Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 määruse nr 44 "Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 12.06.2008 määrus number 23
jõustumine 18.06.2008
Kehtetuks tunnistamine 01.01.2009
Redaktsiooni kehtivus 18.06.2008 - 01.01.2009

KEHTETU:

Tvk m 11.12.2008 nr 44 jõust. 01.01.2009

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

12. juuni 2008 nr 23

 

 

Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 määruse nr 44 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning Tallinna põhimääruse § 42 lõike 4 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 määruse nr 44 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ lisas 1 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis“ tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 3 “Linnakantselei“ muudetakse infotehnoloogia teenistuse koosseisu, mille arvutiabi osakonna koosseisu ning IT süsteemide ja tehnilise arengu osakonna koosseisu kinnitatakse kummassegi täiendavalt üks peaspetsialisti ametikoht (vanemametnikud) alates 1. juulist 2008, Linnakantselei teenistujate ametikohtade arvuks loetakse 206 alates 1. juulist 2008.

2) punkti 12 “Munitsipaalpolitsei Amet“ muudetakse vastavalt lisale ning Munitsipaalpolitsei Ameti teenistujate ametikohtade arvuks loetakse 145 alates 1. juulist 2008;

3) Tallinna linna ametiasutuste teenistujate koosseisus on alates 1. juulist 2008 kokku 1665 ametikohta.

§ 2.  Määrus jõustub 18. juunil 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees


 


Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2008
määruse nr 23
“Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007
määruse nr 44 “Tallinna linna ametiasutuste
struktuur, teenistujate koosseis ja töö
tasustamise kord“ muutmine“
LISA

 

Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis

 

 

 

 

Ametikoha nimetus 

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp*

12. Munitsipaalpolitsei Amet (alates 1. juulist 2008)

 

 

Ameti juhataja

1

JA

Ameti juhataja asetäitja

2

JA

Juhi abi

1

VA

Sisekontrolör

1

VA

Peaökonomist

1

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Personali peaspetsialist

1

VA

Personali vanemspetsialist

1

VA

Jurist

2

VA

Haldusspetsialist

1

VA

Spetsialist

2

VA

Koristaja

1

AT

Ennetustöö sektor

 

 

Vaneminspektor

2

VA

Inspektor

1

VA

Registriosakond

 

 

Peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

3

VA

IT vanemspetsialist

1

VA

Menetlusosakond

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

Juhtivinspektor

1

VA

Tõlk-referent

1

VA

Piirkondlikud tugipunktid

 

 

Peainspektor

8

VA

Vaneminspektor

12

VA

Inspektor

8

VA

Patrulliosakond

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

Juhtivinspektor

1

VA

Vaneminspektor

7

VA

Inspektor

9

VA

Sisevalve sektor

 

 

Inspektor

15

VA

Kontrolliosakond

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

Peainspektor

2

VA

Vaneminspektor

6

VA

Inspektor

49

VA

Kokku

145

 

 

 

 

Tallinna linna ametiasutuste teenistujate koosseis kokku

 

 

alates 01.07.2008

1665

 

* Kasutatud lühendid: juht – JA, vanemametnik – VA, abiteenistuja – AT.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees