Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk o 19.06.2008 nr 147
 
Tvk m 09.02.2006 nr 5
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna arengukava 2006–2021 täitmise aruanne 2008. aastal
Tallinna Linnavolikogu 28.05.2009 otsus number 104
Redaktsiooni kehtivus:28.05.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

28. mai 2009 nr 104

 

 

 

 

Tallinna arengukava 2006–2021 täitmise aruanne 2008. aastal

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 7 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 71 lg‑ga 9 ning Tallinna Linnavolikogu 9. veebruari 2006 määruse nr 5 “Tallinna arengudokumentide menetlemise kord“ § 15 lg‑ga 3.

 

 

1. Võtta vastu “Tallinna arengukava 2006–2021 täitmise aruanne 2008. aastal“ vastavalt lisadele 1 ja 2.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna linna ametiasutustele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2009
otsuse nr 104
LISA 1

 

Tallinna arengukava 2006–2021 täitmise aruanne 2008. aastal

 

 

 

Tallinna arengukava 2006–2021 peaeesmärgid on järgmised:

· ettevõtlust soosiv, investeeringuid ligitõmbav ning majandusstruktuuri moderniseerumist toetav majanduskeskkond;

· lai ja kvaliteetne kultuuriteenuste valik nii Tallinna elanikule kui ka turistile;

· optimaalne haridusvõrk ja kvaliteetne haridus ning laste- ja noortesõbralikum elukeskkond;

· kõigile Tallinna elanikele loodud võimalused elada inimväärikat ja turvalist elu;

· ümbritsev elukeskkond on linnaelanikele vastuvõetav, elutegevuses abistav ja positiivseid emotsioone esilekutsuv;

· kõrge teeninduskultuuriga ja tegusad linnaasutused.

Alljärgnevalt antakse ametite lõikes ülevaade Tallinna arengukava 2006–2021 täitmisest 2008. aastal.

1.      Ettevõtlusamet

Ettevõtlusamet kavandas ettevõtlusaktiivsuse suurendamiseks 2008. a ettevõtlusinkubaatoritest edukalt väljunud firmade osakaaluks 85%. Tegelikult oli edukalt väljunud firmasid 90%.

Ettevõtlusinkubaatoritest väljunud firmade töötajate arvuks inkubaatori asukasfirmades kavandati 360 töötajat. Eesmärk täideti ületamisega; kokku oli inkubaatoritest väljunud asukasfirmades 380 töötajat.

Aasta pärast stardiabi saamist tegutsema jäänud ettevõtete planeeritud osakaal oli 90%. Eesmärk saavutati, kuna 31. detsembri 2008 seisuga tegutsesid kõik stardiabi saanud ettevõtted.

Stardiabi saanud ettevõtetesse kolme aasta jooksul alates toetuse saamisest lisandunud töötajate arvuks kavandati 80 töötajat. See eesmärk täideti ületamisega: kokku lisandus 91 töötajat.

2008. aastal koolitustoetust saanud ettevõtetes lisandunud töökohtade arvuks oli prognoositud 15–100 töötajat, eesmärk täideti 46 töötaja ja 14 uue töökohaga 10 ettevõttes.

Praktikajuhendaja toetust saanud ettevõtete juhendajate arv jäi kavandatust 80 võrra väiksemaks (53) tulenevalt juhendajate suuremast töökoormusest. Toetuskorda on muudetud, muudatus kehtib alates 2009. a.

Mentorprogrammis osalenud inimeste arvuks kavandati 150; osales 152 inimest. Lisaks käivitus 2008. aastal plaanitud eksportmentorklubi programm 50 osalejaga. Koolitustel ja teabepäevadel osalenute arv 2008. aastal oli 677 inimest (arvestatud 1200), kuna infot saadakse kodulehelt ja paljud planeeritud koolitused ja teabepäevad korraldatakse koolitusfirmade igapäevase töö käigus.

Ettevõtja infopunkti pöördumiste arvuks oli planeeritud 7500 inimest. Eesmärk täideti sisuliselt; kuigi pöördumised infopunkti vähenesid 4122‑ni, suurenes Tallinna veebilehe ja internetipõhise registreerimissüsteemi kasutatavus.

Tallinna Tehnoloogiainkubaatoris asuvate ettevõtete keskmine arv oli aastate lõikes 25. Eesmärk täideti osaliselt (kavandatud oli 42 ettevõtet) ruumide valmimise viibimise tõttu.

Tööhõive suurendamiseks toimus 2008. aastal kuus Tallinna osalusega, välisinvestoritele suunatud messi ja rahvusvahelist teavitusüritust. Lasnamäe Tööstuspark täitus vastavalt kavandatule ettevõtetega 100%. 2008. aastal töötas Lasnamäe tööstuspargis 1150 töötajat (kavandatud 1500). Eesmärk täideti sisuliselt, sest tagatud oli ettevõtete tööks vajalik tootmisvõimsus.

2.      Elamumajandusamet

Elamumajandusameti eesmärgist 2011. aastani “Korrastatud linna elamufondi struktuur“ on planeeritust aruande perioodi lõpuks ellu viidud 85%. Lõpule viidi elamuehitusprogramm “5000 eluaset Tallinnasse“, mille raames täitis linn seatud eesmärgid. Ühtlasi alustati 2008. a teise elamuehitusprogrammiga. Elamuehitusprogramm keskendub linnale vajalike töötajate ja noorte perede eluasemete üürimisvõimaluste loomisele ja mahuks on arvestatud 1000 korterit kuue aasta jooksul.

3.      Haridusamet

Haridusamet kavandas peaeesmärgi “Optimaalne haridusvõrk ja kvaliteetne haridus ning laste- ja noortesõbralikum elukeskkond“ raames varustada tervishoiukabinettide ja IT tehnikaga 20 kooli. Eesmärk täideti ületamisega; vastav sisustus tagati 36 koolis.

Põhihariduse saavutamise näidikuks oli põhikooli õpingute katkestajate osakaalu hoidmine alla 1%. Eesmärk saavutati, sest põhikooli õpingute katkestajate osakaal oli 0,8%. Eelkutseõpet andvate koolide arv viidi vastavalt kavandatule 2008. a üheksani.

Jätkus programmi “Igale lapsele lasteaiakoht“ elluviimine, lasteaiakohtade arv suurenes võrreldes 2007. aastaga munitsipaallasteaedades 690 võrra ja eralasteaedades 200 võrra. 2008. aastal avati 23 uut lasteaiarühma. Uued rühmad avati Haabersti, Mustamäe, Kristiine ja Lasnamäe linnaosa lasteasutustes, sealhulgas avas uues hoones uksed Nõmme linnaosas paiknev Tallinna Lasteaed Kaseke, kuhu lisandus kolm rühma. Pirita linnaosas alustas tööd kuuerühmaline Tallinna Padriku Lasteaed.

Lõpule viidi programm “Tuleohutu lasteaed“, mille käigus paigaldati kõikidesse lasteaedadesse tuletõrjesignalisatsioon. Koostöös erasektoriga renoveeriti üheksa kooli ja tagati I–IX klassi õpilaste tasuta toitlustamine. Kõikidele koolidele võimaldati pikapäevarühmade avamine, abiõpetajate rakendamine ja tugiteenuste kasutamine (sh logopeedid ja psühholoogid). Korraldati uusi kvaliteediauhindade konkursse, sh tervistedendavate haridusasutuste, innovaatilise teo, innovaatilise õpetaja ja e-õpetaja konkurss.

4.      Keskkonnaamet

Keskkonnaamet kaasas 2008. aastal lapsi ja noori keskkonnakaitselisse tegevusse Tallinna Loomaaias ja Tallinna Botaanikaaias peetud loodusõppe päevade kaudu, kus osales ligikaudu 3000 õpilast. Lisaks on laste ja noorte kaasamine keskkonnakaitselistesse tegevustesse tagatud keskkonnateemaliste ürituste kaudu.

Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 147 võeti vastu “Tallinna keskkonnahariduse arengukava 2008–2014“, mille elluviimisel kaasatakse eri eagrupid keskkonnakaitselistesse tegevustesse.

5.      Kommunaalamet

Kommunaalameti peaeesmärgi “Ümbritsev elukeskkond on linnaelanikele vastuvõetav, elutegevuses abistav ja positiivseid emotsioone esilekutsuv“ üheks mõõdikuks on Tallinnas välja ehitatud jalgrattateede pikkus kokku 155 km. Eesmärk täideti; kokku on Tallinnas 31. detsembri 2008 seisuga välja ehitatud 159,7 km ulatuses jalgrattateid.

Eesmärk rekonstrueerida ja välja ehitada sademe- ja drenaa˛ivee ärajuhtimise süsteem kokku 85% ulatuses täideti, nagu ka eesmärk viia ühiskanalisatsiooniga ühendatud majapidamiste osatähtsus 97%ni.

Tallinna linnas 2008. aastal väljaehitatud sademe- ja drenaa˛ivee torustike osakaaluks oli planeeritud 80%. Ühiskanalisatsiooniga ühendatud majapidamiste osatähtsuse viimine linnas 97%ni täideti kavandatud mahus.

6.      Kultuuriväärtuste amet

Kultuuriväärtuste ameti peaeesmärgi “Lai ja kvaliteetne kultuuriteenuste valik nii Tallinna elanikele kui turistidele“ mõõdik oli raamatukogude külastuste, sh virtuaalkülastuste arvu suurenemine aastas 2%. See eesmärk täideti kavandatud mahus. Külastajate arvu kasvu mõjutas nelja raamatukogu lahtiolekuaja pikendamine. Kodulehe arendustegevus on parandanud raamatukogude e‑teenuste kasutamist. Raamatukogudes lasteraamatu “Omad jutud“ kinkimine kõigile Tallinna koolide I klasside õpilastele tõi kaasa laste külastuste arvu kasvu ja süvendas raamatukogu külastamise harjumust. Tallinna Loomaaia külastajate arv (309 891 külastajat) 2008. a vihmase suve tõttu ei suurenenud

7.      Linnaplaneerimise amet

Menetluses on kokku 7 linnaosade üldplaneeringut. Pirita linnaosa üldplaneering on vastu võetud ja läbinud avalikustamise ning esitatud maavanema järelevalvesse, kus menetlus veel kestab, misjärel saab üldplaneeringu kehtestamiseks esitada. Lasnamäe elamualade üldplaneeringule lõpetati 2008. aastal keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine, misjärel viidi sisse keskkonnamõju strateegilises hindamises nõutud täiendused ja nüüdseks on täeindav kooskõlastamine läbitud ning üldplaneering esitatakse vastuvõtmiseks. Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindmaine lõpetatakse 2009. aasta kevadel ja seejärel esitatakse üldplaneering vastuvõtmiseks. Haabersti ja Kristiine linnaosade üldplaneeringute keskkonnamõju strateegilised hindamised lõpetatakse 2009. aasta kevadel. Nõmme ja Põhja-Tallinna linnaosade üldplaneeringute keskkonnamõju strateegilised hindamised lõpetatakse 2009. aasta sügisel. Keskkonnaministeeriumi poolt heakskiidetud keskkonnamõju strateegiliste hindamiste aruande järel tehakse täiendused üldplaneeringutes ja seejärel on need võimalik esitada vastuvõtmiseks.

Kavandatud ühe teemaplaneeringu asemel võeti vastu kaks: “Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ ja “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“. Teemaplaneeringud kehtestati 2009. aasta aprillis.

8.      Munitsipaalpolitsei amet

Munitsipaalpolitsei ametikohtade arvu suurendati 66 võrra alates 1. juulist 2008. aastal 79‑lt 145‑le (Tallinna Linnavalitsuse 12. juuni 2008 määrus nr 23). Ametikohtade arvu kasv oli vajalik, et munitsipaalpolitsei ametil oleks võimalik kontrollida ühissõidukites sõitjatel sõiduõigust tõendava dokumendi olemasolu ning täita ametile pandavaid funktsioone.

Ametite tegevused vastavalt Tallinna 2006–2021 arengukava peaeesmärkidele olid alljärgnevad.

9.      Linnakantselei

Linnakantselei hoidis peaeesmärgi “Kõrge teeninduskultuuriga ja tegusad linnaasutused“ osas seatud mõõdikud, nagu “Täielike e-teenuste arv kõigist võimalikest“, “Digitaalselt menetletavate dokumentide maht“ ja “Ametnike töötingimuste vastavus Euroopa Liidu nõuetele“ saavutatud tasemel.

Eesmärk hoida täienduskoolituse läbinute osakaal 90% tasemel kõigist linnateenistujatest täideti ületamisega.

10.  Maa-amet

Maa-amet täitis sisuliselt (98%) eesmärgi saavutada maakatastris registreeritud katastriüksuste pindalaks 11 100 ha.

11.  Perekonnaseisuamet

Perekonnaseisuamet sooritas planeeritud 15 000 perekonnaseisutoimingu asemel 15 382 toimingut.

12.  Sotsiaal- ja tervishoiuamet

Sotsiaal- ja tervishoiuamet korraldas 2008. a koduabi teenuseid kuni 20 tundi nädalas 1700 tallinlasele. Eakate hoolekande vallas pakuti üldhooldekodu teenust 835 isikule. Laste hoolekande osas oli tagatud psühholoogiline nõustamine 5400 lapsele ja perele ja igale Tallinna linna vastsündinule hoolduspakk. Kriisirühmade hoolekande valdkonnas nõustati kavandatu kohaselt vähekindlustatud isikuid kogumahus 154 tundi aastas ja võimaldati toimetulekut soodustavaid teenuseid 3000 isikule (lapsed, puudega isikud, eakad).

13.  Spordi- ja noorsooamet

Spordi- ja noorsooamet pakkus kavandatust enam Tallinna 7–26‑aastastele noortele, noorsootöötajatele ja lastevanematele informeerimise ja nõustamise teenust mahus kuni 173 899 kontakti aastas (kavandatud 130 000). Tallinna noorsootöötajate koolitusmaht viidi kavandatu kohaselt 160 tunnini aastas.

2008. aasta olulisemate sündmuste seas olid Järve Noortekeskuse, Kotka jalgpallistaadioni ja Audentese ujula valmimine. Korraldati tunnustuskonkurss “Suured teod noortele ja noorte suured teod“. Selgitati välja parim sportlane, parim võistkond ja linna esindusvõistkonnad ning premeeriti neid.

14.  Transpordiamet

Transpordiamet jätkas linna liikluskoormuse vähendamiseks süsteemi “Pargi ja reisi“ arendamist Pirita-Kesklinna suunal. 2008. aastal jätkati teise etapina seda ka Pärnu maantee, Väike-Õismäe ja Peterburi tee suunal. Paldiski maanteel käivitus ühistranspordi prioriteedi süsteem.

Korraliste töödena oli tagatud 28 600 liikluskorraldusvahendi korrasolek, 21 500 m2 teekattemärgistuse paigaldamine või vajaduse korral eemaldamine ja parkimise korraldamine avaliku tasulise parkimisala 6600 parkimiskohal.

15.  Tallinna Linnaarhiiv

Tallinna Linnaarhiiv tagas sarnaselt varasemate aastatega arhivaalide säilitamise nõuetekohastes tingimustes. Anti dokumendi ja arhiivihalduse alast nõu ja korraldati mitmeid ekskursioone.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2009
otsuse nr 104
LISA 2

 

Tallinna arengukava 2008. aasta täitmise seire

 

 

 

Ettevõtlusameti lähemad eesmärgid kajastuvad peaeesmärgis “Ettevõtlust soosiv, investeeringuid

ligitõmbav ning majandusstruktuuri moderniseerumist toetav majanduskeskkond“

Lähemad eesmärgid

Tegevused/mõõdikud

Planeeritud tulemused 2008. aastal

Tegelik täitmine

01.01.2008–31.12.2008

Märkused

Suurenenud ettevõtlusaktiivsus

Ettevõtlusinkubaatoritest edukalt väljunud firmad

80–85%

90%

 

 

Ettevõtlusinkubaatoritest väljunud firmade töötajate arv inkubaatori asukasfirmades (kumuleeruvalt)

360 töötajat

380 töötajat

 

 

Aasta pärast stardiabi saamist tegutsema jäänud ettevõtete protsent

90%

100%

 

 

Stardiabi saanud ettevõtetesse kolme aasta jooksul alates toetuse saamisest lisandunud töötajate arv ja ettevõtete töötasufond

80 töötajat (kolme aasta jooksul)

91 töötajat (kahe aasta jooksul)

 

 

Koolitustoetust saanud ettevõtetesse lisandunud töökohtade arv

15–100 töötajat

46 töötajat, 10 ettevõtet, 14 uut töökohta

 

 

Praktikajuhendaja toetust saanud ettevõtete juhendajate arv

80 juhendajat

53 juhendajat, 114 õpilast

Juhendajad töötasid suurema koormusega. Toetuskorda muudeti alates 2009. a.

 

Stipendiumi saanud inimeste arv

14 inimest

5 inimest

Toetati vastavalt eelarvelistele võimalustele. Toetuskorda muudeti alates 2009. a.

 

Mentorprogrammis osalenud inimeste arv

150 inimest

152 inimest

2008. a käivitus eksport-mentorklubi 50 osalejaga.

 

Koolitustel ja teabepäevadel osalenute arv

1200

677

Veebikeskkonnast kättesaadava teabe maht ja kodulehe külastuste arv suurenes oluliselt.

 

Ettevõtja infopunkti pöördumiste arv

7500

4122

Infopunkti pöördujate arv on tingitud alternatiivsete teabe hankimise vahendite kasutamisest, nt kodulehekülg. Veebikeskkonna kasutajate hulk suurenes.

Suurenenud ettevõtluse konkurentsivõime

Tallinna Tehnoloogia-inkubaatoris asuvate ettevõtete keskmine arv aastate lõikes

42

25

Täitumine oli 100%, kuid laienemine viibis ruumide valmimise tõttu.

Suurenenud tööhõive

Tallinna osalusega välisinvestoritele suunatud messide ja rahvusvaheliste teavitusürituste arv

8

6

Tallinna osaluse arv oli tingitud planeeritust suuremate messikulude tõttu.

 

Lasnamäe Tööstuspargi täituvus ettevõtetega

100%

100%

 

 

Lasnamäe Tööstuspargis olevate ettevõtete töötajate arv

1500

1150

Kavandatud tootmisvõimsus on soovitud tasemel.

 

Elamumajandusameti lähemad eesmärgid kajastuvad peaeesmärgis “Kõigile Tallinna elanikele

on loodud võimalused elada inimväärikat ja turvalist elu“

Lähemad eesmärgid

Tegevused/mõõdikud

Planeeritud tulemused 2008. aastal

Tegelik täitmine

01.01.2008–31.12.2008

Märkused

Korrastatud linna elamufondi struktuur

Sundüürnike probleemi lahenduse protsent

85%

85%

 

 

Haridusameti lähemad eesmärgid kajastuvad peaeesmärgis “Optimaalne haridusvõrk ja

kvaliteetne haridus ning laste- ja noortesõbralikum elukeskkond“

Lähemad eesmärgid

Tegevused/mõõdikud

Planeeritud tulemused 2008. aastal

Tegelik täitmine

01.01.2008–31.12.2008

Märkused

Lasteasutuste ja koolide renoveerimine

Tervishoiukabinettidega ja IT-tehnikaga varustatud koolide arv

20

36

 

Kõigile tagatud põhiharidus

Põhikooli õpingute katkestajate protsent

2007/2008 – mitte üle 1%

0,8%

 

VII klassist alates rakendatud eelõpe

Eelkutseõpet andvate koolide arv

2007/2008 – 9 kooli

9 kooli

 

 

Keskkonnaameti lähemad eesmärgid kajastuvad peaeesmärgis “Optimaalne haridusvõrk ja

kvaliteetne haridus ning laste- ja noortesõbralikum elukeskkond“

Lähemad eesmärgid

Tegevused/mõõdikud

Planeeritud tulemused 2008. aastal

Tegelik täitmine

01.01.2008–31.12.2008

Märkused

Keskkonnakaitselisse tegevusse kaasatud lapsed ja noored

Linnaosad, mis on kaasatud koolimetskondadesse

Lasnamäe ja Kristiine

Toimusid loodusõppe päevad loomaaias ja botaanikaaia territooriumil (kaasati u 3000 õpilast), lisaks on laste ja noorte kaasamine keskkonnakaitselistesse tegevustesse tagatud eri ürituste kaudu.

 

 

Kommunaalameti lähemad eesmärgid kajastuvad peaeesmärgis “Ümbritsev elukeskkond on

linnaelanikele vastuvõetav, elutegevuses abistav ja positiivseid emotsioone esilekutsuv

Lähemad eesmärgid

Tegevused/mõõdikud

Planeeritud tulemused 2008. aastal

Tegelik täitmine

01.01.2008–31.12.2008

Märkused

Rajatud jalgrattateede võrgustik

Rajatud jalgrattateede pikkus

155 km

159,7 km

 

Rekonstrueeritud ja väljaehitatud sademe- ja drenaa˛ivee ärajuhtimise süsteem

Väljaehitatud sademe- ja drenaa˛ivee torustike osakaal

85%

85%

 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kvaliteedi ja linnaelanikele kättesaadavuse tagamine

Ühiskanalisatsiooniga ühendatud majapidamiste osatähtsus

97%

97%

 

 

Kultuuriväärtuste ameti lähemad eesmärgid kajastuvad peaeesmärgis “Lai ja kvaliteetne

kultuuriteenuste valik nii Tallinna elanikele kui turistidele“

Lähemad eesmärgid

Tegevused/mõõdikud

Planeeritud tulemused 2008. aastal

Tegelik täitmine

01.01.2008–31.12.2008

Märkused

Välja arendatud Tallinna Loomaaed (Tallinna Botaanikaaed, Kadrioru park ja Tallinna Lauluväljak)

Tallinna Loomaaia külastajate arv

Suurenemine 5% aastas

2008. aastal 309 891 külastajat

Külastuste arv jäi 2007. a tasemele, vihmase suve tõttu 2008. a ei suurenenud.

Rekonstrueeritud, internetiseeritud ja hästitöötavad raamatukogud

Raamatukogu-külastuste, sh virtuaalkülastuste arv

Suurenemine 2% aastas

Külastuste arv suurenes üle 2%

Külastajate arvu kasvu mõjutas nelja raamatukogu lahtiolekuaja pikendamine. Kodulehe arendustegevus on parandanud raamatukogude e-teenuste kasutamist.

 

Linnaplaneerimise ameti lähemad eesmärgid kajastuvad peaeesmärgis “Ümbritsev elukeskkond

on linnaelanikele vastuvõetav, elutegevuses abistav ja positiivseid emotsioone esilekutsuv“

Lähemad eesmärgid

Tegevused/mõõdikud

Planeeritud tulemused 2008. aastal

Tegelik täitmine

01.01.2008–31.12.2008

Märkused

Kõigis linnaosades kehtestatud üld- ja teema-planeeringud

Vastu võetud üldplaneeringud

4

1 vastu võetud, 6 menetluses

Menetluses on 7 üldplaneeringut. Pirita linnaosa üldplaneering on vastu võetud ja maavanema järelevalves.  Lasnamäe elamualade üldplaneering esitatakse vastuvõtmiseks 2009. aastal. Toimub 5 üldplaneeringu (Lasnamäe tööstusalade, Haabersti, Kristiine, Nõmme, Põhja-Tallinna linnaosade) keskkonnamõju strateegiline hindamine.

 

Vastu võetud teemaplaneeringud

1

2

Teemaplaneering “Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ ja Kesklinna miljööalade teemaplaneering on vastu võetud, läbinud avalikustamise ja detsembris esitati maavanemale järelevalveks.

 

Munitsipaalpolitsei ameti lähemad eesmärgid kajastuvad peaeesmärgis “Kõigile Tallinna

elanikele on loodud võimalused elada inimväärikat ja turvalist elu“

Lähemad eesmärgid

Tegevused/mõõdikud

Planeeritud tulemused 2008. aastal

Tegelik täitmine

01.01.2008–31.12.2008

Märkused

Hästi toimiv munitsipaalpolitsei

Heakorda tagavate ametnike arvu kasv

86

145

Koosseisu suurendati, kuna munitsipaalpolitsei ameti ülesannetele lisandus sõiduõiguse kontroll ühissõidukeis.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees