Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 463 ja Külvi tn 11 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
Tallinna Linnavalitsus 20.05.2009 korraldus number 824
Redaktsiooni kehtivus:20.05.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. mai 2009 nr 824-k

 

 

Pärnu mnt 463 ja Külvi tn 11 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 16 lg 10, § 18 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2004 korraldusega 1463-k  

 

 

1. Võtta vastu Pärnu mnt 463 ja Külvi tn 11 kinnistute detailplaneering, ARHITEKTIBÜROO KOOT & KOOT OÜ töö nr H-114-04. Detailplaneeringu eesmärk on Nõmme linnaosas 4,93 ha suurusel maa-alal kokku 5 krundi moodustamine, sh tootmismaa sihtotstarbega Pärnu mnt 463 kinnistu jagamine kaheks tootmismaa ja üheks transpordimaa krundiks ning ehitusõiguse määramine kahe kuni 3‑korruselise 1 maa-aluse korrusega tootmishoone ehitamiseks, kaarhalli asendamiseks viilhalliga, olemasoleva kuni 3‑korruselise 1 maa-aluse korrusega tootmishoonete kompleksi laiendamiseks ning kuni 2‑korruselise 1 maa-aluse korrusega tanklahoone rajamiseks. Lisaks on detailplaneeringu eesmärk üldiste maakasutuse tingimuste määramine, maa-ala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Detailplaneering sisaldab Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ muutmise ettepanekut. Planeeringu kehtestamisel muudetakse maakasutuse juhtfunktsioon väikeelamute alast ettevõtluse segahoonestusalaks.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2004 korraldusega nr 1463-k algatatud „Pärnu mnt 463 ja Külvi tn 11 kinnistute ning külgneva maa-ala detailplaneeringu“ nimetust jättes välja sõnad „ning külgneva maa-ala“, maa-ala suurust 5,96 ha-lt 4,93 ha-ni ja maa-ala piire vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele seoses sellega, et detailplaneeringu alast on välja jäetud eskiislahenduses reformimata riigimaast moodustatud krundid pos 5 ja pos 6.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Nõmme Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

4. Tallinna Linnaplaneermise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär