Tallinna Linnavalitsuse seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu nr 27 "Tallinna põhimääruse muutmine" kohta

Tallinna Linnavalitsus 16.02.2009 istungi protokoll number 7/3
jõustumine 16.02.2009

Redaktsiooni kehtivus 16.02.2009 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

16. veebruar 2009 nr 7

 

 

Päevakorrapunkt 3

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu nr 27 "Tallinna põhimääruse muutmine" kohta

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

nõustuda Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõuga nr 27 „Tallinna põhimääruse muutmine“ arvestades käesoleva istungi protokolli päevakorrapunkti lisas esitatud muudatusettepanekuid.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruari 2009

istungi protokolli nr 7 päevakorrapunkti 3

LISA

 

Muudatusettepanekud Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõule nr 27 „Tallinna põhimääruse muutmine“

 

 

 

1. Asendada kogu eelnõu tekstis sõnad „linnavalitsuse piirkondlik osakond“ sõnadega „piirkondlik amet“ ning sõnad „linnavalitsuse piirkondliku osakonna nõukoda“ sõnadega „linnavolikogu piirkondlik nõukoda“ vastavas käändes. 

2. Täiendada eelnõu § 1 uue punktiga 2 järgmises sõnastuses:

„2) paragrahvi 6 lõike 2 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tallinna ülesandeks on samuti linna omandis olevate koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamine.“;“.

3. Lugeda § 1 senine punkt 2 punktiks 3 ja muuta eelnõu § 1 punktide edasist numeratsiooni vastavalt Tallinna põhimääruse paragrahvide järjestusele ning esitatud ettepanekutele.

4. Muuta eelnõu § 1 punkti 4 (linnavalitsusele esitatud versiooni (edaspidi sulgudes esitatud versioon)  p 3), mis muudab põhimääruse § 10 lõike 1 punkti 1, tekst ning sõnastada see järgmiselt:

„1) linnavolikogu, linnavolikogu kantselei, linnavalitsuse, linnakantselei, linnavalitsuse valdkondlike ja piirkondlike ametite, linna ametiasutuste hallatavate asutuste, linnavolikogu piirkondlike nõukodade, samuti äriühingute, mille aktsiate või osatähtede ainuomanikuks on Tallinn, pitsatitel ja dokumendiplankidel ning linnakantselei osakondade dokumendiplankidel;“.

5. Jätta eelnõu §-st 1 välja esitatud versiooni punkt 4, millega täiendati põhimäärust §-ga 10³.

6. Jätta eelnõu §-st 1 välja esitatud versiooni punkt 5, mis muudab põhimääruse § 12¹ lõikes 2 nimetatud lisa numbrit.

7. Täiendada eelnõu § 1 uue punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) paragrahvi 16 lõikes 5 asendatakse sõna „linnaosade“ sõnaga „linna“;“.

8. Täiendada eelnõu § 1 uue punktiga 11 järgmises sõnastuses:

11) paragrahvi 24 lõike 2 punkti 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) Riigikogu või Vabariigi Valitsuse liikme volituste täitmise ajaks kuni Riigikogu või Vabariigi Valitsuse liikme volituste lõppemiseni;“;“.

9. Täiendada eelnõu § 1 uue punktiga 16 järgmises sõnastuses:

„16) paragrahvi 44 lõike 3 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tema tööleping lõpetatakse töölepingu seaduse § 91 alusel või ta vabastatakse ametist avaliku teenistuse seaduse § 127 alusel.“;“.

10. Täiendada eelnõu § 1 uue punktiga 17 järgmises sõnastuses:

17) paragrahvi 50 lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Linnavalitsuse reglemendi kinnitab linnavalitsus määrusega.“;“.

11. Täiendada eelnõu § 1 uue punktiga 18 järgmises sõnastuses:

18) paragrahvi 501 lõike 2 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Komisjoni moodustamise otsustab ja põhimääruse kinnitab linnavalitsus määrusega ning koosseisu korraldusega.“;“.

12. Asendada eelnõu § 1 punktis 20 (esitatud versiooni p 16), mis muudab põhimääruse § 52 lõiget 2, sõnad „linnavalitsuse ametid ja linnavalitsuse piirkondlikud osakonnad“ sõnadega „linnavalitsuse valdkondlikud ja piirkondlikud ametid“.

13. Täiendada eelnõu § 1 uue punktiga 23 järgmises sõnastuses:

„23) paragrahvi 52 täiendatakse uue lõikega 9¹ järgmises sõnastuses:

„(9¹) Linna ametiasutuse juht annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju.“;“.

14. Täiendada eelnõu § 1 uue punktiga 24 järgmises sõnastuses:

„24) paragrahvi 52 lõiget 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Linna asutusel on oma alaeelarve, Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning dokumendiplangid. Asutusel võib olla oma lipp ja vapp, mis peavad vastama heraldikanõuetele, ning muu sümboolika. Vapi ja lipu ning muu sümboolika kasutamise korra kehtestab linnavolikogu. “;“.

15. Jätta eelnõu § 1 punktist 25 (esitatud versiooni p 19), mis täiendab põhimäärust §-ga 521, välja lõige 4 ning sõnastada lõiked 2 ja 3 järgmiselt:

„(2) Linnavalitsuse piirkondlike ametite (edaspidi piirkondlik amet) pädevus ja ülesanded määratakse kindlaks piirkondlike ametite põhimääruste ja teiste Tallinna õigusaktidega.

(3) Piirkondlike ametite teeninduspiirkonnad määrab linnavalitsus.“.

16. Täiendada eelnõu § 1 punkti 26 (esitatud versiooni p 20), mis muudab kehtetuks põhimääruse § 54 lõiked 3, 4 ja 4¹, lõike 8 numbriga, mis tunnistatakse samuti kehtetuks.

17. Muuta eelnõu § 1 punkti 27 (esitatud versiooni p 21) ning sõnastada see järgmiselt:

27) paragrahvi 54 lõike 5 lause esimest poolt muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Linnasekretäri, linnakantselei koosseisus oleva valdkonna direktori, linnavalitsuse nõuniku, linnapea nõuniku, abilinnapea nõuniku, linnavalitsuse valdkondliku ning piirkondliku ameti juhataja ja tema asetäitja, linnavalitsuse ameti teenistuse direktori, linnakantselei osakonna juhataja, piirkondliku ameti haldussekretäri, linnavolikogu kantselei juhataja, linnavolikogu nõuniku, linnavolikogu esimehe nõuniku, linnavolikogu aseesimehe nõuniku, linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi ning linnavolikogu kantselei osakonna juhataja teenistusest vabastamisel ametniku algatusel ning linnavolikogu esimehe nõuniku, linnavolikogu aseesimehe nõuniku, linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi, linnapea nõuniku ja abilinnapea nõuniku teenistusest vabastamisel teenistustähtaja möödumise tõttu võib maksta eelnimetatud ametnikule hüvitust, kui ta on töötanud oma või eelnimetatud ametikohtadel kokku vähemalt kolm viimast aastat ning linna ametiasutuses pidevalt:“;“.

18. Jätta eelnõu §-st 1 välja esitatud versiooni punktid 22 ja 23, mis muudavad põhimääruse § 54 lõiget 5.

19. Täiendada eelnõu § 1 uue punktiga 28 järgmises sõnastuses:

28) paragrahvi 54 lõigetest 5¹ ja 6 jäetakse välja numbrid „3.“ ja „4¹.“;“.

20. Muuta eelnõu § 1 punkti 32 (esitatud versiooni p 27), mis muudab põhimääruse § 73 lõiget 2, esimest lauset ning sõnastada see järgmiselt:

„Tallinnas koostatakse üldplaneeringud linna territooriumi või selle osade kohta.“.

21. Muuta eelnõu § 1 punkti 33 (esitatud versiooni p 28), mis muudab põhimääruse XII peatüki pealkirja, teksti ning sõnastada see järgmiselt:

XIII LINNAVOLIKOGU PIIRKONDLIK NÕUKODA“.

22. Muuta eelnõu § 1 punkti 35 (esitatud versiooni p 30), millega täiendatakse põhimäärust §-ga 871, teksti ning sõnastada see järgmiselt:

„§ 871 Linnavolikogu piirkondlik nõukoda

(1) Tallinna erinevate piirkondade ja asumite huvide paremaks arvestamiseks omavalitsuse ülesannete teostamisel moodustatakse linnavolikogu piirkondlik nõukoda (edaspidi nõukoda).

(2) Nõukoda võtab vastu organisatsioonilistes küsimustes otsused, mis ei ole Tallinna õigusaktid. Muudes küsimustes oma pädevuse piires vastu võetud otsustused vormistatakse protokolli väljavõttena, mis on linnavolikogule, linnavalitsusele ja linna ametiasutustele soovituslikud.

(3) Nõukoja volituste aeg on võrdne linnavolikogu volituste ajaga.

(4) Nõukoja põhimääruse kehtestab linnavolikogu.“;“.

23. Muuta eelnõu § 1 punkti 36 (esitatud versiooni p 31), mis muudab põhimääruse § 88, teksti ning sõnastada see järgmiselt:

„§ 88 Nõukoja moodustamine

(1) Nõukoja suuruse vahemikus 11 kuni 27 liiget määrab linnavolikogu rahvastikuregistri andmete põhjal vähemalt kaks kuud enne Tallinna Linnavolikogu valimisi, lähtudes vastava linnavalitsuse piirkondliku ameti teeninduspiirkonna elanike arvust valimisaasta 1. juuni seisuga.

(2) Nõukoda moodustatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimisel saadud häälte arvu järgi valimistel kandideerinud isikutest, kes elasid kandidaatide registreerimiseks esitamisel rahvastikuregistri järgi vastava piirkondliku ameti teeninduspiirkonnas ja avaldasid kandideerimisel soovi nõukoja töös osaleda.

(3) Nõukoja koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavolikogu moodustatud komisjon, mille esimees on linnasekretär ja liikmed piirkondlike ametite haldussekretärid, linnavolikogu kantselei ja linnakantselei esindajad. Komisjoni töökorra kehtestab linnavolikogu.

(4) Lähtudes lõikes 2 sätestatust kinnitab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud komisjon oma otsusega nõukodade koosseisud ning nõukodade asendusliikmete nimekirja ühe kuu jooksul arvates valimistulemuste väljakuulutamisest. Komisjon edastab otsuse linnavolikogu esimehele ja piirkondlikele ametitele.

(5) Nõukoja liikme volituste peatumisel või lõppemisel kinnitab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud komisjon nõukoja liikme asemele vastavalt valimistel saadud häälte arvule järgmise asendusliikme sõltumata erakondlikust kuuluvusest.

(6) Kui nõukoja liikmeid on vähem, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud miinimum ette näeb, ning piirkondliku nõukoja asendusliikmete nimekiri on ammendunud, vähendatakse volikogu otsusega nõukoja suurust.“.

24. Asendada eelnõu § 1 punktis 37 (esitatud versiooni p 32), mis muudab põhimääruse § 89, lõikes 2 sõna „linnaosa“ sõnadega „nõukoja piirkonna elanike“ ning jätta välja lõige 6.

25. Muuta eelnõu § 1 punkti 38 (esitatud versiooni p 33), mis muudab põhimääruse § 90, teksti ning sõnastada see järgmiselt:

„Nõukoja liikme volitused lõpevad enne tähtaega seoses:

1) tagasiastumisega isikliku avalduse alusel;

2) isiku püsiva elukoha registreerimisega rahvastikuregistris väljaspool Tallinna;

3) valimisega Vabariigi Presidendiks, nimetamisega riigisekretäriks, riigikontrolöriks, õiguskantsleriks, maavanemaks, kohtunikuks või prokuröriks;

4) Eesti kodakondsuse kaotamisega;

5) asumisega tegevteenistusse kaitseväes või sellega võrdsustatud teenistuses, välja arvatud osavõtt õppekogunemisest;

6) tahtliku kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega või seoses jõustunud kohtuotsusega, millega tühistati valimiskomisjoni otsus isiku registreerimise kohta linnavolikogu liikmeks põhjusel, et ta ei vasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusega sätestatud nõuetele, kui Riigikohtule esitatud kassatsioonkaebust ei võetud menetlusse või Riigikohus on kaebuse läbi vaadanud ja rahuldamata jätnud;

7) teovõimetuks tunnistamisega valimisõiguse osas;

8) isiku surmaga.“.

26. Asendada eelnõu § 1 punkti 39 (esitatud versiooni p 34), mis muudab põhimääruse § 91, lõikes 1 sõna „halduskogu“ sõnaga „nõukoja“.

27. Muuta eelnõu § 1 punktis 39 (esitatud versiooni p 34), mis muudab põhimääruse § 91 lõiget 2, teksti ning sõnastada see järgmiselt:

„(2) Nõukoja liikme volitused peatuvad:

1) kui nõukoja liige on valitud Tallinna linnapeaks, kinnitatud linnavalitsuse liikmeks, nimetatud ametisse palgaliseks linnavalitsuse liikmeks või sama piirkondliku ameti ametnikuks;

2) Vabariigi Valitsuse liikme volituste täitmise ajaks kuni Vabariigi Valitsuse liikme volituste lõppemiseni;

3) kui nõukoja liikme suhtes on kohaldatud tõkendina vahi alla võtmist kestusega üle kolme kuu;

4) tema avalduse alusel selles näidatud tähtajaks, mis ei või olla lühem kui kolm kuud;

5) kui ta on puudunud kolme järjestikuse kuu jooksul toimunud nõukoja koosolekutelt.“.

28. Muuta eelnõu § 1 punkti 41 (esitatud versiooni p 36), mis muudab põhimääruse § 93, teksti ning sõnastada see järgmiselt:

„§ 93 Nõukoja põhimäärus

Nõukoja põhimääruse kehtestab linnavolikogu. Nõukoja põhimääruses sätestatakse:

1) nõukoja pädevus;

2) nõukoja liikme volituste lõppemise või peatumise ja liikme asendamise kord;

3) nõukoja esimehe, tema asetäitjate ja komisjonide esimeeste valimise ning komisjoni liikmete kinnitamise ja tagasikutsumise kord;

4) nõukoja komisjonide moodustamise kord ning nende pädevus;

5) nõukoja koosoleku läbiviimise ning nõukojas otsuste vastuvõtmise kord.“.

29. Jätta eelnõu §-st 1 välja esitatud versiooni punktid 37, 38 ja 39, mis muudavad põhimääruse § 931, 932 ja 94 ning täiendada eelnõu § 1 punkti 42 (esitatud versiooni p 40) paragrahvide 931, 932, 94 numbritega, mis tunnistatakse samuti kehtetuks.

30. Jätta eelnõu §-st 1 välja esitatud versiooni punktid 41, 42 ja 43, mis muudavad põhimääruse lisasid 7-17.

31. Täiendada eelnõu § 2 punktidega 10 kuni 14 järgmises sõnastuses:

„10) Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2006 määrus nr 21 „Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni töökord“;

11) Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsus „Tallinna Kesklinna, Lasnamäe, Lilleküla, Mustamäe ja Põhja linnaosade moodustamisest“;

12) Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 1993 otsus „Tallinna linnaosadest“;

13) Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 1992 otsus „Pirita linnaosa staatuse, piiride, haldusnõukogu ja selle põhimääruse kinnitamine“;

14) Tallinna Linnavolikogu 4. juuni 1992 otsus „Nõmmele Tallinna linnaosa õiguste andmisest“.“.

32. Muuta eelnõu § 3 lõiget 3 ning sõnastada see järgmiselt:

“(3) Käesoleva määruse §-s 1 tehtud Tallinna põhimääruse muudatuste jõustumise ajal ametis olevad linnaosa vanemad jätkavad teenistust vastava Haabersti, Kesklinna, Kristiine, Lasnamäe, Mustamäe, Nõmme, Pirita ja Põhja-Tallinna ameti juhi kohusetäitjana kuni uue ametiasutuse juhi ametisse nimetamiseni linnavalitsuse poolt pärast 18. oktoobril k.a toimuvate kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi. Kui eelpool nimetatud isikuid ei nimetata määramata ajaks linnavalitsuse piirkondliku ameti juhiks, vabastatakse nad teenistusest seoses teenistustähtaja möödumisega ning neile säilivad kuni 30. juunini 2009 kehtinud Tallinna põhimääruse § 54 lõigetes 3 ja 4 sätestatud sotsiaalsed garantiid.“.

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE