Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
25.03.2009- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Tallinna Tehnoloogiapargi Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava sihtotstarbeliselt antava toetuse lepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Deniss Boroditšile
Tallinna Linnavalitsus 25.03.2009 korraldus number 483
Redaktsiooni kehtivus:25.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. märts 2009  nr 483-k

 

 

Tallinna linna ja Tallinna Tehnoloogiapargi Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava sihtotstarbeliselt antava toetuse lepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Deniss Boroditšile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud “Tallinna põhimääruse“ § 44 lg 1 p-ga 2 ja 04. aprilli 2002 määrusega nr 20 kinnitatud „Tallinna linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise korra“ p-ga 11 ning arvestades Tallinna Ettevõtlusameti juhataja 12. märtsi 2009 käskkirja nr 1-3/32 „Ettevõtlusalase mittetulundustegevuse toetuse taotluste rahuldamine“.

 

 

1.  Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Tallinna Tehnoloogiapargi Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava sihtotstarbeliselt antava toetuse lepingu projekt.

2. Volitada abilinnapea Deniss Boroditši Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Tallinna Tehnoloogiapargi Arendamise Sihtasutusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 25. märtsi 2009

korralduse nr 483-k

LISA

 

Sihtotstarbeliselt antava toetuse leping

 

 

 

Tallinn    “....“ märts 2009

 

Tallinna linn (edaspidi toetuse andja), keda esindab abilinnapea Deniss Boroditš, kes tegutseb põhimääruse alusel ühelt poolt ja

 

Tallinna Tehnoloogiapargi Arendamise Sihtasutus TEHNOPOL (edaspidi toetuse saaja), keda esindab juhatuse liige Pirko Konsa teiselt poolt, kes tegutseb põhikirja alusel

 

(edaspidi eraldi pool ja koos pooled) leppisid kokku alljärgnevas:

 

1.  Lepingu eesmärk

1.1.       Käesoleva lepingu sõlmimise eesmärk on kindlaks määrata Tallinna linna eelarvelistest vahenditest  mittetulundustegevuseks antava sihtotstarbelise toetuse kasutamise tingimused ning poolte õigused ja kohustused.

2.  Lepingu ese

2.1        Toetuse saaja kohustub 25.-27. märtsini 2009 korraldama toetuse saaja ja kahe TEHNOPOLI ettevõtte visiidi Gröningeni (Holland), mis sisaldab Zernike Teaduspargi ning Gröningeni Ülikooli külastamist ning partnerkohtumisi ettevõtete vahel (edaspidi projekt). 

2.2        Toetuse andja toetab toetuse saajat lepingus nimetatud tegevuse teostamiseks 15 000 (viieteist tuhande) krooni (edaspidi toetus) ulatuses. Summa sisaldab käibemaksu.

2.3        Toetus kantakse toetuse saajale üle pärast visiidi toimumist ning pärast visiidi lõpparuande kinnitamist toetuse andja poolt 21 (kahekümne ühe) kalendripäeva jooksul. 

3. Poolte õigused ja kohustused

3.1        Toetuse saajal on õigus:

3.1.1     kasutada toetust projekti elluviimiseks ning sellega seotud tekkepõhiste kulutuste katmiseks;

3.1.2          kajastada raamatupidamisarvestuses tekkepõhist toetuse tulu peale toetuse andja poolt aruannete aktsepteerimist.

3.2               Toetuse andjal on õigus:

3.2.1          teostada toetuse kasutamise üle kontrolli ning nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid ja selgitusi toetuse kasutamise kohta;

3.2.2          keelduda toetuse väljamaksmisest juhul, kui toetuse saaja ei võimalda toetuse andjal teostada toetuse kasutamise üle kontrolli või toetuse saaja ei kasuta toetust sihtotstarbeliselt;

3.2.3          nõuda toetuse saajalt leppetrahvi 10% toetuse summast, lõpetada leping toetuse saajaga, nõuda tagasi antud toetus ja kolme aasta jooksul mitte anda toetuse saajale uut toetust juhul, kui toetuse saaja on esitanud ebaõigeid andmeid, ei esita nõutud dokumente või aruandlust või ei ole toetust kasutanud projekti elluviimiseks;

3.2.4          kui toetuse saaja ei pea kinni punktides 3.3.6 ja 3.3.7 toodud tähtajast toetussumma tagastamiseks ja leppetrahvi tasumiseks, on toetuse andjal õigus nõuda toetuse saajalt viivist 0,05% tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest.

3.3               Toetuse saaja kohustub:

3.3.1          teavitama avalikkust linna poolt seminari ja visiidi korraldamiseks eraldatud toetustest (kodulehel, pressiteadetes, artiklites jms);

3.3.2          koostama visiidi programmi, korraldama osalejate leidmise, registreerimise jm suhted visiidil osalejatega;

3.3.3          kasutama toetust ainult vastavalt lepingus sätestatud eesmärgile ja esemele;

3.3.4          esitama toetuse andjale toetuse kasutamise kohta visiidi lõpparuande vastavalt lisale 1 hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul alates projekti lõppemisest;

3.3.5          toetuse andja kirjalikul taotlusel esitama täiendavaid aruandeid, kuludokumente ja selgitusi toetuse kasutamise kohta viie (5) tööpäeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest;

3.3.6          tagastama toetuse andja kirjalikul nõudel neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul pärast vastava nõude saamist kasutamata jäänud toetuse või mittesihtotstarbeliselt kasutatud toetuse toetuse andja arvelduskontole nr 102 200 777 90016;

3.3.7          punktis 3.2.3 aluste esinemisel ning toetuse andja nõudel tasuma toetuse andjale leppetrahvi 10% toetuse summast neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul pärast vastava nõude saamist;

3.3.8          arvestama toetuse andja kirjalikult esitatud märkustega ja antud juhistega;

3.3.9          võimaldama toetuse andjal, Tallinna Linnakantselei sisekontrolli teenistusel ja muudel kontrolliõigust omavatel asutustel kontrollida toetuse kasutamise sihtotstarbelisust, projekti raames elluviidud tegevuste otstarbekust ja eesmärgipärasust, toetuse kasutamise kohta esitatud aruannete õigsust ning toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust;

3.3.10      viivitamatult teavitama toetuse andjat asjaoludest, mis takistavad toetuse saajal lepingut täitmast või tingivad lepingu lisa muutmise, või muudest probleemidest, mis esinevad lepingu täitmisel;

3.3.11      säilitama kõiki toetuse kasutamisega seotud dokumente vähemalt kolm (3) aastat alates projekti lõpparuande aktsepteerimisest.

3.4               Toetuse andja kohustub:

3.4.1          toetuse üle kandma toetuse saaja arvelduskontole pärast visiidi toimumist ja toetuse andja poolt lõpparuande aktsepteerimist 21 (kahekümne ühe) kalendripäeva jooksul pärast toetuse saaja esitatud arve kättesaamist.

 

4.           Poolte vastutus

4.1               Pooled täidavad omapoolseid kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat.

4.2               Pooled vastutavad teineteisele oma lepingujärgsete kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju eest.

4.3               Poolele lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitab kahju tekitanud pool.

4.4               Pooled ei vastuta kohustuste täitmata jätmise eest, kui lepingu mittekohase täitmise põhjustab teine pool lepingut mittekohaselt täites või kui see on tingitud vääramatust jõust.

4.5               Pool esitab teisele poolele leppetrahvi ja viivise nõude kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul alates kohustuse rikkumisest teadasaamisest.

 

5.           Vääramatu jõud

5.1               Vääramatu jõud on asjaolu, mida rikkunud pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimisel selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

5.2               Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel on pooled vabastatud endale lepinguga võetud kohustuste täitmisest selles ulatuses, mis on vääramatu jõu asjaoludega hõlmatud ning ajaks, mil need asjaolud olid jõus.

 

6.           Teated

6.1               Poolte vahelised lepinguga seotud andmed ja tahteavaldused (edaspidi teated), kaasa arvatud lepingu rikkumisest teatamine, peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhtudel, kui teade on informatiivse iseloomuga, mis ei loo ega too kaasa õiguslikke tagajärgi, või kui käesolevas lepingus on ette nähtud teisiti.

6.2               Teade loetakse kättesaaduks, kui:

6.2.1          teade on üle antud allkirja vastu;

6.2.2          teade on saadetud tähitud kirjaga teise poole lepingus näidatud aadressil ja teate üleandmisest postiasutusele on möödunud viis (5) tööpäeva.

6.3               Informatiivset teadet võib edastada vahetult, telefoni, faksi või e-posti teel.

6.4               Pooled kohustuvad teineteisele teatama kontaktisikute andmete muutumisest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viis (5) tööpäeva pärast andmete muutumist.

 

7.           Vaidluste lahendamine

7.1            Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige vastastikusel mõistmisel põhinevate ja avalikke huve arvestavate läbirääkimiste teel.

7.2            Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus seaduses ettenähtud korras Harju Maakohtus.

 

8.           Lepingu muutmine

8.1               Lepingu muutmine toimub kirjaliku kokkuleppega, mis vormistatakse lepingu lisana ning mis jõustub allakirjutamisel.

8.2               Toetuse andja võib lepingut ühepoolselt muuta, kui:

8.2.1          muudetakse oluliselt lepingule kohalduvaid õigusakte (sh linna eelarvet);

8.2.2          kuulutatakse välja eriolukord, erakorraline olukord või sõjaseisukord;

8.2.3          lepingu muutmine on vajalik lepingus sisalduva õigusvastase tingimuse kõrvaldamiseks.

 

9.           Lepingu kehtivus ja lepingust taganemine

9.1               Leping jõustub hetkel, kui pooled on sellele alla kirjutanud ja kehtib lepingujärgsete kohustuste täitmiseni. Lepingu muudatus jõustub selle allakirjutamisest mõlema poole poolt, välja arvatud punktis 8.2 sätestatud juhul. Lepingu ühepoolsel muutmisel jõustub muudatus selle teatavakstegemisest toetuse saajale.

9.2               Pool võib lepingust taganeda, teatades sellest ette seitse (7) kalendripäeva, kui teine pool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud ja pool ei ole kohustuse täitmiseks antud kümne (10) päevase tähtaja jooksul asunud kohustust täitma. Käesolevas punktis ette nähtud lepingu lõpetamisel tekib pooltel õigus nõuda lepingu alusel saadu tagastamist.

9.3               Lepingu lõppemine ei mõjuta enne lepingu lõppemist tekkinud kohustuste täitmist.

 

10.       Lõppsätted

10.1            Lepinguga seotud informatsiooni vahetamiseks määravad pooled kontaktisikud. Toetuse andja poolne kontaktisik on Jaanus Vahesalu, tel. 640 4425, e-post: jaanus.vahesalu@tallinnlv.ee. Toetuse saaja poolne kontaktisik on Raivo Tamkivi, tel. 5680 0202, e-post: raivo.tamkivi@tehnopol.ee.

10.2            Lepingu peatükkide ja punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ja nad ei mõjuta mingil määral peatükkide ega punktide sisu tõlgendamist. Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad lepingus mitmust ja vastupidi. Iga lepingu punkti tõlgendatakse koos vastavate teiste punktidega, lähtudes lepingu mõttest ja eesmärgist ning poolte omavahelisest praktikast.

10.3            Lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused. Lepinguga loetakse lõppenuks kõik poolte vahel varasemalt sõlmitud kokkulepped toetuse kasutamiseks.

10.4            Kui ükskõik milline lepingu säte on või osutub tühiseks, on poolte tahteks, et lepingu ülejäänud sätted jääksid kehtima.

10.5            Lepingu lõppemisel mistahes põhjusel, kohaldatakse ka peale lepingu lõppemist neid lepingu sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad poolte õigusi ja kohustusi pärast lepingu lõppemist.

10.6            Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.7            Leping on koostatud kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest mõlemale poolele jääb üks (1) eksemplar.

10.8            Lepingu sõlmimisel on lepingule lisatud alljärgnev lisa:

            Lisa 1 – Lõpparuande vorm

 

 

Toetuse andja

Toetuse saaja

Tallinna linn

Tallinna Ettevõtlusamet

Tallinna Tehnoloogiapargi Arendamise SA TEHNOPOL

Reg nr 75023817

Reg nr 90008258

Aadress: Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn

Aadress: Akadeemia tee 19, 12618 Tallinn

Telefon 640 4218

Telefon 680 0200

 

Pangarekvisiidid 10220031892015

 

 

 

 

 

 

Deniss Boroditš

Pirko Konsa

 

 

Allkiri

Allkiri

 

 

Lisa 1

Lisa 3

 
MITTETULUNDUSTEGEVUSEKS ANTUD TOETUSE ARUANNE

 

TÄIDAB TOETUSE ANDJA

Kontrollija

 

 

Kontrollimise kuupäev

 

 

Kontrolli tulemus

 

 

Märkused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÄIDAB TOETUSE SAAJA

Üldandmed

 

Lepingu number

 

 

Toetatud tegevus

 

 

Toetatud tegevuse toimumise tegelik aeg ja koht

 

 

Toetuse saaja

 

 

Registreerimisnumber või isikukood

 

Aadress, telefon,

e-post

 

 

Toetuse suurus

 

 

Teised toetajad ja nendelt saadud toetuse suurus

 

 

 

Organisatsioon

Toetuse suurus

Toetuse saamise aeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koostööpartnerid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegevusaruanne

 

 

Planeeritud

Täidetud

Eesmärk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisuline kokkuvõte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegevused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osalejad, nende arv

 

 

 

 

 

 

 

Muu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finantsaruanne

 

Eelarve

Summa

Tulud

 

 

 

 

Tulud, sh omatulud ja teistest allikatest saadud tulud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulud kokku

 

Kulud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulud kogu toetussumma ja tegevuse kogueelarve ulatuses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulud kokku

 

Jääk

 

 

 

 

 

 

Vastutan esitatud andmete tõesuse eest

Ees- ja perekonnanimi

 

 


               kuupäev, kuu ja aasta                                                                                          allkiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär