Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavolikogu 05.03.2009 otsus number 35

Redaktsiooni kehtivus 05.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

5. märts 2009 nr 35

 

 

 

 

Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 ning tulenevalt komisjoni esimehe esildisest

 

 

1. Muuta linnavolikogu 24. novembri 2005 otsusega nr 284 kinnitatud linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata keskkonnakomisjoni koosseisust välja Erich Moik;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeks Jüri Martin.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1.2 nimetatud isikule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees