Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 15.04.2009 korraldus number 601
Redaktsiooni kehtivus:30.06.2010 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv k 30.06.2010 nr 1145

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

  15. aprill  2009 nr 601-k

 

 

 

Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 14 lg-te 2, 8, 18, 19 ja 20 alusel ning tulenevalt TALLINNA FARMAATSIATEHASE AKTSIASELTSI 9. oktoobri 2008 avaldusest

 

1. Algatada Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kristiine linnaosas 7,35 ha suurusel maa-alal asuvate kinnistute piiride muutmine, mille tulemusena moodustatakse 21 krunti (2 ärimaa; 10 elamu- ja ärimaa ning 9 transpordimaa krunti) ning määratakse kruntidele ehitusõigus kuni 24-korruseliste ja kuni 5 maa-aluse korrusega ärihoonete ja äripindadega korterelamute kvartali rajamiseks. Lisaks on detailplaneeringu eesmärk üldiste maakasutuse tingimuste määramine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas.

(Tlv k 30.06.2010 nr 1145)

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele“.

3. Pärast detailplaneeringu algatamist tuleb TALLINNA FARMAATSIATEHASE AKTSIASELTSIL läbi viia arhitektuurikonkurss, mille lähtetingimused on vaja eelnevalt kooskõlastada Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga. Konkursi hindamiskomisjoni tuleb kaasata Tallinna Linnaplaneerimise Ameti esindaja.

4. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgmiste lisanõuetega:

4.1. enne ala kasutuselevõttu teostada endiste tootmishoonete alal pinnasereostuse analüüs ning vajadusel viia läbi saneerimine;

4.2. teostada mürauuringud (arvestada vibratsiooni raudteelt) ja liikluse intensiivistumisega kaasnev õhusaaste prognoos;

4.3. teostada ehitusgeodeetilised uuringud maa-aluste korruste ja kõrghoonete rajamise võimalikkuse kohta;

4.4. sademetevee lahenduste planeerimisel arvestada, et ala asub Mustjõe oja valgalas ja suublaks on Kopli laht, millest tulenevad nõuded sademetevee vooluhulkade reguleerimisele ja sademetevee kvaliteedile. Detailplaneeringu koostamisel teha valgala hüdroloogilised uuringud;

4.5. säilitada miljööväärtuslike hoonete Tondi tn 35 ja Seebi tn 5 õuehaljastus;

4.6. koostatava teemaplaneeringu „Tallinna rohealad“ alusel, on Tondi tänava ääres ette nähtud tänavahaljastus (2 2 rida puid ja vähemalt 4m laiune haljasriba kõnnitee ja sõidutee vahel) ja raudtee kaitsevööndis rohekoridori vajadus (50 m laiusena). Planeeritaval alal peab haljastuse protsent olema vähemalt 30%;

4.7. teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) tulemusena on ekspertide poolt tehtud ettepanek viia läbi KSH kõrghoonete mõju ulatuse täpsemaks määratlemiseks kõrghoonepiirkonna detailplaneeringu staadiumis. Teemaplaneeringu KSH aruande heakskiitmisel on Harjumaa Keskkonnateenistus pidanud vajalikuks järgida nimetatud ettepanekut, millest tulenevalt on teemaplaneeringu seletuskirjas vastav nõue märgitud. KSH nõue kehtib kõrghoonete piirkonnas algatatavate detailplaneeringute kohta. Sellest tulenevalt tuleb peale detailplaneeringu algatamist algatada KSH;

4.8. kõrghoonete osas koostada täiendav vaadete analüüs, veendumaks, et kavandavad kõrghooned ei jää olulistes kaugvaadetes segavalt Tallinna vanalinna silueti taha või vahetusse lähedusse;

4.9. kõikidele enne 1940. aastat ehitatud hoonetele, mis planeeringuga nähakse ette lammutada, tuleb enne nende lammutamist koostada ajaloolised õiendid koos materjalide ja detailide taaskasutusse suunamise ettepanekutega.

5. Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või –teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3¹.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadandeid.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

LISA