Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Hasartmängu mängukohtade komisjoni moodustamine ja selle põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 15.04.2009 määrus number 35 [RT IV, 07.06.2013, 51]
Jõustumine:20.04.2009
Redaktsiooni kehtivus:20.04.2009 - ... [RT IV, 07.06.2013, 51]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

15. aprill 2009 nr 35

 

 

 

 

 

Hasartmängu mängukohtade komisjoni moodustamine ja selle põhimäärus

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse hasartmänguseaduse § 27 lg-te 1-4 ja § 37 lg-te 1, 2 ja 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 30 lg 1 p 3 ning Tallinna põhimääruse § 50¹ lg-te 1-5 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1. Komisjoni moodustamine

(1) Moodustada hasartmängu mängukohtade komisjon (edaspidi komisjon), mis on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon.

(2) Komisjoni ülesanne on vaadata läbi linnavalitsusele esitatud õnnemängu, osavusmängu või toto mängukoha (edaspidi mängukoht) avamiseks esitatud taotlused ja valmistada ette mängukoha avamiseks linnavalitsuse kirjaliku nõusoleku andmine või andmata jätmine.

§ 2. Komisjoni tegevus

(1) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast määrusest.

(2) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Tallinna Ettevõtlusamet.

§ 3. Komisjoni ülesanded

(1) Komisjon valmistab ühe kuu jooksul pärast mängukoha avamise taotluse laekumist ette linnavalitsuse asjakohase nõusoleku andmise või andmata jätmise.

(2) Õnnemängu, toto või osavusmängu mängukoha avamiseks antakse nõusolek, kui:

1) nõusoleku taotleja on esitanud taotluse, millest nähtub taotluse täitnud isiku ametikoht, nimi ja allkiri, taotleja tegevusloa andmise otsuse number ja kuupäev ning taotletav korraldusloa kehtivusaeg, teave kavandatava mängukoha asukoha ja lahtiolekuaegade kohta, ning mängukohaks planeeritava hoone või selle osa kohta dokumendi, mis näitab, et nõusoleku taotleja võib hoonet või selle osa kasutada õiguslikul alusel, ning esitab vajaduse korral linnavalitsuse nõudel ühe nädala jooksul täiendavat teavet korraldada soovitavate hasartmängude, nende korraldamise tingimuste ning kasutatava mänguinventari kohta;

2) taotletav mängukoht ei asu koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, noortelaagri, laste hoolekandeasutuse või noorsootööasutuse kasutuses oleval kinnisasjal;

3) taotletav mängukoht ei asu mujal seaduse või linnavolikogu määrusega keelatud piirkonnas.

(3) Õnnemängu mängukoha avamiseks antakse nõusolek, kui:

1) taotletav mängukoht asub eraldi hoones;

2) taotletav mängukoht asub hotellis, konverentsi- või meelelahutuskeskuses;

3) taotletav mängukoht asub ärihoones või kaubanduskeskuses, kui õnnemängu mängukohta ei saa siseneda ärihoone või kaubanduskeskuse muude ruumide kaudu ja kui samas hoones ei asu eluruume;

4) üld- või detailplaneeringuga ei ole õnnemängu mängukohad taotletavas piirkonnas keelatud;

5) on täidetud muud lõikes 2 nimetatud tingimused.

§ 4. Komisjoni töö korraldamine

(1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

(2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sh esimees või aseesimees. Komisjoni otsused võetakse vastu kohalviibivate komisjoni liikmete poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

(3) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

(4) Komisjoni koosolekud protokollitakse, otsused vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ja nendele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Koosoleku dokumente säilitab komisjoni sekretär.

§ 5. Komisjoni koosseis

(1) Komisjoni koosseis on kuni 10-liikmeline.

(2) Komisjoni esimees on ettevõtluse valdkonda kureeriv abilinnapea.

(3) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

(4) Komisjoni tehnilist tööd korraldab sekretär, kelle nimetab komisjoni esimees komisjoni liikmete hulgast.

(5) Komisjoni koosseisu kinnitab ja seda muudab linnavalitsus korraldusega.

§ 6. Komisjoni sekretär

(1) Komisjoni sekretär teatab komisjoni liikmetele komisjoni koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra ning võimaldab tutvuda arutusele tulevate taotluste materjalidega üldjuhul hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

(2) Komisjoni sekretär protokollib komisjoni koosolekud ning vormistab protokollid kolme tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest.

(3) Komisjoni sekretär täidab muid komisjoni esimehe ja aseesimehe antavaid ülesandeid.

§ 7. Komisjoni õigused

(1) Komisjonil on õigus

1) saada linna asutustelt tööks vajalikke dokumente, seisukohti ja muid andmeid;

2) esitada linnavalitsusele ettepanekuid mängukoha avamiseks nõusoleku andmise või andmata jätmise kohta.

(2) Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga linna õigusaktide vastuvõtmisel.

§ 8. Komisjoni tegevuse lõpetamine

Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 9. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 määrus nr 92 „Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine“ ja Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2008 määrus nr 20 „Hasartmängu mängukohtade komisjoni põhimäärus ja Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti määruse nr 92 „Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine“ muutmine“.

§ 10. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 20. aprillil 2009, v. a määruse § 3 lõike 3 punktid 1, 2, ja 3, mis jõustuvad 1. jaanuaril 2010.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär