Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 158 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 24.09.2008 korraldus number 1570
Redaktsiooni kehtivus:11.01.2017 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 11.01.2017 nr 40

Tvk o 07.02.2013 nr 10, vastuvõetud 07.02.2013
Tvk o 16.06.2011 nr 115, vastuvõetud 16.06.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. september 2008 nr 1570-k

 

 

Pärnu mnt 158 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lõigete 3 ja 6, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1, lg 2 p 2, lõigete 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas ja Kristiine linnaosas. Ala jääb Pärnu maantee Saku tänava ja Järvevana tee vahelise lõigu ning Keila-Tallinn raudtee vahelisele alale. Tallinna üldplaneeringus on planeeritavale alale määratud kaks juhtfunktisooni - ettevõtluse segahoonestusala ja magistraaltänavate ärivöönd. Ettevõtluse segahoonestusalal võib paikneda igasugune ettevõtlus v.a ulatuslikku sanitaar-tsooni vajav tootmine; alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi. Magistraaltänavate ärivööndisse võib rajada põhiliselt kaubandus-teenindusettevõtteid. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

- Pärnu mnt 158 kinnistu ehitusõigust ja krundi kasutamise tingimusi muudetakse, kuna kinnistule ehitatava ja seal oleva hoone kasutamiseks on tegelikult vaja rohkem parkimiskohti kui varasemalt ette nähti. Kehtivas planeeringus kavandatud 210-kohalise parkimismaja asemel on kavandatud ehitada 420-kohaline parkimismaja.

- Planeeringulahenduse eelised kehtiva planeeringulahenduse ees on järgmised: parkimiskohtade kavandamisel on lähtutud „Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014” määratud normist, mis vastab paremini kiire autostumise tõttu suurenenud parkimiskohtade tegelikule vajadusele; loobutud on ehitatava büroohoone esimeste korruste Pärnu maantee poolsesse ossa parkimismaja ehitamisest, mis võimaldab kujundada hoone tänavapoolse fassaadi magistraaltänavale kohasemana, äriruumid esimesel korrusel loovad jalakäijatele suurema turvatunde kui parkla.

- Korrastatud tänavaruumi kujundamiseks on määratud Pärnu maantee poolne ehitusjoon olemasolevate hoonete järgi. Planeeritava foorjuhitava ristmiku äärde ja kohale kavandatakse liiklussõlme asukohale tähelepanu tõmbamiseks 9-korruseline tänavaseinas silmatorkav hoone. Pärnu maanteest raudtee suunas väheneb kavandatud hoonete kõrgus kuni 7 korruseni. Hoonestusalad on määratud raudtee kaitsevööndi piirini. Raudtee ja hoonete vaheline ala on planeeritud Tondi tänavast Järve keskuseni viiva tänava ehitamiseks. Hoonestusalade määramine paralleelsena raudteega korrastab kavandatud tänavaruumi ja hoonetest kujuneb selgelt tajutav tänavasein.

 

 

     

1. Kehtestada Pärnu mnt 158 kinnistu ja lähiala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 06456, mille alusel moodustatakse Kesklinnas ja Kristiine linnaosas asuvale 4,1 ha suurusele planeeritavale maa-alale kruntide piiride muutmise teel 8 ärimaa sihtotstarbega krunti ja 5 transpordimaa sihtotstarbega krunti ning milles on määratud moodustatavatele kruntidele ehitusõigus ja kasutamise tingimused viie kuni 7 maapealse korrusega ärihoone, kahe kuni 9 maapealse korrusega ärihoone ja kuni 6 maapealse korrusega parkimismaja ehitamiseks ning tänavate rajamiseks.

(Kehtetu osaliselt - Tvk o 16.06.2011 nr 115, vastuvõetud 16.06.2011 - kehtestatud osas;
kehtetu osaliselt - Tvk o 07.02.2013 nr 10, vastuvõetud 07.02.2013 - kehtestaud osas;
kehtetu osaliselt - Tlv k 11.01.2017 nr 40, sätestatud osas)

2. Pärnu mnt 158 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 30. novembri 2005 korraldusega nr 2280-k kehtestatud Pärnu mnt 158 kinnistu detailplaneering ja Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2002 otsusega nr 88 kehtestatud Pärnu mnt 160 detailplaneering käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

3. Detailplaneeringukohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 12. augustil 2008 sõlmitud lepingule nr 2-6/193.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 24. septembri 2008

korralduse nr 1570-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Pärnu mnt 158 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas” juurde

 

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse Pärnu mnt 158 kinnistu ja lähiala detailplaneering, mille alusel moodustatakse Kesklinnas ja Kristiine linnaosas asuvale 4,1 ha suurusele planeeritavale maa-alale kruntide piiride muutmise teel 8 ärimaa sihtotstarbega krunti ja 5 transpordimaa sihtotstarbega krunti ning milles on määratud moodustatavatele kruntidele ehitusõigus ja kasutamise tingimused viie kuni 7 maapealse korrusega ärihoone, kahe kuni 9 maapealse korrusega ärihoone ja kuni 6 maapealse korrusega parkimismaja ehitamiseks ning tänavate rajamiseks.

Pärnu mnt 158 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 30. novembri 2005 korraldusega nr 2280-k kehtestatud Pärnu mnt 158 kinnistu detailplaneering ja Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2002 otsusega nr 88 kehtestatud Pärnu mnt 160 detailplaneering käesoleva detailplaneeringuga planeeritava maa-ala osas.

 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

 

1. Olemasolev olukord

Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas ja Kristiine linnaosas. Ala jääb Pärnu maantee Saku tänava ja Järvevana tee vahelise lõigu ning Keila-Tallinn raudtee vahelisele alale.

Planeeritavale alale jäävad ärimaa sihtotstarbega Pärnu mnt 158, Pärnu mnt 158a ja Pärnu mnt 158d kinnistud; tootmismaa sihtotstarbega Pärnu mnt 158b, Pärnu mnt 158c, Pärnu mnt 158e, Pärnu mnt 158f ja Pärnu mnt 158g kinnistud; elamumaa sihtotstarbega Hallivanamehe tn 28 kinnistu ja transpordimaa sihtotstarbega Pärnu mnt T11 kinnistu - kinnistud kuuluvad eraomandisse. Planeeritavale alale jääb ka osa transpordimaa sihtotstarbega katastriüksusest (78401:118:0036) Pärnu mnt lõik Kohila tn ja Järvevana tee vahel ning jätkuvalt riigi omandis olevat maad.

Hallivanamehe tn 28 kinnistul asuvad 2-korruseline elamu ja amortiseerunud abihooned. Pärnu mnt 158 kinnistul asub 4-korruseline ärihoone ja käesoleval ajal ehitatakse kinnistule kehtiva detailplaneeringu alusel 12-korruselist büroohoonet. Teistel kinnistutel paiknevad tootmishooned või endistest tootmishoonetest ümberehitatud ärihooned. Suurt osa planeeritavast maa-alast kasutatakse praegu parklana.

Suurem osa planeeritaval maa-alal kasvavatest puudest on istutatud, levinum liik on vaher ning pärn. Kõrghaljastus paikneb planeeritava maa-ala servadel ja Pärnu maantee ääres, suurem osa alast on haljastuseta. Kokku loendati planeeritaval maa-alal 91 puud, millest 6 kuuluvad II väärtusklassi, 52 III väärtusklassi, 25 IV väärtusklassi ja 8 V väärtusklassi.

Kuna planeeritav maa-ala paikneb Pärnu maantee ja Keila-Tallinn raudtee vahelisel alal, siis ulatub alale raudtee kaitsevöönd.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritav ala on multifunktsionaalne ning hästi varustatud tehnovõrkudega. Alale on iseloomulikud äri- ja teenindusettevõtete hooned ning vahelduv hoonestusviis. Hooned on ehitatud erineval ajal. Enamuse tänavaäärsest hoonestusest moodustavad endistest tootmishoonetest ümberehitatud kauplustega büroohooned, mis paiknevad valdavalt ühel ehitusjoonel.

Planeeritaval alal on hea ühistranspordi ühendus teiste linnaosadega. Vahetult planeeritava ala kõrval on bussipeatus. Trammipeatus jääb 300 meetri kaugusele ja Tondi raudteejaam poole kilomeetri kaugusele.

Kontaktvööndisse jääv Pärnu maantee lõik on ainus planeeritavalt maa-alalt linna lõunapoolsesse ossa ja ida-lääne suunalisele magistraalile, Järvevana teele ja A. H. Tammsaare teele, suunduv tänav. Liikluse sujuvus sellel tänaval mõjutab oluliselt liiklust kogu linnas.

Planeeritav ala jääb Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsusega nr 69 vastuvõetud teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas” kohaselt Järvevana kõrghoonete piirkonnaga piirnevale alale. Järvevana kõrghoonete piirkonda iseloomustavad kõrgem hoonestustihedus ning piirkonna üldisest hoonestuskõrgusest silmatorkavalt kõrgemad hooned.

3. Tallinna üldplaneering ja algatatud teemaplaneering „Tallinna rohealad“

Tallinna üldplaneeringus on planeeritavale alale määratud kaks juhtfunktisooni - ettevõtluse segahoonestusala ja magistraaltänavate ärivöönd. Ettevõtluse segahoonestusalal võib paikneda igasugune ettevõtlus v.a ulatuslikku sanitaar-tsooni vajav tootmine; alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi. Magistraaltänavate ärivööndisse võib rajada põhiliselt kaubandus-teenindusettevõtteid. Detailplaneering vastab Tallinna üldplaneeringule.

Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud koostamisel olevas teemaplaneeringus „Tallinna rohealad“ määratut. Tallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2005 otsusega nr 67 algatatud teemaplaneeringu „Tallinna rohealad“ kohaselt on planeeritava ala välisruumi tüpoloogiaks määratud muu, kohaliku rohevõrgustikuga arenguala. Planeeritava ala haljastusprotsent on ~20%. Planeeringus on kavandatud tänavahaljastus perspektiivse tänava raudtee poolsele küljele ning kvartali sisetänava läänepoolsele küljele. Pärnu maantee äärne olemasolev kõrghaljastus säilitatakse. Planeering vastab koostamisel olevale teemaplaneeringule.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta kehtib Tallinna Linnavalitsuse 30. novembri 2005 korraldusega nr 2280-k kehtestatud Pärnu mnt 158 kinnistu detailplaneering, milles oli alale planeeritud osaliselt 3- ja osaliselt 12-korruseline parklaga ärihoone.

12-korruselise ärihoone ehitamiseks on 24. mail 2007 väljastatud ehitusluba nr 25388. Hoonet ehitatakse.

Pärnu mnt 158 kinnistu ehitusõiguse ja krundi kasutamise tingimuste muutmist soovitakse sellepärast, et kinnistule ehitatava ja seal oleva hoone kasutamiseks on tegelikult vaja rohkem parkimiskohti kui varasemalt ette nähti. Kehtivas planeeringus kavandatud 210 kohalise parkimismaja asemel on kavandatud ehitada kuni 420-kohaline parkimismaja, mis ei oleks ärihoonetega plokistatud.

Kehtivas detailplaneeringus Pärnu mnt 158 kinnistule määratud maakasutuse sihtotstarvet – ärimaa - ei muudeta.

Planeeringulahenduse eelised kehtiva planeeringulahenduse ees on järgmised: parkimiskohtade kavandamisel on lähtutud „Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014” määratud normist, mis vastab paremini kiire autostumise tõttu suurenenud parkimiskohtade tegelikule vajadusele; ehitatava büroohoone esimeste korruste Pärnu maantee poolsesse ossa on loobutud parkimismaja ehitamisest, mis võimaldab kujundada hoone tänavapoolse fassaadi magistraaltänavale kohasemana, äriruumid esimesel korrusel loovad jalakäijatele suurema turvatunde kui parkla ja suurendavad Pärnu maantee elavust.

Planeeritavale maa-alale jääva Pärnu mnt T11 kinnistu osas kehtib Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2002 otsusega nr 88 kehtestatud Pärnu mnt 160 detailplaneering. Nimetatud detailplaneeringus oli Pärnu mnt T11 kinnistu kavandatud transpordimaaks. Käesolevas planeeringus ei ole ette nähtud krundi sihtotstarvet muuta, küll aga on tehtud ettepanek liita krunt Pärnu maanteed raudteeäärse perspektiivse tänavaga ühendava tänava krundiga üheks transpordimaa krundiks (positsioon 11).

Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel muutuvad kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 30. novembri 2005 korraldusega nr 2280-k kehtestatud Pärnu mnt 158 kinnistu detailplaneering ja Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2002 otsusega nr 88 kehtestatud Pärnu mnt 160 detailplaneering käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

5. Detailplaneeringus kavandatu

Planeeringus on kavandatud kruntide piiride muutmise teel 8 ärimaa sihtotstarbega krunti ja 5 transpordimaa sihtotstarbega krunti, on määratud moodustatavatele kruntidele ehitusõigus ja kasutamise tingimused viie kuni 7-korruselise ärihoone, kahe kuni 9-korruselise ärihoone ja 6-korruselise parkimismaja ehitamiseks ning tänavate rajamiseks.

Planeeritavale alale hoonestuse kavandamisel arvestati Pärnu maantee ääres oleva hoonestusega. Korrastatud tänavaruumi kujundamiseks määrati Pärnu maantee poolne ehitusjoon olemasolevate hoonete järgi. Planeeritava foorjuhitava ristmiku äärde ja kohale kavandati liiklussõlme asukohale tähelepanu tõmbamiseks 9-korruseline tänavafassaadis silmatorkav hoone. Pärnu maanteest raudtee suunas väheneb kavandatud hoonete korruselisus kuni 7 korruseni. Hoonestusalad on määratud raudtee kaitsevööndi piirini. Raudtee ja hoonete vaheline ala on planeeritud Tondi tänavast Järve keskuseni viiva tänava ehitamiseks. Hoonestusalad on määratud raudteega paralleelsed. Raudteega paralleelsed hooned korrastavad kavandatud tänavaruumi ja hoonetest kujuneb selgelt tajutav tänavasein.

Planeeritava ala asukoht vahetult Pärnu maantee ääres tagab alale hea juurdepääsu. Planeeritavast alast läände planeeritud raudteega paralleelne perspektiivne tänav tõstab veelgi piirkonnale ligipääsetavust ning aitab hajutada järjest kasvavat liiklusvoogu Pärnu maanteel. Väiksemad põiktänavad, mis kavandatakse üksikhoonetele juurde pääsemiseks, läbivad piirkonda idast-läände ja põhjast-lõunasse.

Ärimaa sihtotstarbega krundile positsioon 1 on planeeritud kuni 7-korruseline hoone. Hoonele on kavandatud ka 2 maa-alust korrust parkla rajamiseks. Krunt moodustatakse tootmismaa sihtotstarbega Pärnu mnt 158g kinnistust.

Ärimaa sihtotstarbega krundile positsioon 2 on planeeritud kuni 9-korruseline hoone. Krunt moodustatakse tootmismaa sihtotstarbega Pärnu mnt 158e kinnistust ja ärimaa sihtotstarbega Pärnu mnt 158a kinnistust.

Ärimaa sihtotstarbega krundile positsioon 3 on planeeritud kuni 9-korruseline hoone. Hoone kahele maa-alusele korrusele on planeeritud parkla. Krunt moodustatakse tootmismaa sihtotstarbega Pärnu mnt 158e kinnistust ning ärimaa sihtotstarvetega Pärnu mnt 158d ja Pärnu mnt 158a kinnistutest.

Ärimaa sihtotstarbega krundil positsioon 4 asub praegu endisest tootmishoonest ümberehitatud ärihoone, ehitamisel olev 12-korruseline büroohoone ja krundile on kavandatud ehitada lisaks 6-korruseline parkimismaja. Krunt moodustatakse ärimaa sihtotstarbega Pärnu mnt 158 ja Pärnu mnt 158d kinnistutest ning tootmismaa sihtotstarbega Pärnu mnt 158b kinnistust.

Ärimaa sihtotstarbega kruntidele positsioon 5, 6, 7 ja 8 on planeeritud kuni 7-korruselised hooned. Hoonetele on kavandatud ka 2 maa-alust korrust parkla rajamiseks. Krunt positsioon 5 moodustatakse tootmismaa sihtotstarbega Pärnu mnt 158c, Pärnu mnt 158f ja Pärnu mnt 158g kinnistutest. Krunt positsioon 6 moodustatakse elamumaa sihtotstarbega Hallivanamehe tn 28 kinnistust. Krunt positsioon 7 moodustatakse tootmismaa sihtotstarbega Pärnu mnt 158f ja Pärnu mnt 158c kinnistutest. Krunt positsioon 8 moodustatakse ärimaa sihtotstarbega Pärnu mnt 158j kinnistust.

Transpordimaa sihtotstarbega krunt positsioon 9 moodustakse juurdepääsu tagamiseks planeeritava ala kruntidele Pärnu maanteelt ning ühendamaks Pärnu maanteed ja perspektiivset tänavat (raudtee ääres). Krunt on kavandatud avalikult kasutatavaks. Krundi kohale ehitamiseks on määratud servituudi vajadus positsioon 3 kasuks ning maa-alla ehitamiseks krundi positsioon 1 ja krundi positsioon 3 kasuks. Krunt positsioon 9 moodustatakse tootmismaa sihtotstarbega Pärnu mnt 158g ja Pärnu mnt 158f kinnistutest ning ärimaa sihtotstarbega Pärnu mnt 158a kinnistust.

Transpordimaa sihtotstarbega krunt positsioon 10 jääb samuti avalikku kasutusse, kuid Tallinna linnale üle ei anta. Krunt positsioon 10 moodustatakse tootmismaa sihtotstarbega Pärnu mnt 158f, Pärnu mnt 158e ja Pärnu mnt 158b kinnistutest, ärimaa sihtotstarbega Pärnu mnt 158d ja Pärnu mnt 158j kinnistutest.

Transpordimaa sihtotstarbega krunt positsioon 11 moodustatakse elamumaa sihtotstarbega Hallivanamehe tn 28 kinnistust, transpordimaa sihtotstarbega Pärnu mnt T11 kinnistust ja riigimaast. Transpordimaa sihtotstarbega krundid positsioon 12 ja 13 moodustatakse raudtee äärde kavandatud, Pärnu maanteega paralleelse, perspektiivse tänava lõigu rajamiseks. Krundid kavandatakse liidetavana teiste sama tänava ehitamiseks planeeritavate kruntidega. Krunt positsioon 12 moodustatakse tootmismaa sihtotstarbega Pärnu mnt 158f kinnistust ja elamumaa sihtotstarbega Hallivanamehe tn 28 kinnistust. Krunt positsioon 13 moodustatakse tootmismaa sihtotstarbega Pärnu mnt 158e kinnistust.

Planeeritavate hoonete kasutusele võtmine toob kaasa ca 1400 auto lisandumise piirkonda. Planeeringu koostamisel analüüsiti liikluskorralduse parandamise võimalusi Pärnu maanteel ja selle lähiümbruses. Piirkonnas liiklusvoogude kasvu ohjeldamiseks on võimalik pikendada trammiliiklust Järve Selverini. Üks võimalusi on selleks ehitada trammiliin Pärnu maantee keskele, kuna enamjaolt on Pärnu maanteel vajalik maa-ala olemas. Trammitee ehitamiseks Pärnu maantee keskele tuleks likvideerida Saku ja Järve tänava vahelises lõigus üks linnast väljuv sõidurada. Selle kompenseerimiseks on planeeringus ette nähtud võimalus rajada Keila-Tallinn raudteega paralleelne tänav Tondi tänavast Risti tänavani, millel oleks kaks linnast väljuvat ning üks kesklinna poole suunduv rada. Pärnu maanteest peaks kujunema teenindav tänav, mis oleks eelkõige juurdepääsuks selle ääres olevatele hoonetele ja kruntidele. Transiit võiks toimuda mööda perspektiivseid tänavaid, selleks kavandatakse ka ühendusteed planeeritavale alale. Suunamine perspektiivsetele tänavatele võiks toimuda Pärnu maantee ja Tondi tänava ristumiskohas, kus piirkonda läbiv liiklus suunataks Tondi tänavale ja sealt edasi Keila-Tallinn raudtee äärde kavandatavale tänavale. Sellelt tänavalt võimaldataks ühendus ka Saku tänavaga, mis omakorda võimaldab ühenduse Järvevana teega. Planeeritavast alast lõuna poole on koostamisel Pärnu mnt, Kohila tn ja Järvevana tee vahelise maa-ala detailplaneering, milles on ette nähtud Kohila tänava pikendus perspektiivse tänavani raudtee ääres.

Kavandatud suuruse ja otstarbega hoonete juures peab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014” kirjeldatud vahevööndi normi kohaselt olema 1169 parkimiskohta. Planeeritavale alale on kavandatud 1375 parkimiskohta. Kavandatud parkimiskohtade arv vastab arengukavas nõutule.

Valdav osa planeeritavast maa-alast on haljastuseta. Miljöö parandamiseks on ette nähtud suurendada kõrg- ja madalhaljastuse osakaalu. Planeeritavalt alalt likvideeritakse kokku 39 puud: 1 II väärtusklassi puu, 22 III väärtusklassi puud ja 16 IV väärtusklassi puud. Likvideeritavatest puudest 16 tuleb maha võtta tänavate rajamiseks. Planeeringus on ette nähtud likvideeritavate puude haljastusväärtuse kompenseerimine vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord” tingimustele. Planeeritavale alale on ette nähtud istutada tänavaäärsete alleedena 49 puud. Arvutuse kohaselt tuleb istutada likvideeritavate puude asemele 123 puud.

Jäätmete kogumine on ette nähtud kooskõlas Jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2007 määrusega nr 6 kehtestatud Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga. Olmejäätmete kogumise konteinerite koht on kavandatud hoonesse.

Planeeritav maa-ala asub Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustuses” määratud kaugküttepiirkonnas. Kuna aktsiaseltsile Tallinna Küte kuuluv kaugküttevõrk Pärnu mnt 158 kinnistu vahetus läheduses puudub, on hoonete soojaga varustamine lahendatud gaasikütte baasil. Alternatiivse kütteliigi kasutamise ettepaneku tegi aktsiaselts Tallinna Küte 17. juuli 2007 kirjas.

Planeeritaval alal ja selle naabruses ei asu elamuid, mis jääksid planeeritavate hoonete varju. Sellest tulenevalt ei ole vajadust insolatsiooni kestuse muutumise analüüsimiseks.

6. Avaliku väljapaneku tulemused

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringu kohta vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud ning detailplaneeringut ei olnud vaja esitada Planeerimisseaduse § 23 lg 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

 

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

 

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 4. detsembril 2006 avaldusega Ühiselamu Projekt OÜ esindaja Janno Rokk, kes soovis planeeritaval maa-alal paiknevate kruntide piiride ja maakasutuse sihtotstarvete muutmist ning ehitusõiguse määramist kuni 13-korruseliste äri- ja büroohoonete rajamiseks. Detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õigus on 28. veebruaril 2008 sõlmitud lepinguga nr 2-5/51 üle antud Ühiselamu Projekt OÜ-le.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 26. märtsi 2008 korraldusega nr 511-k. Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 29. märtsil 2008. Detailplaneeringu eskiislahendusega sai Kristiine Linnaosa Valitsuses tutvuda 29. märtsist – 3. aprillini 2008. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus Kristiine Linnaosa Valitsuses avalik arutelu 3. aprillil 2008. Teade eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta Kristiine Linnaosa Valitsuses ilmus ajalehes Postimees 29. märtsil 2008. Detailplaneeringu eskiislahendusega sai Tallinna Kesklinna Valitsuses tutvuda 2. - 3. aprillini 2008. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus Tallinna Kesklinna Valitsuses avalik arutelu 4. aprillil 2008. Teade eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta Tallinna Kesklinna Valitsuses ilmus ajalehes Postimees 31. märtsil 2008.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt Aktsiaselts. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 26. märtsi 2008 korraldusega nr 511-k ning Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega. Detailplaneeringule on lisatud Heldur Sanderi koostatud planeeritava maa-ala dendroloogiline ekspertiis.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud. Tallinna Kesklinna Halduskogu, Tallinna Kesklinna Valitsus, Kristiine Linnaosa Halduskogu, Kristiine Linnaosa Valitsus, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, Põhja-Eesti Päästekeskus ja Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid tingimusi esitamata.

Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus märkis, et detailplaneering on kooskõlas kehtivate tervisekaitsenõuetega juhul, kui arvestatakse sotsiaalministri määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” nõudeid ning rakendatakse EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest” meetmeid.

Detailplaneeringus on määratud ehitusprojekti koostamiseks tingimus arvestada sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määruses nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” määratud nõudeid ning Eesti Standardis EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded Kaitse müra eest” kirjeldatud soovitusi.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmise lisatingimusega: lammutus- ja ehitusprojektid kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga. Vastav nõue on detailplaneeringus määratud.

Tallinna Maa-amet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega: detailplaneeringus määratakse transpordimaa krundid positsioon 9, 10, 11, 12, 13 avalikult kasutatavateks. Detailplaneeringu seletuskirjast nähtub, et kruntide positsioon 9, 11, 12, 13 omanikud on nõus võõrandama eelnimetatud krundid tasuta Tallinna linnale. Krunt positsioon 10 on määratud avalikku kasutusse, kuid ei anta üle Tallinna linnale. Planeeringualale jäävad kõnniteed määratakse avalikult kasutatavateks.

Tallinna Maa-amet palus detailplaneeringu põhijoonisele märkida avalikult kasutavate kõnniteede ala ja ulatus. Tallinna Maa-amet pidas otstarbekaks määrata avalikult kasutatavateks vaid avalikuks kasutuseks määratavate transpordimaa kruntide äärsed kõnniteed.

Detailplaneeringu alusel moodustatava transpordimaa krundi positsioon 10 ning kõnniteede avaliku kasutamise tagamiseks on vajalik seada tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus Tallinna linna kasuks. Kinnistute omanikel on vajalik sõlmida Tallinna linnaga leping transpordimaa krundi ning kõnniteede avalikuks kasutamiseks enne detailplaneeringu kehtestamist. Tallinna Maa-amet palus kinnistu omanikel esitada Tallinna Maa-ametile kirjalik nõusolek, et transpordimaa krundi ning kõnniteede avaliku kasutamise tagamiseks seatakse tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus Tallinna linna kasuks.

Tallinna Maa-amet palus edastada maaomanike kirjalikud nõusolekud transpordimaa kruntide tasuta Tallinna linnale võõrandmise kohta enne detailplaneeringu kehtestamist. Transpordimaa kruntide väljaehitamise tingimused palus Tallinna Maa-amet kooskõlastada Tallinna Kommunaalametiga.

Osa moodustatavast krundist positsioon 11 on jätkuvalt riigi omandis olev maa (positsioon 11b). Tallinna Maa-amet märkis, et ametil on võimalik krunt positsioon 11b taotleda munitsipaalomandisse pärast detailplaneeringu kehtestamist.

Detailplaneeringu materjalidest selgub, et krundi positsioon 9 kasutamist on vaja kitsendada üleehitusservituudiga krundi positsioon 3 kasuks ja allaehitusservituudiga kruntide positsioon 1 ja 3 kasuks. Krundi positsioon 12 kasutamist on vaja kitsendada allaehitusservituudiga kruntide positsioon 5 ja 6 kasuks. Kavandatud maa-aluste parklate ehitamiseks perspektiivsete tänavate alla ning hoone ehitamiseks tänavamaa kohale tuleb kinnistute omanikel sõlmida Tallinna linnaga lepingud üle- ja allaehitamisservituutide seadmiseks. Servituutide seadmise tingimused on vajalik kokku leppida enne detailplaneeringu kehtestamist.

Lisaks märkis Tallinna Maa-amet, et käesoleva detailplaneeringuga kavandatavate maa-aluste parklate ehitamiseks perspektiivsete tänavamaade alla ja hoonete ehitamiseks tänavamaa kohale ning avalikku kasutusse määratud transpordimaa kruntide Tallinna linnale võõrandamiseks tuleb kinnistu omanikel sõlmida Tallinna linnaga võlaõiguslik leping enne ning asjaõiguslik leping pärast käesoleva detailplaneeringu kehtestamist.

Tallinna Maa-ameti kooskõlastuses esitatud nõuded on täidetud.

Tallinna Linnavalitsuse 19. augusti 2008 korraldusega nr 1354-k „Pärnu mnt 158A, Pärnu mnt 158e, Pärnu mnt 158F, Pärnu mnt 158G, Hallivanamehe tn 28 kinnistutest moodustatavate kinnistute Tallinna linnale omandamine, omandatavatele kinnistutele allaehitamisservituutide seadmine ning  Tallinna linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine ja kinnistutele ning isiklikele kasutusõigustele valitseja määramine” kohaselt omandatakse Pärnu mnt 158a, Pärnu mnt 158e, Pärnu mnt 158f, Pärnu mnt 158g ja Hallivanamehe tn 28 kinnistutest moodustatavad kinnistud tasuta Tallinna linnale tingimusega, et kinnistute kaudne valdus läheb Tallinna linnale üle kinnistute tasuta võõrandamise lepingu sõlmimisega ja otsene valdus kinnistutele Ühiselamu Projekt OÜ poolt ehitatava tee kasutusloa väljastamisega.

Detailplaneering näeb ette Pärnu mnt 158e, Pärnu mnt 158f, Pärnu mnt 158g, Hallivanamehe tn 28, Pärnu mnt 158, Pärnu mnt 158b, Pärnu mnt 158c, Pärnu mnt 158d ja Pärnu mnt 158j kinnistute jagamisel tekkivatele kinnistutele avalikult kasutatava sõidutee ja kergliiklustee. Tallinna Linnavalitsuse 19. augusti 2008 korralduse kohaselt taotletakse kinnistute jagamisel tekkivatele kinnistutele Tallinna linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmist kinnistutele ehitatavate teede avaliku kasutamise tagamiseks.

Detailplaneering näeb ette allaehitamisservituutide (mille esemeks on maa-aluse parkla osa) seadmist Pärnu mnt 158a, Pärnu mnt 158e, Pärnu mnt 158f, Pärnu mnt 158g, Hallivanamehe tn 28 ja Pärnu mnt 158 kinnistute jagamisel tekkivate kinnistute kasuks. Tallinna Linnavalitsuse 19. augusti 2008  korralduse kohaselt seatakse Tallinna linnale omandatavatele moodustatavatele kinnistutele detailplaneeringus ettenähtud allaehitamisservituudid. Tallinna Linnavalitsuse 19. augusti 2008 korralduses on tehtud ettepanek määrata Tallinna Kommunaalamet Tallinna linnale Pärnu mnt 158a, Pärnu mnt 158e, Pärnu mnt 158f, Pärnu mnt 158g ja Hallivanamehe tn 28 kinnistute jagamisel tekkivate kinnistute valitsejaks kinnistute Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates ning Pärnu mnt 158e, Pärnu mnt 158f, Pärnu mnt 158g, Hallivanamehe tn 28, Pärnu mnt 158, Pärnu mnt 158b, Pärnu mnt 158c, Pärnu mnt 158d ja Pärnu mnt 158j kinnistute jagamisel tekkivatele kinnistutele Tallinna linna kasuks seatavate isiklike kasutusõiguste valitsejaks isiklike kasutusõiguste kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

Ühiselamu Projekt OÜ, Tamarindo OÜ, ESTCONDE INVEST OSAÜHING, aktsiaselts Hevea ja Tallinna linna vahel on 25. augustil 2008 sõlmitud kinnistute jagamise tulemusel tekkivate kinnistute võlaõiguslikud tasuta võõrandmaise lepingud, kinnistutele isiklike kasutusõiguste seadmise kokkulepped, reaalservituutide seadmise võlaõigusliku lepingud ja asjaõiguslepingud ning on esitatud kinnistamisavaldused.

Tallinna linna ja ESTCONDE INVEST OSAÜHING vahel on sõlmitud 8. septembril 2008 tekkivate kinnistute võlaõiguslikud tasuta võõrandamise lepingud, isikliku kasutusõiguse seadmise kokkulepe, reaalservituudi seadmise võlaõiguslik leping ja asjaõigusleping ning on esitatud kinnistamisavaldus.

Aktsiaselts EESTI RAUDTEE kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel: kehtima jäävad aktsiaseltsi EESTI RAUDTEE 14. veebruaril 2008 kirjas nr 9.5-9/1062 esitatud punktid 1 ja 2 s.o teeprojekti koosseisus planeeritavad rajatised (valgustus, haljastus, piirded jne) planeerida raudteele mitte lähemale kui 12 meetrit äärmisest rööpast; tehnilised tingimused teeprojektile taotleda aktsiaseltsilt EESTI RAUDTEE enne tööprojekti koostamist, taotluses teha ettepanekud raudteemaa osa tänavamaana kasutuselevõtu lahenduste osas (kinnistu jagamine/avalik kasutus ja tingimused lähtudes Teeseaduse § 4 lg 3). Lisaks märkis aktsiaselts EESTI RAUDTEE, et vee- ja sadevee tööprojekti koostamiseks tuleb aktsiaseltsilt EESTI RAUDTEE saada tehnilised tingimused torustike ristumiseks raudteega ning vormistada isiklik kasutusõigus kommunikatsioonide paigaldamiseks raudteemaal; perspektiivset kergliiklusteed tugiplaanil mitte näidata.

Aktsiaseltsi EESTI RAUDTEE esitatud tingimustega on detailplaneeringus arvestatud ja vastavad nõuded on detailplaneeringus määratud.

Aktsiaselts Eesti Gaas kooskõlastas detailplaneeringu ja märkis, et tehnovõrkude tööprojektid tuleb kooskõlastada AS-ga EG Võrguteenus. Vastav nõue on detailplaneeringus määratud.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste märkustega: planeeritavale vee- ja kanalisatsiooni torustikule seada notariaalsed servituudid võõraste kinnistute piires. Järgnevate projekteerimisstaadiumide koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Nõue taotleda tehnilised tingimused on detailplaneeringus määratud.

Osaühing Jaotusvõrk kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastaks täiendavalt. Vastav nõue on detailplaneeringus määratud.

Aktsiaselts KH Energia-Konsult kooskõlastas detailplaneeringu ja märkis, et tööprojekt tuleb kooskõlastada nendega täiendavalt. Vastav nõue on detailplaneeringus määratud.

Detailplaneering on esitatud kooskõlastamiseks Maa-ametile seoses sellega, et planeeritava hoonestuse veevarustuse tagamiseks ning sadevee kanaliseerimiseks on osa vee- ja sadeveetorustikust planeeritud jätkuvalt riigi omandis olevale maale. Nimetatud torustikud läbivad reformimata riigimaad Seebi tn 11 ja Seebi tn 15 vahel ning Seebi tänaval. Maa-amet märkis, et tehnovõrkude koondplaanilt nähtub, et planeeritavate vee ja kanalisatsioonitorude asukoht on valitud lähtuvalt AKTSIASELT’i TALLINNA VESI tehnilistes tingimustes toodule ning uued vee- ja kanalisatsioonitorud kavandatakse planeeritava alani tuua olemasolevatest Oksa tänava torustikest mööda Seebi tänavat ja sealt edasi läbi Seebi tn 15 kinnistuga külgneva garaaþide vahelise reformimata maa ning läbi Keila Tallinn raudtee 99,7 -100,7 maaüksuse. Planeerimisseaduse § 161 lõige 1 sätestab, et maareformi seaduse § 31 lõike 2 tähenduses jätkuvalt riigi omandis oleva maa puhul on Planeerimisseaduse tähenduses kinnisasja omanikuks Keskkonnaministeerium või keskkonnaministri volitatud isik. Maa-ametil puuduvad andmed selle kohta, kas olemasolevate garaaþiühistu kinnistute Seebi tn 15 ja Seebi tn 11 vahelisel alal, millel asuvad samuti garaaþid, puhul on tegemist jätkuvalt riigi omandis oleva maaga eelnimetatud seaduse tähenduses. Eeldusel, et Seebi tn 15 ja Seebi tn 11 kinnistute vahelise ala puhul on tegemist Planeerimisseaduse tähenduses jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, ei esita Maa-amet vastuväiteid Oksa tänavalt alguse saavate vee- ja kanalisatsioonitorustike planeerimise suhtes reformimata maale.

Lisaks märkis Maa-amet, et vaatamata asjaolule, et planeeritavat ala on Planeerimisseaduse § 221 lõikes 2 sätestatu kohaselt suurendatud selliselt, et planeeringualasse jääksid kavandatavate tehnovõrkude liitumispunktid olemasolevate trassidega, saab planeeringu algatamisotsust muuta ikkagi vaid kohalik omavalitsus (planeeringu algataja). Planeerijal on õigus teha ettepanek planeeritava ala suurendamiseks, kuid selleks, et käsitletavas detailplaneeringu lahendus ei oleks vastuolus kehtivate õigusaktidega, tuleks Tallinna Linnavalitsusel vastava õigusaktiga muuta Tallinna Linnavalitsuse 26. märtsi 2008 korralduses nr 511-k sätestatud planeeritava ala suurust ja piire.

Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2008 korralduse nr 1251-k punkti 2 kohaselt muudeti Tallinna Linnavalitsuse 26. märtsi 2008 korraldusega nr 511-k algatatud Pärnu mnt 158 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu maa-ala suurust 3,8 hektarilt 4,1 hektarini.

Pärnu mnt 158c kinnistu omanik aktsiaselts Hevea on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Pärnu mnt 158, Pärnu mnt 158b ja Hallivanamehe tn 28 kinnistute omanik ning Pärnu mnt 158d ja Pärnu mnt 158j kinnistute kaasomanik ESTCONDE INVEST OSAÜHING on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Pärnu mnt 158a ja Pärnu mnt 158e kinnistute omanik ning Pärnu mnt 158d ja Pärnu mnt 158j kaasomanik Ühiselamu Projekt OÜ on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Pärnu mnt 158f ja Pärnu mnt 158g kinnistute omanik Tamarindo OÜ on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Pärnu mnt T11 kinnistu kaasomanikud Aktsiaselts ENTRAMO, Emajõe Finantssüsteemide OÜ, MAVE VARAHALDUSE Osaühing, Osaühing Eco Capital, AS ECOMATIC, Osaühing Alving ja osaühing LUGOSTA ei ole detailplaneeringut kooskõlastanud, kuid kinnistu omanikega on detailplaneeringu koostamisel koostööd tehtud.

Detailplaneering, milles on kavandatud Kesklinna ja Kristiine linnaosas asuvale 4,1 ha suurusele planeeritavale maa-alale kruntide piiride muutmise teel 8 ärimaa sihtotstarbega krunti ja 5 transpordimaa sihtotstarbega krunti, määratud moodustatavatele kruntidele ehitusõigus ja kasutamise tingimused viie kuni 7-korruselise ärihoone, kahe kuni 9-korruselise ärihoone ja kuni 6-korruselise parkimismaja ehitamiseks ning tänavate rajamiseks, võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2008 korraldusega nr 1251-k. Teade detailplaneeringu vastuvõtmise kohta ilmus ajalehes Postimees 4. juulil 2008.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 25. juulist kuni 11. augustini 2008. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus Tallinna Kesklinna Valitsuses ja Kristiine Linnaosa Valitsuses. Teated avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 10. juulil ja 19. juulil 2008. Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

12. augustil 2008 sõlmitud lepinguga nr 2-6/193 võttis Ühiselamu Projekt OÜ kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise ning üldkasutatava haljastuse rajamise.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud Planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala.

 

Eeltoodud kaalutlustel on Pärnu mnt 158 kinnistu ja lähiala detailplaneering esitatud Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks.

 

 

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja

 

 

Koostajad: Marita Kukk, tel 6404746, Reet Sarv, tel 6404366, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, 10.09.2008

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes