Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel.
Tallinna Linnavolikogu 06.03.2008 määrus number 12 [RT IV, 27.06.2013, 116]
Jõustumine:13.03.2008
Kehtetuks tunnistamine:02.09.2017
Redaktsiooni kehtivus:21.04.2015 - 02.09.2017 [RT IV, 18.04.2015, 10]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 24.08.2017 nr 15 [RT IV, 30.08.2017, 3 - jõust. 02.09.2017]

REDAKTSIOON:
Tvk m 16.04.2015 nr 6 [RT IV, 18.04.2015, 7 - jõust. 21.04.2015]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

6. märts 2008 nr 12

 

 

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel

 

 

 

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lg 5, kutseõppeasutuse seaduse § 48 lg 4 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.
[RT IV, 18.04.2015, 7 - jõust. 21.04.2015]

 

 

     

§ 1. Reguleerimisala

Määrus kehtestab riigieelarve ja Tallinna linna eelarve vahenditest eraldatud koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja korra Tallinna linna munitsipaalkoolides ja Tallinna Kopli Ametikoolis (mõlemad edaspidi kool).

§ 2.  Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

(1) Riigieelarves Tallinna linnale koolilõuna toetuseks ette nähtud ulatuses kaetakse:

1) munitsipaalkoolis statsionaarses õppes põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulud;
[RT IV, 18.04.2015, 7 - jõust. 21.04.2015]

2) Tallinna Kopli Ametikoolis statsionaarses õppes õppivate õpilaste koolilõuna kulud;
[RT IV, 18.04.2015, 7 - jõust. 21.04.2015]

3) munitsipaalkoolis statsionaarses õppes keskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulud.
[RT IV, 18.04.2015, 7 - jõust. 21.04.2015]

(2) Tallinna linna eelarves nähakse ette täiendavad rahalised vahendid käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-2 nimetatud õpilaste koolilõuna maksumuse katmiseks.
[RT IV, 18.04.2015, 7 - jõust. 21.04.2015]

(3) Koolilõuna maksumuse kehtestab Tallinna Linnavalitsus.

(4) Toitlustamisteenuse osutajale kaetakse koolilõuna kulud toitlustamisteenuse osutamise lepingu alusel, mille sõlmib koolidirektor toitlustamist korraldava ettevõtjaga.

(5) Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendeid kasutavad toitlustamist korraldavad ettevõtjad vähemalt 70% ulatuses toidukomponendi ostmiseks ja kuni 30% ulatuses toitlustamise korraldamise kulude katteks.

§ 3. Koolilõuna toetuse vahendite eraldamine ja nende üle arvestuse pidamine

(1) Tallinna Haridusamet (edaspidi haridusamet) eraldab linnaeelarves koolilõunaks ette nähtud vahendid koolidele jaanuaris, märtsis ja septembris, lähtudes õppepäevade ja Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) fikseeritud õpilaste arvust ning kehtestatud koolilõuna maksumusest. Jaanuaris ja märtsis võetakse EHIS-ist õpilaste andmed eelmise aasta 10. novembri seisuga, septembris jooksva aasta 10. septembri seisuga. Vahendite eraldamisel septembris korrigeeritakse eraldatavaid vahendeid arvestades eelnevatel perioodidel aset leidnud muutusi toitlustatavate õpilaste arvus.

(2) Kool peab toitlustatavate õpilaste üle arvestust ning esitab nende toitlustamiseks tellimuse  toitlustamist korraldavale ettevõtjale.

(3) Koolidirektor esitab iga kuu haridusametile aruande koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite kasutamise kohta. Aruande vormi kehtestab haridusameti juhataja.

§ 4.  Vastutus koolilõuna toetuse vahendite kasutamise eest

Koolilõuna toetuseks eraldatud vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab koolidirektor.

§ 5. Koolilõuna toetuse vahendite kontrollimine

Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite kasutamist kontrollib haridusamet.

§ 6. Ettepanekute esitamine

Kooli hoolekogul ja õpilasesindusel on õigus teha koolidirektorile ettepanekuid toitlustamise paremaks korraldamiseks.

§ 7.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 13. märtsil 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees