Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine
Tallinna Linnavolikogu 07.02.2008 määrus number 3
Jõustumine:14.02.2008
Redaktsiooni kehtivus:14.02.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

7. veebruar 2008 nr 3

 

 

Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ja § 22 lõike 1 punkti 22 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 22 lõike 4 punktiga 11.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määrusega nr 6 kinnitatud linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korras tehakse järgmised muudatused:

1) punktile 3 lisatakse uus lause järgmises sõnastuses:

“Juhul, kui komisjoni esimehe ülesandeid täidab tema äraolekul või muul põhjusel komisjoni aseesimees, makstakse komisjoni aseesimehele tasu arvestusega 1500 krooni ühe komisjoni koosoleku läbiviimise eest.“;

2) punkti 6 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Komisjoni aseesimehe ja punktis 4 nimetatud komisjoni liikme tasu makstakse välja üks kord kvartalis ülekandega pangaarvele kahe nädala jooksul komisjoni esimehe või aseesimehe poolt vastava esildise esitamisest linnavolikogu kantselei juhatajale.“;

3) punkti 14 täiendatakse uue lausega järgmises sõnastuses:

“Ettepaneku tasu mittemaksmiseks komisjoni esimehele käesolevas punktis toodud asjaoludel võib teha linnavolikogu esimees, kes esitab vastava taotluse linnavolikogu kantselei juhatajale hiljemalt jooksva kuu viimaseks kuupäevaks.“

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 14. veebruaril 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees