Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituste andmine Tallinna Linnavaraameti juhatajale ning linnavalitsuse komisjonide koosseisude muutmine
Tallinna Linnavalitsus 15.04.2009 määrus number 36
Jõustumine:20.04.2009
Redaktsiooni kehtivus:20.04.2009 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

15. aprill 2009 nr 36

 

 

 

 

 

Volituste andmine Tallinna Linnavaraameti juhatajale ning linnavalitsuse komisjonide koosseisude muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse maakatastriseaduse § 20 lg-te 4, 5 ja 51 ning asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 10 lg 1 ja § 11², kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud „Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korra“ p-dega 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17 ja 19,   23. oktoobri 2003 määruse nr 264 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord“ § 3 lg-ga 1, §-dega 20 ja 21 ning Tallinna põhimääruse § 50¹ lg-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 1. juuni 2006 määrusega nr 30 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise korraga kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“, 30. novembri 2000 määrusega nr 54 „Maakatastriseaduse § 20 lg 55 ja plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“, 30. novembri 2000 määruse nr 55 „Maareformi seaduse § 25 lg 4 ja maa munitsipaalomandisse andmise korraga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning maa ja ehitiste munitsipaliseerimise korraldamine“ alapunktiga 2.4, 11. detsembri 2008 määruse nr 43 „Tallinna Linnavaraameti põhimäärus“ § 6 lg 1 p-ga 14.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 21. novembri 2007 määrust nr 98 “Volituste andmine Tallinna linna ametiasutustele katastriüksuste moodustamisega ja kinnistamisega seotud toimingute tegemiseks ning Tallinna Linnavalitsuse määruste ja korralduste kehtetuks tunnistamine“ muudetakse alljärgnevalt:

1) määruse § 1 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Volitada Tallinna Linnavaraameti juhatajat teostama järgnevaid toiminguid ja määrama isikuid, kes teostavad järgnevaid toiminguid:“

2) määruse § 1 lõike 2 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3) § 21 lõikes 1 nimetatud toiminguid kohaliku omavalitsusüksuse ja naaberomavalitsusüksuse esindajana;“

3) määruse § 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

“4) § 21 lõike 3 alusel katastriüksuse omaniku (piirinaabri) esindajana kirjutama alla piiriprotokollidele, kui mõõdistatava maaüksusega piirneva, varem mõõdistatud katastriüksuse piirile paigaldatakse uusi piirimärke, taastatakse olemasolevaid piirimärke või kui piirnev katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel.“

4) määruse § 4 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõnad „Tallinna Maa-ametile“ sõnadega „Tallinna Linnavaraametile“.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse  22. veebruari 2006 määruse nr 14 “Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ lisaga kinnitatud komisjoni koosseisus tehakse järgmised muudatused:

1) komisjoni liikmeks kinnitatakse Tallinna Linnavaraameti juhataja Einike Uri;

2) komisjoni liikme Alo Brandti ametinimetuseks loetakse Tallinna Linnavaraameti maatoimingute teenistuse linnamaade osakonna juhataja.

§ 3.  Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2003 määruse nr 106 “Tallinna linna geoinfosüsteemi arendamise komisjoni põhimääruse ja koosseisu kinnitamine“ lisaga 2 kinnitatud komisjoni koosseisus tehakse järgmised muudatused:

1) komisjoni liikmeks kinnitatakse Tallinna Linnavaraameti juhataja Einike Uri;

2) komisjoni koosseisust arvatakse välja Alo Brandt, Tõnu Tuppits ja Urmas Hallika;

3) komisjoni sekretäri Tanel Tamme uueks ametinimetuseks loetakse Tallinna Linnaplaneerimise Ameti geomaatika teenistuse geoinformaatika osakonna juhataja.

§ 4.  Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2007 määrus nr 110 “Volituste andmine Tallinna Maa-ameti juhataja kohusetäitjale Alo Brandtile“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määrus jõustub 20. aprillil 2009.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär