Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid
 
01.01.2011- ...
 
03.07.2008-31.12.2010

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis oleva elamu soojusenergia teenustasu jaotus eluruumide vahel
Tallinna Linnavalitsus 30.06.2008 määrus number 52
Jõustumine:03.07.2008
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - ... [RT IV, 27.06.2013, 50]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 01.12.2010 nr 97, jõustumine 01.01.2011

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

30. juuni 2008 nr 52

 

 

 

 

 

Tallinna linna omandis oleva elamu soojusenergia teenustasu jaotus
eluruumide vahel

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, Võlaõigusseaduse § 292 lõike 1, Elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 „Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine” punktiga 3.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Määruse reguleerimisala

Määrus käsitleb Tallinna linna omandis olevatele elamutele osutatud soojusenergia eest määratud tasu jaotamist eluruumide vahel.

§ 2.  Mõisted

(1) Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) eluruum – elamus alaliseks elamiseks üüritav korter;

2) küttekulujaotur – eluruumi küttekehale (radiaatorile) paigaldatud seade, mis mõõdab küttekeha pinnatemperatuuri ja võtab arvesse ruumitemperatuuri näidates küttekeha osakaalu elamu küttekulus;

3) soe vesi – soojaveeboilerisse sisenev temperatuuriga 50C talvekuudel (s.o oktoober-aprill) ja suvekuudel (s.o mai-september) 150C veepuhastusjaamast ja 50C puurkaevust ning soojaveeboilerist väljuv temperatuuriga 550C vesi;

4) soojusarvesti – soojusettevõtja poolt elamu soojussõlme paigaldatud soojusmõõtesüsteem;

5) veearvesti – eluruumi veesisendile paigaldatud mõõteseade vee koguse mõõtmiseks.

§ 3.  Tallinna linna omandis oleva elamu soojusenergia teenustasu jaotus eluruumide vahel

(1) Eluruumi soojusenergia teenustasu elamus, kus eluruumides küttekehadel puuduvad soojusenergia reguleerimise seadmed, arvutatakse vastavalt lisale 1.

(2) Eluruumi soojusenergia teenustasu elamus, kus eluruumides küttekehadel on soojusenergia reguleerimise seadmed (eelseadeventiil ja termostaatpea), arvutatakse vastavalt lisale 2.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 11. detsembri 1998 määrus nr 78 „Soojusenergia kulude arvestamise korra kinnitamine”.

§ 5.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 3. juulil 2008.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA 2
LISA 1