Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 12.06.2008 nr 23
 
Tvk m 13.12.2007 nr 44
Akt on aluseks
 
Tlv k 21.10.2009 nr 1708
 
Tlv k 26.08.2009 nr 1344
 
Tlv k 26.08.2009 nr 1345
 
Tlv k 19.08.2009 nr 1311
 
Tlv k 17.06.2009 nr 1038
 
Tlv k 10.06.2009 nr 971
 
Tlv k 03.06.2009 nr 905
 
Tlv k 03.06.2009 nr 906
 
Tlv k 27.05.2009 nr 849
 
Tlv k 29.04.2009 nr 669
 
Tlv k 22.04.2009 nr 624
 
Tlv k 08.04.2009 nr 541
 
Tlv k 11.03.2009 nr 353
 
Tlv k 11.03.2009 nr 354
 
Tlv k 11.03.2009 nr 355
 
Tlv k 25.02.2009 nr 256
 
Tlv k 25.02.2009 nr 258
 
Tlv k 04.02.2009 nr 112
 
Tlv k 07.01.2009 nr 20
 
Tlv k 17.12.2008 nr 2125
 
Tlv k 17.12.2008 nr 2126
 
Tlv k 17.12.2008 nr 2127
 
Tlv k 17.12.2008 nr 2128
 
Tlv k 17.12.2008 nr 2129
 
Tlv k 17.12.2008 nr 2130
 
Tlv k 17.12.2008 nr 2131
 
Tlv k 17.12.2008 nr 2132
 
Tlv k 17.12.2008 nr 2133
 
Tlv k 17.12.2008 nr 2134
 
Tlv k 17.12.2008 nr 2135
 
Tlv k 17.12.2008 nr 2136
 
Tlv k 17.12.2008 nr 2137
 
Tlv k 17.12.2008 nr 2138
 
Tlv k 17.12.2008 nr 2139
 
Tlv k 17.12.2008 nr 2140
 
Tlv k 17.12.2008 nr 2141
 
Tlv k 17.12.2008 nr 2142
 
Tlv k 17.12.2008 nr 2143
 
Tlv k 17.12.2008 nr 2144
 
Tlv k 17.12.2008 nr 2145
 
Tlv k 17.12.2008 nr 2146
 
Tlv k 17.12.2008 nr 2147
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 17.12.2009 nr 41
Aktile viitab
 
Tlv k 23.12.2009 nr 2104
 
Tlv k 23.12.2009 nr 2105
 
Tlv k 16.12.2009 nr 2047
 
Tlv k 02.12.2009 nr 1959
 
Tlv k 02.12.2009 nr 1960
 
Tlv k 02.12.2009 nr 1961
 
Tlv k 02.12.2009 nr 1962
 
Tlv k 02.12.2009 nr 1963
 
Tvk o 19.11.2009 nr 230
 
Tvk o 19.11.2009 nr 229
 
Tlv k 10.06.2009 nr 972
 
Tlv k 20.05.2009 nr 846
 
Tlv k 25.02.2009 nr 257
 
Tlv m 11.02.2009 nr 15
 
Tlv m 23.12.2008 nr 98
Akti muudavad
 
Tvk m 25.06.2009 nr 25
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord
Tallinna Linnavolikogu 11.12.2008 määrus number 44
Jõustumine:15.12.2008
Kehtetuks tunnistamine:21.12.2009
Redaktsiooni kehtivus:15.12.2008 - 30.06.2009

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

11. detsember 2008 nr 44

 

 

Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 11 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 19, p 21, p 35, p 36 ja lg 3 ning Tallinna põhimääruse § 29 lg 1 p 4, § 39 lg 1 p 4 ja § 42 lg 4 alusel.

 

 

1. peatükk
TALLINNA LINNA AMETIASUTUSTE STRUKTUUR JA TEENISTUJATE KOOSSEIS

§ 1.  Tallinna linna ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine

Määrusega kinnitatakse Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis vastavalt lisale 1.

§ 2.  Linnavalitsusele õiguste andmine

Linnavalitsus võib aasta jooksul teha muudatusi ametiasutuste (v.a linnavolikogu kantselei) struktuuris ja teenistujate koosseisus linnavolikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires.

2. peatükk
TALLINNA LINNA AMETIASUTUSTE TEENISTUJATE TÖÖ TASUSTAMISE KORD

1. jagu
Palgapoliitika

§ 3.  Palgapoliitika põhimõtted

(1) Tallinna linna ametiasutuste palgapoliitika on ühtne. Töö tasustamise praktika peab toetama Tallinna kohaliku omavalitsuse mainet atraktiivsest tööandjast ja aitama värvata, säilitada ja motiveerida võimalikult kõrge tasemega linnateenistujaid.

(2) Töö tasustamine peab olema seaduslik, lähtuma riigi ja Tallinna õigusaktidest.

(3) Töö tasustamise põhimõtted peavad toetama Tallinna kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete efektiivset elluviimist ja olema avalikud.

(4) Linnavalitsuse eesmärgiks on maksta linnateenistujatele nende töö eest adekvaatset tasu, mis oleks Tallinna tööjõuturu keskmisel tasemel.

(5) Töö tasustamise süsteem peab olema motiveeriv ja suurendama linnateenistujate huvi täiendõppeks ja kvalifikatsiooni tõstmiseks.

(6) Töö tasustamise põhimõtted peavad olema võrdsed kõigile linnateenistujatele ning töö tasustamise süsteem turvaline.

(7) Arvestades linnateenistuja töösaavutusi, kvalifikatsiooni ja kompetentsust tugineb palgakorraldus peamiselt ametikohale.

(8) Linnateenistujaid tasustatakse rahaliselt, makstes palka, mis tagaks nende arvestatava elukvaliteedi ja võimaldaks pidevat enesearendamist.

(9) Palk koosneb kindla suurusega ametipalgast, töötulemustel põhinevatest lisatasudest ja preemiatest. Põhilise osa palgast moodustab ametipalk.

(10) Tööandja soodustuste rakendamisel lähtutakse põhimõttest, et osaliselt toetatakse teenistujate tööga otseselt seotud vajaduste rahuldamist (koolitus-, transpordi- või sidekulude hüvitamine), tervise ja töövõime säilimist ning sotsiaalsete garantiide tagamist.

(11) Linnavalitsus peab tagama töö tasustamiseks linna eelarves ettenähtud vahendite efektiivse kasutamise, mis võimaldab palgasüsteemi käigushoidmise pikema aja jooksul.

2. jagu
Töö tasustamise süsteemi ülesehitus ja rakendamine

§ 4.  Üldsätted

(1) Linna ametiasutuse moodustamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu, samuti kinnitab linnavolikogu ametiasutuse põhimääruse ja teeb selles muudatusi.

(2) Linna ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine on linnavolikogu ainupädevuses.

(3) Linna ametiasutuste (v.a linnavolikogu kantselei) struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja palgatingimused esitab linnavolikogule kinnitamiseks linnavalitsus. Linnavolikogu kantselei struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja palgatingimused esitab linnavolikogule kinnitamiseks linnavolikogu esimees.

(4) Ametnike ametikohtade nimetuste rakendamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kohaliku omavalitsuse ametnike ametikohtade nimetustest ning ametinimetuse kuuluvusest vastavasse ametinimetuste põhigruppi.

(5) Linnavolikogu kinnitab ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu (näidates selles ära ametiasutuste struktuuri, teenistujate ametikohtade arvu ning ametikohtade kuuluvuse vastavasse ametinimetuste põhigruppi) järgnevaks aastaks üldjuhul samaaegselt linna eelarve kinnitamisega.

(6) Lähtudes linnavolikogu poolt kinnitatud ametiasutuste struktuurist ja teenistujate koosseisust, teenistujate palgaastmestikust ja palgaastmete jaotusest kinnitab linnavolikogu esimees linnavolikogu kantselei osas ning linnavalitsus teiste linna ametiasutuste osas teenistujate koosseisunimestikud koos ametikohtade palgaastmetega.

(7) Ametniku teenistusest vabastamisel ja abiteenistujaga töölepingu lõpetamisel lähtutakse hüvituste maksmisel riigi ning linna õigusaktidest.

(8) Linnaametnike sotsiaalsed garantiid kehtestab linnavolikogu.

§ 5.  Töö tasustamise süsteemi ülesehitus

(1) Teenistujate ametikohad on tulenevalt avaliku teenistuse seadusest jagatud ametnikeks ja abiteenistujateks järgmiselt:

1) ametnik on ametiasutuse koosseisus ettenähtud ametikohale nimetatud või valitud isik;

2) abiteenistuja on ametiasutuse koosseisus ettenähtud abiteenistuskohale töölepingu alusel võetud tehniline töötaja.

(2) Ametnike ametikohad on jaotatud ametinimetuste alusel põhigruppidesse:

1) juhid,

2) nõunikud,

3) vanemametnikud,

4) nooremametnikud.

(3) Ametinimetus tuleneb ametikoha kirjeldusest ning ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, mis ametnike puhul (v.a linnavolikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud isikud) kajastatakse ametijuhendis.

(4) Teenistujate töö tasustamise aluseks on kolm palgaastmestikku:

1) juhtide palgaastmestik,

2) teiste ametnike palgaastmestik,

3) abiteenistujate palgaastmestik.

(5) Linnavolikogu kinnitab linna ametiasutuste teenistujate palgaastmestikud, kus on ära toodud palgagrupid, palgaastmed ja kuupalgamäärad ning palgaastmete jaotuse teenistujate põhigruppide ja palgagruppide kaupa. Palgaaste on näitarv, mis seob ametikoha sellele vastava kuupalgamääraga.

(6) Kuupalgamäärade muutmine, arvestades tarbijahinnaindeksi muutumist ning muudatusi Tallinna tööjõuturul, otsustatakse üldjuhul samaaegselt järgmise aasta linna eelarve koostamisega ning teenistujate palgaastmestikud esitatakse linnavolikogule kinnitamiseks koos järgmise aasta Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise korraga.

§ 6.  Töö tasustamise süsteemi rakendamine

(1) Töötasu planeerimisel võetakse aluseks ametikohtadele kinnitatud palgaastmed ning neile vastavad kuupalgamäärad, mille järgi arvutatud töötasu suurendatakse teatud protsendi võrra lisatasude, preemiate ja toetuste maksmiseks, samuti nähakse ette vahendid erakorralisteks sündmusteks.

(2) Palk on tasu, mida makstakse teenistujatele töö eest. Palk koosneb ametipalgast (põhipalgast) ja teenistujale makstavatest lisatasudest ning preemiatest.

(3) Ametipalk on kuupalgamäära alusel arvutatud palk, mis määratakse teenistujale tulenevalt tema ametikohast ja ametikohale ettenähtud palgaastmest ning mida on teenistujal õigus saada alates teenistusse astumise päevast kuni teenistusest vabastamise päevani.

(4) Teenistujale võib maksta lisatasusid, preemiaid ja toetusi eelarves ettenähtud töötasuvahendite piires.

(5) Lisatasu on tasu, mida makstakse teenistujale lisaks ametipalgale täiendavate tööülesannete täitmise, nõutavast tulemuslikuma töö (edaspidi tulemusliku töö) eest või muudel seaduses ettenähtud juhtudel.

(6) Lisatasu tulemusliku töö eest on ametniku kvalifikatsioonist, võimekusest, kogemustest, oskustest ja tehtud töö kvaliteedist tulenev palgaosa.

(7) Tulemuspreemia on tasu, mida makstakse teenistujale eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamisel.

(8) Lisatasu tulemusliku töö eest, preemiat ja puhkusetoetust ei maksta teenistujale distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal.

(9) Puhkuse ajaks säilitatakse teenistujale ametipalk. Päevatasu alusel arvutatakse teenistujale puhkusetasu üksnes juhul, kui sel alusel arvutatav puhkusetasu on teenistuja jaoks soodsam.

(10) Puhkusetoetust makstakse teenistujale kuni ühe kuu ametipalga ulatuses.

(11) Katseajal võib teenistujale määrata tema ametikohal ettenähtud ametipalgast kuni kaks palgaastet madalama ametipalga. Ametipalga määramise sama põhimõtet võib rakendada kuue kuu jooksul ka määratud ajaks teenistusse võetud ajutiselt äraoleva ametniku asendajale ja teisele ametikohale üleviidud ametnikule. Katseajal preemiat üldjuhul ei maksta.

(12) Teenistujate koolituskuludeks nähakse linna eelarves ette vahendid kuni ühe kuu ametipalga suuruses summas iga teenistuja kohta.

§ 7.  Linnaametnike sotsiaalsed garantiid

(1) Ametniku teenistusest vabastamisel ametniku algatusel seoses vanaduspensionile jäämisega makstakse talle hüvitust, kui ta on töötanud linna ametiasutuses pidevalt:

1)  

3 kuni 6 aastat – kahe kuu ametipalga ulatuses;

2)  

6 kuni 10 aastat – kolme kuu ametipalga ulatuses;

3)  

üle 10 aasta – nelja kuu ametipalga ulatuses.

(2) Ametniku teenistusest vabastamisel ametikohale mittevastava tervisliku seisundi või pikaajalise töövõimetuse tõttu makstakse talle hüvitust kolme kuu ametipalga ulatuses lisaks muudele seaduses sätestatud hüvitustele.

(3) Ametniku teenistuse lõppemisel seoses tema surmaga makstakse toetust kolme kuu ametipalga ulatuses lisaks muudele seaduses ettenähtud toetustele.

(4) Käesoleva paragrahvi 2. ja 3. lõikes ettenähtud hüvitust ja toetust makstakse tingimusel, et ametnik oli teenistuses linna ametiasutuses vähemalt viimased kolm aastat enne teenistussuhte lõppemist.

(5) Käesoleva paragrahvi 3. lõikes ettenähtud toetust makstakse 4. lõikes sätestatud teenistusajast lühema teenistusaja korral riikliku matusetoetuse summa ulatuses.

(6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 kuni 3 ettenähtud hüvitused ja toetus makstakse välja erakorralisteks sündmusteks eraldatud vahendite arvel.

3. jagu
Juhtide töö tasustamine

§ 8.  Üldsätted

(1) Juhtide töö tasustamise aluseks on juhtide palgaastmestik ning juhtide palgaastmete jaotus palgagruppide kaupa.

(2) Juhtide põhigrupis on 3 palgagruppi (edaspidi grupp), gruppe tähistatakse tähtedega B, C ja D.

§ 9.  Linna tippjuhtide (grupp D) töö tasustamine

(1) Grupi siseselt rakendatakse 8 palgaastet (D1 – D8).

(2) Linna tippjuhid on:

1) linnavolikogu esimees ja aseesimees;

2) palgalised linnavalitsuse liikmed: linnapea ja abilinnapea;

3) teised linnavalitsuse liikmed.

§ 10.  Linna tippjuhtide ametisse valimine või nimetamine ning ametist vabastamine

(1) Linnavolikogu esimehe ja aseesimehe valib linnavolikogu oma volituste ajaks.

(2) Linnapea valib linna põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras linnavolikogu oma volituste ajaks. Linnapea vabastab ametist linnavolikogu.

(3) Palgalise linnavalitsuse liikme nimetab ametisse linnavolikogu linnapea esildisel linnapea volituste ajaks. Palgalise linnavalitsuse liikme vabastab ametist linnavolikogu.

(4) Linnavalitsuse liikme kinnitab linnapea esildisel linnavolikogu linnapea volituste ajaks. Linnavalitsuse liikme vabastab linnavalitsuse liikme kohustest linnavolikogu.

§ 11.  Linna tippjuhtide töötasu määramine

(1) Töötasu või hüvituse määramine on linnavolikogu ainupädevuses.

(2) Linnavolikogu võib määrata ametipalga linnavolikogu esimehele või ühele aseesimehele.
Kui palgaline on linnavolikogu esimehe koht, määratakse linnavolikogu otsusega aseesimehele hüvitus samadel alustel linnavolikogu komisjoni esimehega. Kui palgaline on aseesimehe koht, makstakse esimehele hüvitust 50% esimehe ametikohale ettenähtud ametipalgast. Kui puudub palgaline linnavolikogu esimehe ja aseesimehe ametikoht, võib linnavolikogu esimehele maksta hüvitust 50% vastavalt esimehe ametikohale ettenähtud ametipalgast, linnavolikogu aseesimehele võib maksta hüvitust samadel alustel linnavolikogu komisjoni esimehega.

(3) Linnavolikogu määrab linnapea ja palgalise linnavalitsuse liikme ametipalga.

(4) Linnavalitsuse liikmele, kes ei ole palgaline, makstakse hüvitust. Hüvitus määratakse kindla rahalise suurusena või protsendina palgalise linnavalitsuse liikme ametipalgast.

(5) Lisatasu ja preemiat võib linnavolikogu määrata töötulemuste põhjal, mis vormistatakse eraldi linnavolikogu otsusega.

(6) Ametipalk ja hüvituse suurus vaadatakse läbi üldjuhul üks kord aastas samaaegselt järgmise aasta linna eelarve kinnitamisega.

(7) Puhkusetoetust makstakse palgalisele ametnikule kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega ilma linnavolikogu täiendava sellekohase otsuseta. Kui puhkus antakse osadena, siis makstakse kogu puhkusetoetus välja puhkuse esimese osa kasutamisel. Puhkusetoetust makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajaga. Esimese tööaasta piirangut ei rakendata ametnikule, kes vabastati eelmiselt ametikohalt linna ametiasutuses seoses tema valimise või nimetamisega teisele ametikohale muus linna ametiasutuses või toimus vabastamine seoses teenistustähtaja möödumisega.

(8) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka linnavolikogu esimehele või aseesimehele ning palgalisele linnavalitsuse liikmele ilma linnavolikogu täiendava sellekohase otsuseta.

§ 12.  Linna tippjuhtide transpordi- ja sidekulude hüvitamine

Ametnikule hüvitatakse:

1) isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga, v.a linnavolikogu esimehe ja aseesimehe kulude hüvitamise piirmäär) või võimaldatakse ametiauto kasutamine;

2) mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga, v.a linnavolikogu esimehe ja aseesimehe kulude hüvitamise piirmäär).

§ 13.  Linna tippjuhtide sotsiaalsed garantiid

(1) Palgalisel ametikohal töötavale linnavolikogu esimehele või aseesimehele, linnapeale ja linnavolikogu poolt ametisse nimetatud linnavalitsuse liikmele võib linnavolikogu otsusega maksta ametist vabastamisel hüvitust kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud kaks kuni kaheksa aastat, ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud vastaval ametikohal rohkem kui kaheksa aastat ning vabastamine toimub:

1) seoses volituste tähtajalise lõppemisega;

2) tema enda algatusel seoses terviseseisundiga, mis ei võimalda püsivalt oma teenistuskohustusi täita;

3) seoses umbusalduse avaldamisega.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud hüvitust ei maksta, kui linnavolikogu poolt ametisse valitud või nimetatud isik:

1) vabastatakse ametist tema enda algatusel, v.a käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis 2 toodud juhul;

2) valitakse või nimetatakse linnavolikogu poolt ametisse uueks tähtajaks.

(3) Palgalisel ametikohal töötavale linnapeale makstakse ametist vabastamisel hüvitist kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ametist vabastamine toimub volikogude algatusel toimuva valdade või linnade haldusterritoriaalse korralduse muutmise tõttu.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud hüvitist ei maksta, kui linnavolikogu valib linnapea ametisse uueks tähtajaks.

(5) Käesoleva paragrahvi 1. ja 3. lõikes ettenähtud hüvituste maksmiseks eraldatakse täiendavad rahalised vahendid linna reservfondist ning hüvituse maksmine vormistatakse linnavolikogu otsusega.

§ 14.  Linna juhtide (grupp C) töö tasustamine

(1) Grupi siseselt rakendatakse 7 palgaastet (C7 – C13).

(2) Linna juhid on:

1) linnasekretär;

2) valdkonna direktor, linna sisekontrolör (edaspidi valdkonna direktor);

3) ameti juhataja, linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja (edaspidi ameti juhataja);

4) linnaosa vanem;

5) linnavolikogu kantselei juhataja.

§ 15.  Linna juhtide ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

(1) Linnasekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist linnapea.

(2) Valdkonna direktor kuulub linnakantselei koosseisu. Sisulistes küsimustes allub valdkonna direktor linnapeale. Linnapea ettepanekul vaadatakse direktori ametisse nimetamise või ametist vabastamise küsimus eelnevalt läbi linnavalitsuse istungil ja otsus vormistatakse korraldusega, mille alusel nimetab valdkonna direktori ametisse ja vabastab ametist linnasekretär.

(3) Ameti juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Tööandaja teisi õigusi ja kohustusi teostab linnapea.

(4) Linnaosa vanema nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära halduskogu arvamuse. Linnaosa vanema volituste tähtaeg ei tohi ületada linnavolikogu volituste tähtaega.

(5) Linnavolikogu kantselei juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu esimees.

§ 16.  Linna juhtide töötasu määramine

(1) Linnapea määrab linnasekretäri ametipalga. Ametipalga määramine koos palgaastme äranäitamisega vormistatakse linnapea käskkirjaga linnasekretäri ametisse nimetamisel või ametipalga muutumisel. Samuti vormistatakse linnapea käskkirjaga kõik teised ametniku töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt).

(2) Valdkonna direktori ametipalga määramiseks teeb ettepaneku linnapea. Ametipalga määramine koos palgaastme äranäitamisega vormistatakse linnasekretäri käskkirjaga valdkonna direktori ametisse nimetamisel või ametipalga muutumisel. Samuti vormistatakse linnasekretäri käskkirjaga kõik teised valdkonna direktori töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt).

(3) Ameti juhataja ja linnaosa vanema (edaspidi ametiasutuse juht) ametipalga koos palgaastme äranäitamisega määrab ametisse nimetamisel linnavalitsus ja see vormistatakse linnavalitsuse korraldusega. Ametiasutuse juhi ametipalga muudatused ning kõik teised ametiasutuse juhi töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt) vormistatakse hiljem linnapea käskkirjaga.

(4) Linnavolikogu kantselei juhataja ametipalga koos palgaastme äranäitamisega määrab linnavolikogu esimees.

(5) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, juhtimise ulatusest ning ametniku vastutuse määrast.

(6) Linna juhi ametikohal on nõutav kõrgharidus, linnasekretäri ametikohal juriidiline kõrgharidus.

(7) Ametisse nimetamise õigust omav isik (linnapea ametiasutuse juhi puhul, v.a linnavolikogu kantselei juhataja) võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu tulemusliku töö eest, täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:

1) lisatasu tulemusliku töö eest määratakse tulemusvestluse põhjal;

2) lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise eest see on määratud.

(8) Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse läbi üks kord aastas iga-aastase tulemusvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta ametniku ametipalka või määrata talle lisatasu tulemusliku töö eest, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud lisatasu.

(9) Ametisse nimetamise õigust omav isik (linnapea ametiasutuse juhi puhul, v.a linnavolikogu kantselei juhataja) võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.

(10)  Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

(11) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maksmise põhjus.

(12) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse samadel alustel ka linna juhile ning see vormistatakse ettenähtud korras käskkirjaga.

(13) Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega. Kui puhkus antakse osadena, siis makstakse kogu puhkusetoetus välja puhkuse esimese osa kasutamisel. Puhkusetoetust makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajaga. Esimese tööaasta piirangut ei rakendata ametnikule, kes vabastati eelmiselt ametikohalt linna ametiasutuses seoses tema nimetamisega teisele ametikohale muus linna ametiasutuses. Samuti ei rakendata esimese tööaasta piirangut linnaosa vanemale, kes pärast ametikohalt vabastamist seoses teenistustähtaja möödumisega nimetati uuesti sama või teise linnaosa vanema ametikohale.

§ 17.  Linna juhtide transpordi- ja sidekulude hüvitamine

Ametnikule hüvitatakse:

1) isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga, v.a linnavolikogu kantselei juhataja kulude hüvitamise piirmäär) või võimaldatakse ametiauto kasutamine;

2) mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga, v.a linnavolikogu kantselei juhataja kulude hüvitamise piirmäär).

§ 18.  Linna juhtide sotsiaalsed garantiid

(1) Linnasekretäri, linnakantselei koosseisus oleva valdkonna direktori, ameti juhataja ja linnavolikogu kantselei juhataja teenistusest vabastamisel ametniku algatusel võib maksta ametnikule hüvitust, kui ta on töötanud oma või ametnike, kellele on ette nähtud samasugune sotsiaalne garantii, põhigruppi kuuluvatel ametikohtadel kokku vähemalt kolm viimast aastat ning linna ametiasutuses pidevalt:

1)  

3 kuni 6 aastat – kuni kolme kuu ametipalga ulatuses;

2)  

6 kuni 10 aastat – kuni nelja kuu ametipalga ulatuses;

3)  

üle 10 aasta – kuni kuue kuu ametipalga ulatuses.

(2) Linnaosa vanemale võib maksta ametist vabastamisel hüvitust kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud kaks kuni kaheksa aastat, ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud oma ametikohal rohkem kui kaheksa aastat, kusjuures töötamise aja hulka arvestatakse ka pidev töötamine käesoleva paragrahvi 1. lõikes, paragrahvi 19 lõike 2 punktides 1, 3, 4, 7, 8 ja 9 ning paragrahvi 25 lõike 2 punktides 1 kuni 7 nimetatud ametikohtadel ning vabastamine toimub:

1) teenistustähtaja möödumise tõttu;

2) tema enda algatusel seoses terviseseisundiga, mis ei võimalda püsivalt oma teenistuskohustusi täita.

(3) Linnaosa vanema teenistusest vabastamisel linnapea põhjendatud ettepanekul võib talle maksta hüvitust kuni kolme kuu ametipalga ulatuses.

(4) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes sätestatud hüvitust ei maksta, kui linnaosa vanemaks nimetatud isik:

1) vabastatakse ametist tema enda algatusel, v.a käesoleva paragrahvi 2. lõike punktis 2 toodud juhul;

2) nimetatakse linnaosa vanemaks uueks tähtajaks või sama või kõrgema tasemega juhi ametikohale linna ametiasutuses.

(5) Käesoleva paragrahvi 1., 2. ja 3. lõikes ettenähtud hüvituse maksmise ja selle suuruse otsustab linnavalitsus linnavalitsuse ametnike osas ning linnavolikogu esimees linnavolikogu kantselei juhataja osas. Maksmiseks eraldatakse täiendavad rahalised vahendid linna reservfondist ning hüvituse maksmine vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga või linnavalitsuse korraldusega ameti juhataja ja linnaosa vanema ametist vabastamise puhul.

§ 19.  Struktuuriüksuste juhtide ja nende asetäitjate (grupp B) töö tasustamine

(1) Grupi siseselt rakendatakse 8 palgaastet (B5 – B12).

(2) Struktuuriüksuste juhid ja nende asetäitjad on:

1) linnakantselei osakonna juhataja, meediajuht (edaspidi osakonna juhataja);

2) linnakantselei osakonna juhataja asetäitja;

3) ameti juhataja asetäitja, linna peaarhitekt (edaspidi ameti juhataja asetäitja);

4) ameti teenistuse direktor;

5) ameti osakonna juhataja;

6) ameti osakonna juhataja asetäitja;

7) linnavolikogu kantselei osakonna juhataja;

8) linnaosa vanema asetäitja;

9) linnaosa valitsuse haldussekretär;

10) linnaosa valitsuse osakonna juhataja;

11) linnaosa valitsuse osakonna juhataja asetäitja.

§ 20.  Struktuuriüksuste juhtide ja nende asetäitjate ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

(1) Linnakantselei osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnasekretär valdkonna direktori ettepanekul.

(2) Linnakantselei osakonna juhataja asetäitja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnasekretär osakonna juhataja ettepanekul, mis on kooskõlastatud valdkonna direktoriga.

(3) Ameti juhataja asetäitja, ameti teenistuse direktori ja osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti juhataja. Teenistuse koosseisus oleva osakonna juhataja ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks teeb ettepaneku teenistuse direktor. Osakonna juhataja asetäitja ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks teeb ettepaneku osakonna juhataja kooskõlastades selle teenistuse direktoriga.

(4) Linnavolikogu kantselei osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu kantselei juhataja, kooskõlastatult linnavolikogu esimehega.

(5) Linnaosa vanema asetäitja, linnaosa valitsuse haldussekretäri ja linnaosa valitsuse osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem. Osakonna juhataja asetäitja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem osakonna juhataja ettepanekul.

§ 21.  Struktuuriüksuste juhtide ja nende asetäitjate töötasu määramine

(1) Ametisse nimetamise õigust omav isik määrab ametniku ametipalga. Ametipalga määramine koos palgaastme äranäitamisega vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga. Samuti vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga kõik teised ametniku töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt).

(2) Ameti teenistuse direktori ametikohta rakendatakse ametites, kus teenistuse koosseisus on kaks või enam osakonda.

(3) Kui pearaamatupidaja, pearegistripidaja, peatoimetaja või muu nimetusega ametnik on ühtlasi osakonna juhataja, rakendatakse talle osakonna juhataja ametikohale ettenähtud ametipalka ning talle kehtivad kõik osakonna juhatajale esitatud tingimused.

(4) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, juhtimise ulatusest ning vastutuse määrast.

(5) Struktuuriüksuse juhi ametikoht eeldab üldjuhul kõrgharidust.

(6) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu tulemusliku töö eest, täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:

1) lisatasu tulemusliku töö eest määratakse vahetu ülemuse ettepanekul tulemusvestluse põhjal;

2) lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise eest see on määratud.

(7) Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse läbi üks kord aastas vahetu ülemuse ettepanekul iga-aastase tulemusvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta ametniku ametipalka või määrata talle lisatasu tulemusliku töö eest, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud lisatasu.

(8) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.

(9) Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

(10) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maksmise põhjus.

(11) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka struktuuriüksuse juhile ja tema asetäitjale ning see vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

(12) Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega. Kui puhkus antakse osadena, siis makstakse kogu puhkusetoetus välja puhkuse esimese osa kasutamisel. Puhkusetoetust makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajaga. Esimese tööaasta piirangut ei rakendata ametnikule, kes vabastati eelmiselt ametikohalt linna ametiasutuses seoses tema nimetamisega teisele ametikohale muus linna ametiasutuses.

§ 22.  Struktuuriüksuste juhtide ja nende asetäitjate transpordi- ja sidekulude hüvitamine

Ametnikule võib hüvitada:

1) isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga, v.a linnavolikogu kantselei ametniku kulude hüvitamise piirmäär) või vajadusel võimaldada ametiauto kasutamine;

2) mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga, v.a linnavolikogu kantselei ametniku kulude hüvitamise piirmäär).

§ 23.  Struktuuriüksuste juhtide ja nende asetäitjate sotsiaalsed garantiid

(1) Linnakantselei osakonna juhataja, linnavalitsuse ameti juhataja asetäitja, ameti teenistuse direktori, linnavolikogu kantselei osakonna juhataja, linnaosa vanema asetäitja ja linnaosa valitsuse haldussekretäri teenistusest vabastamisel ametniku algatusel võib maksta ametnikule hüvitust, kui ta on töötanud oma või ametnike, kellele on ette nähtud samasugune sotsiaalne garantii, põhigruppi kuuluvatel ametikohtadel kokku vähemalt kolm viimast aastat ning linna ametiasutuses pidevalt:

1)  

3 kuni 6 aastat – kuni kolme kuu ametipalga ulatuses;

2)  

6 kuni 10 aastat – kuni nelja kuu ametipalga ulatuses;

3)  

üle 10 aasta – kuni kuue kuu ametipalga ulatuses.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes ettenähtud hüvituse maksmise ja selle suuruse otsustab linnavalitsus linnavalitsuse ametnike osas ning linnavolikogu esimees linnavolikogu kantselei ametnike osas. Maksmiseks eraldatakse täiendavad rahalised vahendid linna reservfondist ning hüvituse maksmine vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

4. jagu
Teiste ametnike töö tasustamine

§ 24.  Üldsätted

(1) Teiste ametnike töö tasustamise aluseks on teiste ametnike (edaspidi ametnike) palgaastmestik ja ametnike palgaastmete jaotus ametnike põhigruppide kaupa.

(2) Ametnike palgaastmestikus on 13 palgaastet ning neid tähistatakse tähega A.

§ 25.  Nõunike töö tasustamine

(1) Nõunike põhigrupile rakendatakse 6 palgaastet (A10 – A15)

(2) Nõunike põhigruppi kuuluvad:

1) linnavolikogu nõunik;

2) linnavolikogu esimehe nõunik (koosseisuväline ametnik);

3) linnavolikogu aseesimehe nõunik (koosseisuväline ametnik);

4) linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi (koosseisuväline ametnik);

5) linnavalitsuse nõunik;

6) linnapea nõunik (koosseisuväline ametnik);

7) abilinnapea nõunik (koosseisuväline ametnik);

8) linnaosa valitsuse nõunik.

§ 26.  Nõunike ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

(1) Linnavolikogu nõunik kuulub linnavolikogu kantselei koosseisu. Linnavolikogu nõuniku nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu kantselei juhataja kooskõlastatult linnavolikogu esimehega.

(2) Linnavolikogu esimehe nõunik ja linnavolikogu aseesimehe nõunik on koosseisuvälised ametnikud, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu kantselei juhataja linnavolikogu esimehe või linnavolikogu aseesimehe ettepanekul. Linnavolikogu esimehe nõunik ja linnavolikogu aseesimehe nõunik võetakse teenistusse linnavolikogu volituste ajaks, kuid mitte kauemaks kui linnavolikogu esimehe või linnavolikogu aseesimehe volituste lõpuni.

(3) Linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi on koosseisuväline ametnik, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu kantselei juhataja linnavolikogu fraktsiooni esimehe ettepanekul. Linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi võetakse teenistusse linnavolikogu volituste ajaks, kuid mitte kauemaks kui fraktsiooni tegevuse lõppemiseni.

(4) Linnavalitsuse nõunik kuulub linnakantselei koosseisu. Linnavalitsuse nõuniku nimetab ametisse ja vabastab ametist linnasekretär linnapea ettepanekul.

(5) Linnapea nõunik ja abilinnapea nõunik on koosseisuvälised ametnikud, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnasekretär linnapea või abilinnapea ettepanekul. Linnapea nõunik ja abilinnapea nõunik võetakse teenistusse linnavalitsuse volituste ajaks.

(6) Linnaosa valitsuse nõuniku nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem.

§ 27.  Nõunike töötasu määramine

(1) Ametisse nimetamise õigust omav isik määrab nõuniku ametipalga. Ametipalga määramine koos palgaastme äranäitamisega vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga. Samuti vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga kõik teised ametniku töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt).

(2) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, tegevuse ulatusest ja vastutuse määrast, mis nõuniku puhul kajastatakse ametijuhendis.

(3) Nõuniku ametikoht eeldab üldjuhul kõrgharidust.

(4) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu tulemusliku töö eest, täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:

1) lisatasu tulemusliku töö eest määratakse vahetu ülemuse ettepanekul tulemusvestluse põhjal;

2) lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise eest see on määratud.

(5) Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse läbi üks kord aastas vahetu ülemuse ettepanekul iga-aastase tulemusvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta ametniku ametipalka või määrata talle lisatasu tulemusliku töö eest, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud lisatasu.

(6) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.

(7) Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

(8) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maksmise põhjus.

(9) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka nõunikule ning see vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

(10) Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega. Kui puhkus antakse osadena, siis makstakse kogu puhkusetoetus välja puhkuse esimese osa kasutamisel. Puhkusetoetust makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajaga. Esimese tööaasta piirangut ei rakendata ametnikule, kes vabastati eelmiselt ametikohalt linna ametiasutuses seoses tema nimetamisega teisele ametikohale muus linna ametiasutuses.

§ 28.  Nõunike transpordi- ja sidekulude hüvitamine

Ametnikule võib hüvitada:

1) isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga, v.a linnavolikogu kantselei ametniku kulude hüvitamise piirmäär);

2) mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga, v.a linnavolikogu kantselei ametniku kulude hüvitamise piirmäär).

§ 29.  Nõunike sotsiaalsed garantiid

(1) Linnavalitsuse nõuniku, linnapea nõuniku, abilinnapea nõuniku, linnavolikogu nõuniku, linnavolikogu esimehe nõuniku, linnavolikogu aseesimehe nõuniku, linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi teenistusest vabastamisel ametniku algatusel ning linnavolikogu esimehe nõuniku, linnavolikogu aseesimehe nõuniku, linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi, linnapea nõuniku ja abilinnapea nõuniku teenistusest vabastamisel teenistustähtaja möödumise tõttu võib maksta eelnimetatud ametnikule hüvitust, kui ta on töötanud oma või eelnimetatud ametikohtadel kokku vähemalt kolm viimast aastat ning linna ametiasutuses pidevalt:

1)  

3 kuni 6 aastat – kuni kolme kuu ametipalga ulatuses;

2)  

6 kuni 10 aastat – kuni nelja kuu ametipalga ulatuses;

3)  

üle 10 aasta – kuni kuue kuu ametipalga ulatuses.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes ettenähtud hüvituse maksmise ja selle suuruse otsustab linnavalitsus linnavalitsuse ametnike osas ning linnavolikogu esimees linnavolikogu kantselei ametnike osas. Maksmiseks eraldatakse täiendavad rahalised vahendid linna reservfondist ning hüvituse maksmine vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

§ 30.  Vanem- ja nooremametnike töö tasustamine

(1) Vanemametnike põhigrupile rakendatakse 12 palgaastet (A6 – A17) ja nooremametnike põhigrupile 5 palgaastet (A5 – A9).

(2) Vanemametnike põhigruppi kuuluvad:

1) büroo, sektori jmt struktuuriüksuse juhataja;

2) tippspetsialist;

3) juhtivspetsialist;

4) peaspetsialist;

5) vanemspetsialist;

6) spetsialist.

(3) Nooremametnike põhigruppi kuuluvad:

1) nooremspetsialist;

2) teised nooremametnikud.

§ 31.  Vanem- ja nooremametnike ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

Vanem- ja nooremametniku nimetab ametisse ja vabastab ametist ametiasutuse juht vahetu ülemuse ettepanekul.

§ 32.  Vanem- ja nooremametnike töötasu määramine

(1) Ametisse nimetamise õigust omav isik määrab ametniku ametipalga. Ametipalga määramine koos palgaastme äranäitamisega vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga. Samuti vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga kõik teised ametniku töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt).

(2) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest ja vastutuse määrast, mis vanem- ja nooremametniku puhul kajastatakse ametijuhendis.

(3) Tippspetsialisti ametikohal on nõutav kõrgharidus, arvestatav töökogemus ja süvateadmised ametikoha valdkonnas.

(4) Tippspetsialisti palgaastet võib rakendada ka teise ametinimetusega oma ala tippspetsialisti ametikohal käesoleva paragrahvi 3. lõikes sätestatud tingimustel.

(5) Juhtivspetsialisti ja peaspetsialisti ametikoht eeldab üldjuhul kõrgharidust.

(6) Juhtivspetsialisti palgaastet rakendatakse ka analüütiku, juristi ja koolitusjuhi ametikohal linnakantseleis, finantsjuhi jt erialaspetsialisti ametikohal, mis eeldab kõrgharidust.

(7) Peaspetsialisti palgaastet rakendatakse ka arhitekti, juristi, konsultandi, koordinaatori, linnadisaineri, projektijuhi, referendi, ressursijuhi, siseaudiitori, sisekontrolöri, sotsioloogi, statistiku, teaduri (linnaarhiivis), toimetaja, tõlgi jm erialaspetsialisti ametikohal, mis eeldab üldjuhul kõrgharidust, samuti pearaamatupidaja asetäitjale, kui pearaamatupidaja ei ole osakonna juhataja.

(8) Vanemspetsialisti palgaastet rakendatakse ka arhivaari ja juhi abi ametikohal.

(9) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu tulemusliku töö eest, täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:

1) lisatasu tulemusliku töö eest määratakse vahetu ülemuse ettepanekul tulemusvestluse põhjal;

2) lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise eest see on määratud.

(10) Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse läbi üks kord aastas vahetu ülemuse ettepanekul iga-aastase tulemusvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta ametniku ametipalka või määrata talle lisatasu tulemusliku töö eest, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud lisatasu.

(11) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.

(12) Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

(13) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maksmise põhjus.

(14) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka vanem- ja nooremametnikule ning see vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

(15) Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega. Kui puhkus antakse osadena, siis makstakse kogu puhkusetoetus välja puhkuse esimese osa kasutamisel. Puhkusetoetust makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajaga. Esimese tööaasta piirangut ei rakendata ametnikule, kes vabastati eelmiselt ametikohalt linna ametiasutuses seoses tema nimetamisega teisele ametikohale muus linna ametiasutuses.

§ 33.  Vanem- ja nooremametnike transpordi- ja sidekulude hüvitamine

Ametnikule võib hüvitada:

1) isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga, v.a linnavolikogu kantselei ametniku kulude hüvitamise piirmäär);

2) mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga, v.a linnavolikogu kantselei ametniku kulude hüvitamise piirmäär).

5. jagu
Abiteenistujate töö tasustamine

§ 34.  Üldsätted

(1) Abiteenistujate töö tasustamise aluseks on abiteenistujate palgaastmestik ja palgaastmete jaotus abiteenistujate gruppide kaupa.

(2) Abiteenistujate palgaastmestikus on 11 palgaastet ning neid tähistatakse tähega T.

(3) Abiteenistujad on:

1) kantseleitöötajad (andmesisestaja, fondihoidja, paljundaja, operaator, tehnik jt), nendel ametikohtadel rakendatakse palgaastet T7 – T13;

2) teenindustöötajad (administraator, ekspediitor, hooldustöötaja, perenaine jt), nendel ametikohtadel rakendatakse palgaastet T7 – T13;

3) oskustöölised (ehitus-remonditööline, elektrik, mehhaanik, restauraator jt), nendel ametikohtadel rakendatakse vastavalt töö keerukusele palgaastet T3 – T13;

4) mehhanismide juhid (autojuht, autojuht-ekspediitor jt), nendel ametikohtadel rakendatakse palgaastet T6 – T13;

5) lihttöölised (tööline, koristaja, majahoidja, riietehoidja jt), nendel ametikohtadel rakendatakse palgaastet T3 – T5.

§ 35.  Töölepingu sõlmimine ja selle lõpetamine

Töölepingu abiteenistujaga sõlmib ja lõpetab isik, kellel on ametiasutuses ametnike ametisse nimetamise ja ametist vabastamise õigus (edaspidi tööandja).

§ 36.  Abiteenistuja töötasu määramine

(1) Tööandaja määrab abiteenistuja ametipalga ning see fikseeritakse koos palgaastme äranäitamisega töölepingus. Kõik abiteenistuja töö tasustamise tingimuste muudatused kajastatakse töölepingu muudatustes.

(2) Tööandja käskkirjaga vormistatakse abiteenistujale makstavad ühekordsed lisatasud, preemiad ja toetused.

(3) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, töö keerukusest ja vastutuse määrast.

(4) Tööandja võib maksta abiteenistujale kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest, mis ei kuulu abiteenistuja tööülesannete hulka ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid.

(5) Ametipalk vaadatakse läbi üks kord aastas vahetu ülemuse ettepanekul.

(6) Tööandja võib määrata abiteenistujale kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.

(7) Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

(8) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maksmise põhjus.

(9) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka abiteenistujale ning see vormistatakse tööandja käskkirjaga.

(10) Puhkusetoetust makstakse abiteenistujale kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega. Kui puhkus antakse osadena, siis makstakse kogu puhkusetoetus välja puhkuse esimese osa kasutamisel. Puhkusetoetust makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajaga. Esimese tööaasta piirangut ei rakendata abiteenistujale, kellega sõlmitakse tööleping vahetult pärast töölepingu lõpetamist või teenistusest vabastamist muus linna ametiasutuses.

§ 37.  Abiteenistujate transpordi- ja sidekulude hüvitamine

Abiteenistujale võib hüvitada:

1) isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga, v.a linnavolikogu kantselei abiteenistujate kulude hüvitamise piirmäär);

2) mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga, v.a linnavolikogu kantselei abiteenistuja kulude hüvitamise piirmäär).

6. jagu
Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmestike ja palgaastmete jaotuse kinnitamine

§ 38.  Palgaastmestikud

Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmestikud 2009. aastal kinnitatakse vastavalt määruse lisale 2.

§ 39.  Palgaastmete jaotus

Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmete jaotus 2009. aastal kinnitatakse vastavalt määruse lisale 3.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 40.  Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 määrus nr 44 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ ja 12. juuni 2008 määrus nr 23 “Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 määruse nr 44 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ muutmine“ tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2009.

§ 41.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. detsembril 2008. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008
määruse nr 44
“Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“
LISA 1

 

Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp*

 

 

1. Tallinna Linnavolikogu Kantselei

 

 

 

 

Linnavolikogu esimees

1

                JA

 

 

Linnavolikogu kantselei juhataja

1

                JA

 

 

Avalike suhete nõunik

1

                NõA

 

 

Haridus- ja kultuurinõunik

1

                NõA

 

 

Kontrollinõunik

1

                NõA

 

 

Korra- ja keskkonnakaitse nõunik

1

                NõA

 

 

Rahandus- ja majandusnõunik

1

                NõA

 

 

Sotsiaal- ja tervishoiunõunik

1

                NõA

 

 

Välissuhete nõunik

1

                NõA

 

 

Dokumendiosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Vanemspetsialist

4

                VA

 

 

Konsultant

1

                VA

 

 

Komisjoni sekretär

2

                VA

 

 

Eelarve- ja raamatupidamistalitus

 

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Haldustalitus

 

 

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Remonditööline

1

                AT

 

 

Juriidiline osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja-õigusnõunik

1

                JA

 

 

Jurist

2

                VA

 

 

Kontrollitalitus

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

2

                VA

 

 

Kokku

27

 

 

 

2. Linnavalitsuse liikmed

 

 

 

 

Linnapea

1

                JA

 

 

Abilinnapea

6

                JA

 

 

Kokku

7

 

 

 

3. Linnakantselei

 

 

 

 

Linnasekretär

1

                JA

 

 

Linnavalitsuse nõunik

4

                NõA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Arenguteenistus

 

 

 

 

Arendusdirektor

1

                JA

 

 

Tallinna esindus Euroopa Liidus

 

 

 

 

Tallinna esindaja Euroopa Liidus-esinduse juht

1

                VA

 

 

Tallinna esindaja Euroopa Liidus

1

                VA

 

 

Linnauuringute osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Sotsioloog

1

                VA

 

 

Statistik

1

                VA

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Arengukavade osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Välisprojektide osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Avalike suhete teenistus

 

 

 

 

Avalike suhete direktor

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Meediajuht

2

                JA

 

 

Raepress

 

 

 

 

Raepressi juhataja

1

                JA

 

 

Toimetaja

5

                VA

 

 

Ajalehe Pealinn toimetus

 

 

 

 

Peatoimetaja

1

                JA

 

 

Toimetaja

3

                VA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Ajalehe Stolitsa toimetus

 

 

 

 

Peatoimetaja

1

                JA

 

 

Toimetaja

2

                VA

 

 

Teabeosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

2

                VA

 

 

Peaspetsialist

4

                VA

 

 

Teenindusbüroo

 

 

 

 

Büroo juhataja

1

                VA

 

 

Infospetsialist

6

                VA

 

 

Finantsteenistus

 

 

 

 

Finantsdirektor

1

                JA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Konsultant

1

                VA

 

 

Finantsinfosüsteemide osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

2

                VA

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Finantsplaneerimise osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

                JA

 

 

Analüütik

1

                VA

 

 

Juhtivspetsialist

6

                VA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Linnakassa

 

 

 

 

Linnakassa juhataja

1

                JA

 

 

Analüütik

1

                VA

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Finantsarvestuse osakond

 

 

 

 

Linna pearaamatupidaja

1

                JA

 

 

Linna pearaamatupidaja asetäitja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

5

                VA

 

 

Haldusteenistus

 

 

 

 

Haldusdirektor

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Infrastruktuuri osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Hoone administraator

3

                AT

 

 

Torulukksepp-santehnik

0,5

                AT

 

 

Ehitus-remonditööline

1

                AT

 

 

Riietehoidja

1

                AT

 

 

Majahoidja

2,5

                AT

 

 

Särgava külalistemaja

 

 

 

 

Külalistemaja juhataja

1

                VA

 

 

Perenaine

1

                AT

 

 

Jaan Poska maja

 

 

 

 

Maja juhataja

1

                VA

 

 

Teenindustöötaja

1

                AT

 

 

Roosikrantsi residents

 

 

 

 

Administraator

1

                AT

 

 

Majandusosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Autojuht-ekspediitor

1

                AT

 

 

Infotehnoloogia teenistus

 

 

 

 

Infotehnoloogia direktor

1

                JA

 

 

Juhi abi

1

                VA

 

 

Arvutiabi osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

5

                VA

 

 

IT süsteemide ja tehnilise arengu osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

5

                VA

 

 

Arvutisüsteemide osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

6

                VA

 

 

Linna sisekontrolöri teenistus

 

 

 

 

Linna sisekontrolör

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Siseauditi osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Siseauditi juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Siseauditi peaspetsialist

3

                VA

 

 

Finantsauditi peaspetsialist

1

                VA

 

 

Menetlusosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

2

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Personaliteenistus

 

 

 

 

Personalidirektor

1

                JA

 

 

Koolitussektor

 

 

 

 

Koolitusjuht

1

                VA

 

 

Koolituse vanemspetsialist

2

                VA

 

 

Personali- ja avaliku teenistuse osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Töökeskkonna peaspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Õigusteenistus

 

 

 

 

Õigusdirektor

1

                JA

 

 

Juhi abi

1

                VA

 

 

Keeletoimetaja

1

                VA

 

 

Nõuete osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Analüütik

1

                VA

 

 

Jurist

2

                VA

 

 

Riigihangete büroo

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Jurist

1

                VA

 

 

Õigusloome ja eelnõude osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

                JA

 

 

Jurist

5

                VA

 

 

Halduskorralduse büroo

 

 

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Eelarve ja raamatupidamise osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Raamatupidamise sektor

 

 

 

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

                JA

 

 

Vanemraamatupidaja

5

                VA

 

 

Tallinna Raekoda

 

 

 

 

Raekoja direktor

1

                JA

 

 

Projektijuht

2

                VA

 

 

Administraator

1

                AT

 

 

Välissuhete ja protokolli osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

4

                VA

 

 

Üldosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Arhivaar

1

                VA

 

 

Dokumendibüroo

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Spetsialist

2

                VA

 

 

Tehnik

1

                AT

 

 

Postikeskus

 

 

 

 

Spetsialist

2

                VA

 

 

Sekretariaat

 

 

 

 

Sekretariaadi juhataja-linnasekretäri referent

1

                VA

 

 

Linnapea abi

1

                VA

 

 

Abilinnapea abi

6

                VA

 

 

Linnasekretäri abi

1

                VA

 

 

Kokku

210

 

 

 

4. Elamumajandusamet (kuni 31. märtsini 2009)

 

 

 

 

Ameti juhataja

1

                JA

 

 

Juhi abi

1

                VA

 

 

Jurist

1

                VA

 

 

Pearaamatupidaja

1

                VA

 

 

Vanemraamatupidaja

2

                VA

 

 

Vanemökonomist

1

                VA

 

 

Projektijuht

2

                VA

 

 

Elamuosakond

 

 

 

 

Ameti juhataja asetäitja-osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Vanemspetsialist

5

                VA

 

 

Linnavara müügi ja hanke osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Vanemspetsialist

5

                VA

 

 

Üürikomisjon

 

 

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Kokku

25

 

 

 

5. Ettevõtlusamet

 

 

 

 

Ameti juhataja

1

                JA

 

 

Juhi abi

1

                VA

 

 

Pearaamatupidaja

1

                VA

 

 

Vanemraamatupidaja

1

                VA

 

 

Personali peaspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemökonomist

1

                VA

 

 

Ettevõtluse arendamise osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Arenguprojektide juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Välisprojektide juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Väikeettevõtluse peaspetsialist

1

                VA

 

 

Turundusbüroo

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

2

                VA

 

 

Ettevõtja infopunkt

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Ettevõtluskonsultant

2

                VA

 

 

Info vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Linna äriühingute järelevalve osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Jurist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Reklaamimaksu osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Reklaamimaksu haldur

3

                VA

 

 

Järelevalve vaneminspektor

1

                VA

 

 

Järelevalve inspektor

1

                VA

 

 

Turismiosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Analüütik

1

                VA

 

 

Arenduse juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Info vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Konverentsiturismi büroo

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

2

                VA

 

 

Linnapileti büroo

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Turundusbüroo

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

4

                VA

 

 

Info vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Tallinna Turismiinfokeskus

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Infospetsialist

8

                VA

 

 

Hinna ja tarbijakaitse teenistus

 

 

 

 

Teenistuse direktor

1

                JA

 

 

Juhi abi

1

                VA

 

 

Järelevalve osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peainspektor

1

                VA

 

 

Vaneminspektor

4

                VA

 

 

Tarbijapoliitika osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Hinnakujunduse peaspetsialist

1

                VA

 

 

Tarbijakaitse juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Tarbijakaitse peaspetsialist

1

                VA

 

 

Tarbijakaitse konsultant

2

                VA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Kokku

68

 

 

 

6. Haridusamet

 

 

 

 

Ameti juhataja

1

                JA

 

 

Sisekontrolli sektor

 

 

 

 

Sisekontrolör

1

                VA

 

 

Sisekontrolli peaspetsialist

2

                VA

 

 

Üldosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhi abi

1

                VA

 

 

Jurist

2

                VA

 

 

Info peaspetsialist

1

                VA

 

 

IT vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

3

                VA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Arhivaar

1

                VA

 

 

Personaliosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Haldusosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

2

                VA

 

 

Peaspetsialist

2

                VA

 

 

Vanemspetsialist

3

                VA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Ökonoomikateenistus

 

 

 

 

Teenistuse direktor-ameti juhataja asetäitja

1

                JA

 

 

Raamatupidamise osakond

 

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

                JA

 

 

Pearaamatupidaja asetäitja

2

                JA

 

 

Vanemraamatupidaja

3

                VA

 

 

I sektor

 

 

 

 

Sektori juhataja

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Vanemraamatupidaja

22

                VA

 

 

II sektor

 

 

 

 

Sektori juhataja

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Vanemraamatupidaja

19

                VA

 

 

III sektor

 

 

 

 

Sektori juhataja

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Vanemraamatupidaja

19

                VA

 

 

Eelarve osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivökonomist

2

                VA

 

 

Vanemökonomist

5

                VA

 

 

Hariduskorralduse teenistus

 

 

 

 

Teenistuse direktor

1

                JA

 

 

Üldhariduse osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

2

                VA

 

 

Vanemspetsialist

4

                VA

 

 

Alushariduse osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

2

                VA

 

 

Koolivälise töö osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

2

                VA

 

 

Tervisedenduse vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Kokku

133

 

 

 

7. Keskkonnaamet

 

 

 

 

Ameti juhataja

1

                JA

 

 

Ameti juhataja asetäitja

1

                JA

 

 

Juhi abi

1

                VA

 

 

Vanemökonomist

1

                VA

 

 

Pearaamatupidaja

1

                VA

 

 

Vanemraamatupidaja

3

                VA

 

 

Jurist

1

                VA

 

 

Personali peaspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Info vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Projektijuht

2

                VA

 

 

Keskkonnajärelevalve sektor

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

2

                VA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Haljastuse osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja-linnaaednik

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

5

                VA

 

 

Heakorra ja investeeringute osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Jäätmehoolde osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

5

                VA

 

 

Keskkonnahoiu osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

4

                VA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Keskkonnakorralduse osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

3

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Kokku

47

 

 

 

8. Kommunaalamet

 

 

 

 

Ameti juhataja

1

                JA

 

 

Ameti juhataja asetäitja

1

                JA

 

 

Kantselei

 

 

 

 

Kantselei juhataja

1

                JA

 

 

Jurist

1

                VA

 

 

Personali peaspetsialist

1

                VA

 

 

Infotehnoloogia vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Sisekontrolli ja riigihangete peaspetsialist

1

                VA

 

 

Ökonoomikaosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Vanemökonomist

3

                VA

 

 

Pearaamatupidaja

1

                VA

 

 

Vanemraamatupidaja

1

                VA

 

 

Ehituse ja järelevalve osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

4

                VA

 

 

Vanemspetsialist

3

                VA

 

 

Hooldusosakond

 

 

 

 

Ameti juhataja asetäitja-osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

11

                VA

 

 

Inseneriosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

2

                VA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Projektide ja uuringute osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Projektijuht

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

2

                VA

 

 

Registriosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

2

                VA

 

 

Kokku

47

 

 

 

9. Kultuuriväärtuste Amet

 

 

 

 

Ameti juhataja

1

                JA

 

 

Juhi abi

1

                VA

 

 

Jurist

1

                VA

 

 

Personali peaspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Arhivaar

1

                VA

 

 

Ökonoomikaosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

2

                VA

 

 

Raamatupidamise sektor

 

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

                VA

 

 

Pearaamatupidaja asetäitja

1

                VA

 

 

Vanemraamatupidaja

13

                VA

 

 

Kultuuriosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Miljööalade osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Muinsuskaitse osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

5

                VA

 

 

Kokku

41

 

 

 

10. Linnaplaneerimise Amet

 

 

 

 

Ameti juhataja

1

                JA

 

 

Ameti juhataja asetäitja

1

                JA

 

 

Linna peaarhitekt

1

                JA

 

 

Koordinaator

1

                VA

 

 

Kantselei

 

 

 

 

Kantselei juhataja

1

                JA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Juhi abi

4

                VA

 

 

Autojuht-ekspediitor

1

                AT

 

 

Juriidiline osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Jurist

4

                VA

 

 

Raamatupidamine

 

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

                VA

 

 

Vanemraamatupidaja

2

                VA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Arhiiv

 

 

 

 

Arhiivi juhataja

1

                VA

 

 

Arhivaar

4

                VA

 

 

Üldplaneeringute osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

4

                VA

 

 

Peaspetsialist

2

                VA

 

 

Vanemspetsialist

2

                VA

 

 

Linnakujunduse ja haljastuse osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Linnadisainer

1

                VA

 

 

Linna maastikuarhitekt

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

2

                VA

 

 

Teede ja tehnorajatiste osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

2

                VA

 

 

Peaspetsialist

4

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Geomaatika teenistus

 

 

 

 

Teenistuse direktor

1

                JA

 

 

Geoinformaatika osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

3

                VA

 

 

Registri peaspetsialist

1

                VA

 

 

Geodeesia ja kartograafia osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

3

                VA

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Vanemspetsialist

3

                VA

 

 

Kohanimekorraldaja

1

                VA

 

 

Detailplaneeringute teenistus

 

 

 

 

Teenistuse direktor

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist-koordinaator

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Haabersti ja Põhja-Tallinna osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Kesklinna osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Mustamäe, Kristiine ja Nõmme osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Lasnamäe ja Pirita osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Ehitusjärelevalve teenistus

 

 

 

 

Teenistuse direktor

1

                JA

 

 

Ehituslubade osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Vanemspetsialist

5

                VA

 

 

Ehituskontrolli osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

2

                VA

 

 

Peaspetsialist

7

                VA

 

 

Kokku

111

 

 

 

11. Maa-amet (kuni 31. märtsini 2009)

 

 

 

 

Ameti juhataja

1

                JA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Personali juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Infotehnoloogia vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Eelarve vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Raamatupidamine

 

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

                VA

 

 

Vanemraamatupidaja

1

                VA

 

 

Maa hinna osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

4

                VA

 

 

Vanemspetsialist

3

                VA

 

 

Maa erastamise osakond

 

 

 

 

Ameti juhataja asetäitja-osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

8

                VA

 

 

Vanemspetsialist

3

                VA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Arhivaar

1

                VA

 

 

Munitsipaalmaade osakond

 

 

 

 

Ameti juhataja asetäitja-osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

                JA

 

 

Jurist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

8

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Vara tagastamise osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Jurist

4

                VA

 

 

Peaspetsialist

5

                VA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Kokku

53

 

 

 

12. Linnavaraamet (alates 1. aprillist 2009)

 

 

 

 

Ameti juhataja

1

                JA

 

 

Kantselei

 

 

 

 

Juhi abi

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Personali juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Arhivaar

1

                VA

 

 

Ökonoomikaosakond

 

 

 

 

Peaökonomist

1

                JA

 

 

Vanemspetsialist

2

                VA

 

 

Pearaamatupidaja

1

                VA

 

 

Vanemraamatupidaja

1

                VA

 

 

Õigusosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Jurist

4

                VA

 

 

Üürikomisjon

 

 

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Elamumajanduse ja varahalduse teenistus

 

 

 

 

Teenistuse direktor

1

                JA

 

 

Elamumajanduse osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

4

                VA

 

 

Projektijuht

2

                VA

 

 

Hanke- ja müügiosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

5

                VA

 

 

Maatoimingute teenistus

 

 

 

 

Teenistuse direktor

1

                JA

 

 

Linnamaade osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

2

                VA

 

 

Peaspetsialist

8

                VA

 

 

Tagastamise sektor

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Maa hinna osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

4

                VA

 

 

Vanemspetsialist

3

                VA

 

 

Maakorralduse osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

9

                VA

 

 

Kokku

69

 

 

 

13. Munitsipaalpolitsei Amet

 

 

 

 

Ameti juhataja

1

                JA

 

 

Ameti juhataja asetäitja

2

                JA

 

 

Juhi abi

1

                VA

 

 

Sisekontrolör

1

                VA

 

 

Peaökonomist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Personali peaspetsialist

1

                VA

 

 

Personali vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Jurist

2

                VA

 

 

Haldusspetsialist

1

                VA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Ennetustöö sektor

 

 

 

 

Vaneminspektor

2

                VA

 

 

Registriosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Vanemspetsialist

4

                VA

 

 

IT vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Spetsialist

2

                VA

 

 

Arhivaar

1

                VA

 

 

Kontrolliosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peainspektor

2

                VA

 

 

Vaneminspektor

6

                VA

 

 

Inspektor

49

                VA

 

 

Menetlusosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivinspektor

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Piirkondlikud tugipunktid

 

 

 

 

Peainspektor

8

                VA

 

 

Vaneminspektor

12

                VA

 

 

Inspektor

8

                VA

 

 

Patrulliosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivinspektor

1

                VA

 

 

Vaneminspektor

14

                VA

 

 

Inspektor

15

                VA

 

 

Sisevalve sektor

 

 

 

 

Inspektor

15

                VA

 

 

Kokku

159

 

 

 

14. Perekonnaseisuamet

 

 

 

 

Ameti juhataja

1

                JA

 

 

Ameti juhataja asetäitja

1

                JA

 

 

Pearaamatupidaja

1

                VA

 

 

Jurist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Aktikannete büroo

 

 

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

2

                VA

 

 

Spetsialist

2

                VA

 

 

Arhiiv

 

 

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Perekonnaseisumuudatuste büroo

 

 

 

 

Vanemspetsialist

2

                VA

 

 

Spetsialist

2

                VA

 

 

Rahvastikuregistri büroo

 

 

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Majandusbüroo

 

 

 

 

Büroo juhataja

1

                VA

 

 

Administraator

2

                AT

 

 

Majahoidja

1

                AT

 

 

Koristaja

1

                AT

 

 

Kokku

24

 

 

 

15. Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

 

 

 

 

Ameti juhataja

1

                JA

 

 

Arendus- ja haldusosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Jurist

1

                VA

 

 

Personali peaspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Juhi abi

1

                VA

 

 

Koristaja

1

                AT

 

 

Ökonoomikaosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Pearaamatupidaja

1

                VA

 

 

Pearaamatupidaja asetäitja

1

                VA

 

 

Vanemraamatupidaja

7

                VA

 

 

Peaspetsialist

2

                VA

 

 

Tervishoiuosakond

 

 

 

 

Ameti juhataja asetäitja-osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Vanemspetsialist

3

                VA

 

 

Hoolekandeosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

7,5

                VA

 

 

Vanemspetsialist

2

                VA

 

 

Kokku

39,5

 

 

 

16. Spordi- ja Noorsooamet

 

 

 

 

Ameti juhataja

1

                JA

 

 

Juhi abi

1

                VA

 

 

Jurist

1

                VA

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Raamatupidamise osakond

 

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

                JA

 

 

Pearaamatupidaja asetäitja

1

                JA

 

 

Vanemraamatupidaja

3

                VA

 

 

Spordiosakond

 

 

 

 

Ameti juhataja asetäitja-osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

2

                VA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Noorsootöö osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Kokku

20

 

 

 

17. Transpordiamet

 

 

 

 

Ameti juhataja

1

                JA

 

 

Ameti juhataja asetäitja

1

                JA

 

 

Juhi abi

1

                VA

 

 

Jurist

3

                VA

 

 

Pearaamatupidaja

1

                VA

 

 

Vanemraamatupidaja

1

                VA

 

 

Peaökonomist

1

                VA

 

 

Vanemökonomist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Personali peaspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Bussiterminali sektor

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Spetsialist

4

                VA

 

 

Arenguosakond

 

 

 

 

Peaspetsialist

6

                VA

 

 

Linnatranspordi osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

7

                VA

 

 

Kontrolör

11

                VA

 

 

Sõitjateveo osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Juhtivspetsialist

2

                VA

 

 

Peaspetsialist

4

                VA

 

 

Vanemspetsialist

2

                VA

 

 

Liiklusteenistus

 

 

 

 

Teenistuse direktor

1

                JA

 

 

Sekretär-asjaajaja

1

                VA

 

 

Liikluskorralduse osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

4

                VA

 

 

Liikluse järelevalve osakond

 

 

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

4

                VA

 

 

Kokku

65

 

 

 

18. Linnaarhiiv

 

 

 

 

Linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja

1

                JA

 

 

Linnaarhivaari-linnaarhiivi juhataja asetäitja

1

                JA

 

 

Pearaamatupidaja

1

                VA

 

 

Infotehnoloogia peaspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Arvestuse ja kogumise sektor

 

 

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Arhivaar

1

                VA

 

 

Raamatukoguhoidja

1

                VA

 

 

Andmesisestaja

1

                AT

 

 

Asutuste järelevalve ja nõustamise sektor

 

 

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Informatsiooni ja teadusliku uurimistöö sektor

 

 

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Teadur

2

                VA

 

 

Lugemissaali juhataja

1

                VA

 

 

Andmesisestaja

1

                AT

 

 

Säilitussektor

 

 

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Fotoala spetsialist

1

                VA

 

 

Restauraator

3

                AT

 

 

Fondihooldaja

2

                AT

 

 

Tehnika ja hoonete halduse sektor

 

 

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Majahoidja

1

                AT

 

 

Autojuht-tööline

1

                AT

 

 

Linnarhiivi filiaal

 

 

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Fondihooldaja

0,5

                AT

 

 

Kokku

28,5

 

 

 

19. Haabersti Linnaosa Valitsus

 

 

 

 

Linnaosa vanem

1

                JA

 

 

Linnaosa vanema asetäitja

2

                JA

 

 

Haldussekretär

1

                JA

 

 

Avalike suhete nõunik

1

                NõA

 

 

Nõunik

1

                NõA

 

 

Õigusnõunik

1

                NõA

 

 

Arhitekt

1

                VA

 

 

Alaealiste komisjoni sekretär

1

                VA

 

 

Eelarve peaspetsialist

1

                VA

 

 

Arendusspetsialist

1

                VA

 

 

Infospetsialist

1

                VA

 

 

Kantselei

 

 

 

 

Peaspetsialist

2

                VA

 

 

Raamatupidamine

 

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

                VA

 

 

Vanemraamatupidaja

2

                VA

 

 

Rahvastikuregistri büroo

 

 

 

 

Pearegistripidaja

1

                VA

 

 

Vanemregistripidaja

1

                VA

 

 

Registripidaja

1

                VA

 

 

Haldusosakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Spetsialist

2

                VA

 

 

Jurist

1

                VA

 

 

Ehitusjärelevalve insener

1

                VA

 

 

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

                JA

 

 

Tervisedenduse peaspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Spetsialist

5

                VA

 

 

Erinoorsootöö spetsialist

1

                VA

 

 

Hooldustöötaja

11

                AT

 

 

Lastekaitse talitus

 

 

 

 

Lastekaitse peaspetsialist

2

                VA

 

 

Lastekaitse vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Lastekaitse spetsialist

1

                VA

 

 

Kokku

53

 

 

 

20. Tallinna Kesklinna Valitsus

 

 

 

 

Linnaosa vanem

1

                JA

 

 

Linnaosa vanema asetäitja

3

                JA

 

 

Haldussekretär

1

                JA

 

 

Arendusnõunik

1

                NõA

 

 

Avalike suhete nõunik

1

                NõA

 

 

Peaökonomist

1

                VA

 

 

Juriidiline osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Jurist

3

                VA

 

 

Kantselei

 

 

 

 

Kantselei juhataja

1

                JA

 

 

Linnaosa vanema abi

1

                VA

 

 

Haldusspetsialist

1

                VA

 

 

Personali vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Spetsialist

2

                VA

 

 

Raamatupidamise osakond

 

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

                JA

 

 

Pearaamatupidaja asetäitja

1

                JA

 

 

Vanemraamatupidaja

2

                VA

 

 

Elamumajanduse osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

                JA

 

 

Eluruumide peaspetsialist

2

                VA

 

 

Eluruumide vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Spetsialist

2

                VA

 

 

Ettevõtluse sektor

 

 

 

 

Sektori juhataja

1

                VA

 

 

Kaubanduse vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Kultuuri- ja noorsootöö osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Projektijuht

1

                VA

 

 

Alaealiste komisjoni sekretär

1

                VA

 

 

Erinoorsootöö spetsialist

1

                VA

 

 

Tervisedenduse peaspetsialist

1

                VA

 

 

Linnakeskkonna osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

                JA

 

 

Haljastuse peaspetsialist

1

                VA

 

 

Heakorra peaspetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Rahvastikuregistri osakond

 

 

 

 

Pearegistripidaja

1

                JA

 

 

Vanemregistripidaja

1

                VA

 

 

Registripidaja

2

                VA

 

 

Rendipindade osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

4

                VA

 

 

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

                JA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Lastekaitse talitus

 

 

 

 

Lastekaitse peaspetsialist

1

                VA

 

 

Lastekaitse vanemspetsialist

6

                VA

 

 

Sotsiaaltoetuste talitus

 

 

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

3

                VA

 

 

Andmetöötluse vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Sotsiaalteenuste talitus

 

 

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Vanemspetsialist

4

                VA

 

 

Kokku

76

 

 

 

21. Kristiine Linnaosa Valitsus

 

 

 

 

Linnaosa vanem

1

                JA

 

 

Linnaosa vanema asetäitja

1

                JA

 

 

Haldussekretär

1

                JA

 

 

Avalike suhete nõunik

1

                NõA

 

 

Nõunik

1

                NõA

 

 

Õigusnõunik

1

                NõA

 

 

Kantselei

 

 

 

 

Kantselei juhataja

1

                JA

 

 

Peaspetsialist

2

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Infotöötluse peaspetsialist

1

                VA

 

 

Autojuht-mehhaanik

1

                AT

 

 

Koristaja

2

                AT

 

 

Raamatupidamise osakond

 

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

                JA

 

 

Pearaamatupidaja asetäitja

1

                JA

 

 

Vanemraamatupidaja

2

                VA

 

 

Linnamajanduse osakond

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

2

                VA

 

 

Arhitekt-maakorraldaja

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Ettevõtluse vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Arendusspetsialist

1

                VA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Rahvastikuregistri sektor

 

 

 

 

Pearegistripidaja

1

                VA

 

 

Vanemregistripidaja

1

                VA

 

 

Infospetsialist

2

                VA

 

 

Vaba aja sektor

 

 

 

 

Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

1

                VA

 

 

Noorsootöö peaspetsialist

1

                VA

 

 

Alaealiste komisjoni sekretär

1

                VA

 

 

Tervisedenduse peaspetsialist

1

                VA

 

 

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

                JA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Autojuht

1

                AT

 

 

Koristaja

1

                AT

 

 

Lastekaitse talitus

 

 

 

 

Lastekaitse peaspetsialist

1

                VA

 

 

Lastekaitse vanemspetsialist

3

                VA

 

 

Sotsiaaltoetuste talitus

 

 

 

 

Andmetöötluse peaspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

3

                VA

 

 

Sotsiaalteenuste talitus

 

 

 

 

Vanemspetsialist

4

                VA

 

 

Kokku

51

 

 

 

22. Lasnamäe Linnaosa Valitsus

 

 

 

 

Linnaosa vanem

1

                JA

 

 

Linnaosa vanema asetäitja

2

                JA

 

 

Haldussekretär

1

                JA

 

 

Avalike suhete nõunik

1

                NõA

 

 

Eelarve juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Siseaudiitor

1

                VA

 

 

Korrakaitse vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Kantselei

 

 

 

 

Kantselei juhataja

1

                JA

 

 

Linnaosa vanema abi

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Infotehnoloogia peaspetsialist

1

                VA

 

 

Personali vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Personalispetsialist

1

                VA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Infospetsialist

6

                VA

 

 

Autojuht-mehhaanik

1

                AT

 

 

Koristaja

4

                AT

 

 

Raamatupidamise osakond

 

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

                JA

 

 

Vanemraamatupidaja

3

                VA

 

 

Raamatupidaja

1

                VA

 

 

Juriidiline osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Jurist

2

                VA

 

 

Peaspetsialist

2

                VA

 

 

Linnamajanduse osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

                JA

 

 

Arhitekt

1

                VA

 

 

Juhtivspetsialist

2

                VA

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Heakorra ja haljastuse peaspetsialist

1

                VA

 

 

Heakorra ja haljastuse spetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Noorsootöö osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Alaealiste komisjoni sekretär

1

                VA

 

 

Erinoorsootöö spetsialist

1

                VA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Tervisedenduse peaspetsialist

1

                VA

 

 

Rahvastikuregistri osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Vanemregistripidaja

2

                VA

 

 

Registripidaja

5

                VA

 

 

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

                JA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Sotsiaaltoetuste talitus

 

 

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Andmetöötlusspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

24

                VA

 

 

Lastekaitse talitus

 

 

 

 

Lastekaitse peaspetsialist

1

                VA

 

 

Lastekaitse spetsialist

11

                VA

 

 

Sotsiaalteenuste talitus

 

 

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Hooldustöötaja

50

                AT

 

 

Kokku

152

 

 

 

23. Mustamäe Linnaosa Valitsus

 

 

 

 

Linnaosa vanem

1

                JA

 

 

Linnaosa vanema asetäitja

2

                JA

 

 

Haldussekretär

1

                JA

 

 

Avalike suhete nõunik

1

                NõA

 

 

Humanitaarnõunik

1

                NõA

 

 

Maanõunik

1

                NõA

 

 

Õigusnõunik

1

                NõA

 

 

Ressursijuht

1

                VA

 

 

Kantselei

 

 

 

 

Kantselei juhataja

1

                JA

 

 

Personali peaspetsialist

1

                VA

 

 

Jurist

1

                VA

 

 

Haldusspetsialist

1

                VA

 

 

Infotehnoloogia vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Linnaosa vanema abi

1

                VA

 

 

Teenindusbüroo

 

 

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Registripidaja

1

                VA

 

 

Infospetsialist

1

                VA

 

 

Administraator

1

                AT

 

 

Raamatupidamise osakond

 

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

                JA

 

 

Vanemraamatupidaja

4

                VA

 

 

Linnamajanduse osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Linnakujunduse ja heakorra peaspetsialist

1

                VA

 

 

Ettevõtluse peaspetsialist

1

                VA

 

 

Arendusspetsialist

1

                VA

 

 

Linnavarasektor

 

 

 

 

Sektori juhataja

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

3

                VA

 

 

Ehitusjärelevalve peaspetsialist

1

                VA

 

 

Kultuuri- ja noorsootöö sektor

 

 

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Erinoorsootöö peaspetsialist

1

                VA

 

 

Alaealiste komisjoni sekretär

1

                VA

 

 

Tervisedenduse peaspetsialist

1

                VA

 

 

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

                JA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Andmetöötluse vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Autojuht

1

                AT

 

 

Lastekaitse sektor

 

 

 

 

Sektori juhataja

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

2

                VA

 

 

Vanemspetsialist

7

                VA

 

 

Sotsiaalteenuste sektor

 

 

 

 

Vanemspetsialist

5

                VA

 

 

Toetuste sektor

 

 

 

 

Sektori juhataja

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

5

                VA

 

 

Kokku

64

 

 

 

24. Nõmme Linnaosa Valitsus

 

 

 

 

Linnaosa vanem

1

                JA

 

 

Linnaosa vanema asetäitja

1

                JA

 

 

Haldussekretär

1

                JA

 

 

Avalike suhete nõunik

1

                NõA

 

 

Kultuurinõunik

1

                NõA

 

 

Peaökonomist

1

                VA

 

 

Tervisedenduse peaspetsialist

1

                VA

 

 

Kantselei

 

 

 

 

Jurist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Linnaosa vanema abi

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Personalispetsialist

1

                VA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Raamatupidamise osakond

 

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

                JA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemraamatupidaja

2

                VA

 

 

Linnavara osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Arhitekt

1

                VA

 

 

Heakorra peaspetsialist

2

                VA

 

 

Heakorra spetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Ehituse vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Ettevõtluse vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Elamumajanduse vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakond

 

 

 

Pearegistripidaja

1

                JA

 

 

Info vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Registripidaja

1

                VA

 

 

Infospetsialist

4

                VA

 

 

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

                JA

 

 

Infospetsialist

1

                VA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Sotsiaaltöö spetsialist

2

                VA

 

 

Alaealiste komisjoni sekretär

1

                VA

 

 

Andmetöötluse spetsialist

2

                VA

 

 

Lastekaitse peaspetsialist

1

                VA

 

 

Lastekaitse vanemspetsialist

4

                VA

 

 

Lastekaitse spetsialist

1

                VA

 

 

Erinoorsootöö spetsialist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

1

                VA

 

 

Autojuht

1

                AT

 

 

Kokku

52

 

 

 

25. Pirita Linnaosa Valitsus

 

 

 

 

Linnaosa vanem

1

                JA

 

 

Linnaosa vanema asetäitja

1

                JA

 

 

Haldussekretär

1

                JA

 

 

Arendusnõunik

1

                NõA

 

 

Õigusnõunik

1

                NõA

 

 

Vanemökonomist

1

                VA

 

 

Kantselei

 

 

 

 

Avalike suhete juhtivspetsialist

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Linnaosa vanema abi

1

                VA

 

 

Rahvastikuregistri vanemregistripidaja

1

                VA

 

 

Noorsootöö peaspetsialist

1

                VA

 

 

Tervisedenduse peaspetsialist

1

                VA

 

 

Raamatupidamine

 

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

                VA

 

 

Vanemraamatupidaja

1

                VA

 

 

Linnamajanduse osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Jurist

1

                VA

 

 

Peaspetsialist

3

                VA

 

 

Arhitekt

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

                JA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Lastekaitse vanemspetsialist

2

                VA

 

 

Alaealiste komisjoni sekretär

1

                VA

 

 

Vanemspetsialist

1

                VA

 

 

Spetsialist

1

                VA

 

 

Autojuht

1

                AT

 

 

Hooldustöötaja

4

                AT

 

 

Kokku