Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamine Tallinna Kristiine Lasteaiaks

Tallinna Linnavolikogu 19.02.2009 otsus number 27

Redaktsiooni kehtivus 19.02.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. veebruar 2009 nr 27

 

 

 

 

Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamine Tallinna Kristiine Lasteaiaks

 

 

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 49 lg 2 ja lg 5 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud “Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p 4.1.7 ja 19. juuni 2003 määruse nr 41 “Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava 2003–2012“ p‑ga 3 ning tulenevalt ümberkorraldustest linna haridussüsteemis ja linnavalitsuse ettepanekust

 

 

1. Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkool kujundada ümber Tallinna Kristiine Lasteaiaks alates 1. septembrist 2009.

2. Tallinna Linnavalitsusel korraldada Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamine ning moodustada ümberkujundamiskomisjon.

3. Tallinna Linnavalitsusel kinnitada Tallinna Kristiine Lasteaia põhimäärus.

4. Tallinna Haridusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees