju.ee

6.2. Teadete edastamine toimub telefoni, e-posti või faksi teel, väljaarvatud juhtudel kui lepingus on ette nähtud teadete kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse teistele lepinguosalistele posti teel tähitud kirjaga või antakse teistele lepinguosalistele üle allkirja vastu.

 

7.    LÕPPSÄTTED

7.1.  Kõik lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist lepinguosaliste poolt allakirjutamise momendist või lepinguosaliste poolt kirjalikult määratud tähtajal.

7.2.  Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad lepinguosalised eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada lepinguosaliste läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

7.3. Käesolev leping on koostatud kolmes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb igale lepinguosalisele.

 

8.        LEPINGUOSALISTE REKVISIIDID JA ALLKIRJAD

Tallinna linn

Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn

Tel. 640 4218

Faks 640 4208

E-post Jaanus.Mutli@tallinnlv.ee

Makse saaja: Tallinna Linnakantselei Finantsteenistus

a/a 10220077790016

Viitenumber 5005050050050225

TP kood 103101

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________

Jaanus Mutli

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Registrikood 90006006

Liivalaia tn 13/15, 10118 Tallinn

Tel 627 9700

Faks 627 9427

E-post eas@eas.ee

 

 

 

 

 

____________________________

Maria Alajõe

 

Harju Maavalitsus

Registrikood 70002452

Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn

Tel. 611 8774

Faks. 611 8771

E-post tiina.beldsinsky@mv.harju.ee

 

 

 

 

 

 

_____________________________

Jaan Mark

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär