Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine

Tallinna Linnavolikogu 24.01.2008 otsus number 3

Redaktsiooni kehtivus 24.01.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

24. jaanuar 2008 nr 3

 

 

 

 

Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 24, § 35 lõike 3 alusel ning kooskõlas sihtasutuste seaduse § 6 lõigetega 1 ja 2, § 8 lõigetega 1 ja 2, Tallinna põhimääruse § 69 lõikega 3, Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 1998 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu ja sihtasutuse asutamise ja nendes osalemise korra punktidega 5.1 ja 13 ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Asutada Sihtasutus nimega “Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus “ (edaspidi sihtasutus).

2. Sihtasutuse asutaja on Tallinna linn, asukohaga Tallinn, Eesti Vabariik.

3. Sihtasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Vabaduse väljak 10, Tallinn 10146.

4. Sihtasutuse eesmärgiks on Tallinna linna, Eesti ja teiste riikide omavalitsuste jaoks oluliste arendusprojektide edendamine, uuringute ja analüüside teostamine, innovatsioonitoetuste määramine ning koolitustegevus.

5. Tallinna Linnavalitsusel korraldada sihtasutuse asutamisel sihtasutusele tegevuskuludeks toetuse andmine 1 000 000 krooni.

6. Määrata sihtasutusele kaheksaliikmeline nõukogu järgmises koosseisus:

6.1 Edgar Savisaar, elukoht Tallinn, isikukood xxxxxxxxxxx;

6.2 Arnold Rüütel, elukoht Tallinn, isikukood xxxxxxxxxxx;

6.3 Toomas Sepp, elukoht Tallinn, isikukood xxxxxxxxxxx;

6.4 Kaarel-Mati Halla, elukoht Tallinn, isikukood xxxxxxxxxxx;

6.5 Heili Luik, elukoht Tallinn, isikukood xxxxxxxxxxx;

6.6 Heido Vitsur, elukoht Tallinn, isikukood xxxxxxxxxxx;

6.7 Allan Alaküla, elukoht Tallinn, isikukood xxxxxxxxxxx;

6.8 Maria Beljatskaja, elukoht Tallinn, isikukood xxxxxxxxxxx.

7. Määrata sihtasutuse juhatuse liikmeks Toomas Tamme, elukoht Harjumaa, isikukood xxxxxxxxxxx.

8. Kinnitada käesolevale asutamisotsusele juurdelisatud sihtasutuse põhikiri.

9. Volitada juhatuse liiget Toomas Tamme’t avama sihtasutuse nimel pangakontot AS SEB Eesti Ühispangas.

10. Sihtasutuse juhatusel korraldada sihtasutuse mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmine.

11. Tallinna Linnakantseleil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

12. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2008
otsuse nr 3
LISA

 

SIHTASUTUSE TALLINNA ARENGU- JA KOOLITUSKESKUS PÕHIKIRI

 

 

 

1. Üldsätted

1.1 Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus (edaspidi Sihtasutus) on asutatud põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.2 Sihtasutuse nimi on eesti keeles Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus, inglise keeles  Tallinn Development and Training Centre.

1.3 Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, milline juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

1.4 Sihtasutuse asutaja on Tallinna linn.

1.5 Sihtasutuse asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.6 Sihtasutus on asutatud määramata tähtajaks.

2. Sihtasutuse eesmärk

2.1 Sihtasutuse eesmärgiks on Tallinna linna, Eesti ja teiste riikide omavalitsuste jaoks oluliste arendusprojektide edendamine, uuringute ja analüüside teostamine, innovatsioonitoetuste määramine ning koolitustegevus.

2.2 Oma eesmärkide saavutamiseks Sihtasutus:

2.2.1 viib läbi Tallinna linna jätkusuutliku arengu kindlustamiseks olulisi kohaliku, üleriigilise ning rahvusvahelise tasandi uuringuid, analüüse ja ekspertiise;  

2.2.2 teadvustab Tallinna arengu sõlmküsimusi Eesti ning rahvusvahelisele avalikkusele;

2.2.3 teeb koostööd koolituse, uuringute ja ettevõtluse valdkondade liidritega ning osaleb rahvusvahelistes arengu-koostöö võrgustikes;

2.2.4 teeb innovaatilise ettevõtluse toetamise võimaluste väljasõelumiseks ja Sihtasutuse innovatsiooni toetuste määramisel tihedat koostööd Tallinna linna, Eesti riigi ja teiste maade vastavate institutsioonidega;

2.2.5 viib läbi koolitusi omavalitsuste tegevusvaldkondades Eesti ja teiste riikide omavalitsuste ametnikele ja spetsialistidele. Vahendab  linna tegevuseks oluliste spetsialistide koolitamist välismaal.

3. Sihtasutuse vara

3.1 Sihtasutuse vara moodustub:

3.1.1 Tallinna linna iga-aastasest eelarvest sihtasutuse tegevuskuludeks eraldatud vahenditest;

3.1.2 riiklikest toetustest;

3.1.3 füüsiliste ja juriidiliste isikute, fondide ning muude institutsioonide annetustest ja toetustest;

3.1.4 Sihtasutuse omatulust;

3.1.5 muust varast.

3.2 Sihtasutuse vara kasutamine ja arvestus

3.2.1 Sihtasutus võib oma vara kasutada ja käsutada põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Vara käsutajaks on Sihtasutuse juhatus (edaspidi Juhatus), kes tehingute tegemisel lähtub riigi ja linna õigusaktides, käesolevas põhikirjas ja Sihtasutuse nõukogu (edaspidi Nõukogu) poolt sätestatust. Nõukogu võib kehtestada Sihtasutuse varaga tehingute tegemist reguleeriva korra.

3.2.2 Muu vara antakse Sihtasutusele üle akti alusel, millele kirjutavad alla vara üleandev isik või tema poolt volitud isik ja Juhatuse liige.

3.2.3 Juhatus peab Sihtasutusele üle antud rahaliste eraldiste ja toetuste registrit. Korjandustel kogutud raha kantakse registrisse üldsummana iga korjanduse kohta, ülejäänud eraldised ja toetused kantakse registrisse eraldiste või toetuste kaupa ametlikult kehtivas vääringus toetuse või eraldise tegeliku üleandmise hetke seisuga.

3.2.4 Juhatus informeerib toetajat viimase soovil igakülgselt, kuidas on antud toetust kasutatud.

3.3 Sihtasutuse kuludeks on:

3.3.1 kulud põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;

3.3.2 kulud eesmärkide saavutamist toetavate tegevuste arendamiseks ning elluviimiseks;

3.3.3 haldus- ja majanduskulud;

3.3.4 muud kulud.

3.4 Sihtasutuse vara arvestus

3.4.1 Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

3.4.2 Juhatus korraldab Sihtasutuse raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande.  Raamatupidamise aastaaruande esitab Juhatus esmalt kontrollimiseks audiitorile.

3.4.3 Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande kinnitamiseks Nõukogule hiljemalt kahe kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.

3.4.4 Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik Juhatuse liikmed.

3.4.5 Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande ühe nädala jooksul pärast kinnitamist Tallinna Linnavalitsusele (edaspidi Linnavalitsus).

Sihtasutuse finantsmajanduslikku tegevust ja majandusaasta aruannet kontrollib audiitor, kelle määrab Sihtasutuse Nõukogu kaheks aastaks. Audiitor tuleb valida vähemalt kolme Sihtasutuse audiitoriks kandideeriva (vastava pakkumise esitanud) audiitori hulgast. Audiitori kandidaadi koos audiitori tasustamise tingimuste ning audiitoriga sõlmitava lepingu oluliste tingimustega võib Nõukogule esitada Tallinna Linnavalitsus. Audiitori nimetamiseks peab olema tema kirjalik nõusolek. Audiitor loetakse tagasi kutsutuks Nõukogu poolt uue audiitori valimisega.

3.4.6 Juhatus sõlmib audiitoriga Sihtasutuse finantsmajandusliku tegevuse ja majandusaasta aruande auditeerimist ning audiitori tasustamist reguleeriva lepingu.

3.4.7 Audiitoriks ei või olla Juhatuse ega Nõukogu liige ega Sihtasutuse töötaja ega soodustatud isik, samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omavad isikud.

3.4.8 Juhatus esitab registrile audiitorite nimekirja. Audiitorite vahetumisel esitab Juhatus registrile viie päeva jooksul audiitorite uue nimekirja koos audiitorite kirjalike nõusolekutega. 

3.5 Sihtasutuse soodustatud isikud

3.5.1 Sihtasutuse soodustatud isikuteks on füüsilised ja juriidilised isikud, kelle tegevus on seotud Sihtasutuse tegevuse ja eesmärgiga ning kelle tegevus aitab kaasa Sihtasutuse eesmärgi saavutamisele.

4. Nõukogu

4.1 Nõukogu kavandab Sihtasutuse tegevust, korraldab Sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet Sihtasutuse tegevuse üle.

4.2 Nõukogu liige peab oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma Nõukogu liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema Sihtasutusele lojaalne.

4.3 Nõukogu koosneb kolmest kuni kaheksast liikmest, kelle volituste kestuseks on neli aastat.

4.4 Nõukogu liikmed määrab ja kutsub tagasi Linnavalitsus. Linnavalitsus võib Nõukogu liikme tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

4.5 Nõukogu liikmele võib maksta tema ülesannetele ja Sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu. Tasu suuruse otsustab Linnavalitsus.

4.6 Nõukogu liikmele makstakse tasu üks kord kuus. Nõukogu liikmele, kes Nõukogu otsuste vastuvõtmisel ei osalenud, Nõukogu koosoleku toimumise kuu eest tasu ei maksta.

4.7 Nõukogu koosseisu kuuluv Tallinna Linnavolikogu liige, Linnavalitsuse liige või linnaametnik kutsutakse Nõukogust tagasi seoses tema volituste lõppemise või peatumisega Tallinna Linnavolikogu liikmena, Linnavalitsuse liikmena või linnaametniku teenistusest vabastamisega.

4.8 Nõukogu koosseisu muutumisel esitab Juhatus registrile viie tööpäeva jooksul avalduse, milles teatatakse koosseisu muutumise aeg ja põhikirjaline alus. Avaldusele lisatakse Nõukogu liikmete täielik nimekiri nende nimede, isikukoodide ja elukohtadega ja liikme volituste alguskuupäevadega ning uue Nõukogu liikme nõusolek liikmeksoleku kohta.

4.9 Nõukogu pädevusse kuuluvad järgmised Sihtasutuse tegevusega seotud küsimused:

4.9.1 kinnitab Sihtasutuse tegevuse strateegia, tegevuse arengusuunad ning nendega seonduvad arendusprojektid;

4.9.2 kinnitab Juhatuse aruanded Sihtasutuse majandustegevuse ja majandusliku olukorra kohta;

4.9.3 kinnitab Juhatuse poolt koostatud majandusaasta eelarve ja kontrollib eelarvevahendite sihipärast kasutamist;

4.9.4 määrab ning kutsub tagasi Juhatuse liikmed;

4.9.5 otsustab Juhatuse liikmetele makstava tasu suuruse ning tasustamise tingimused. Tasu suuruse, preemia ja hüvituste maksmise tingimuste otsustamisel peab Nõukogu lähtuma Linnavalitsuse poolt kehtestatud vastavatest õigusaktidest;

4.9.6 määrab audiitori ja audiitori tasustamise korra;

4.9.7 määrab erakorralise audiitorkontrolli;

4.9.8 täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

4.10 Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks:

4.10.1 millega kaasneb kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamine;

4.10.2 mille maksumus on suurem kui 10% Sihtasutuse majandusaasta eelarvemahust.

4.11 Tehingute tegemiseks nõusoleku andmisel, Nõukogu koosoleku kokkukutsumisel, Nõukogu koosoleku protokolli vormistamisel ning oma tegevusest asutaja teavitamisel peab Nõukogu  järgima Linnavalitsuse õigusaktidega sätestatud korda.

4.12 Oma ülesannete täitmiseks on Nõukogul õigus tutvuda kõigi Sihtasutuse dokumentidega ning kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, samuti Sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale.

4.13 Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tööd, kutsub kokku ja juhatab Nõukogu koosolekuid, sõlmib ja lõpetab Juhatuse liikmetega nende õigusi ja kohustusi käsitlevad ametilepingud.

4.14 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud liikmetest. Sihtasutuse eelarve kinnitatakse 2/3 koosolekust osavõtjate häälteenamusega.

4.15 Igal Nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

4.16 Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja Sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui Nõukogu liikme sellest tehingust tulenevad huvid on vastuolus Sihtasutuse huvidega.

4.17 Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud Nõukogu liikmed ja protokollija. Protokolli kantakse Nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga.

4.18 Nõukogu otsused jõustuvad nende vastuvõtmise hetkest, kui konkreetses otsuses ei ole märgitud teistsugust jõustumise aega.

4.19 Nõukogu liikmed vastutavad oma kohustuse rikkumisega Sihtasutusele tekitatud kahju hüvitamise eest nagu Juhatuse liikmed. Nõukogu liige vabaneb vastutusest Sihtasutuse ees, kui ta on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel jäänud eriarvamusele ning eriarvamus on kantud protokolli.

5. Juhatus

5.1 Sihtasutuse täidesaatev organ on ühe- kuni kolmeliikmeline Juhatus, kes juhib ja esindab Sihtasutust. Juhatuse liikme volituste kestvuseks on neli aastat. Peale Juhatuse liikme volituste tähtaja möödumist on lubatud isiku korduvvalimine Juhatuse liikmeks.

5.2 Juhatuse liikmed määrab ning kutsub tagasi Nõukogu. Nõukogu võib Juhatuse liikme ennetähtaegselt tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel, milleks on kohustuste olulisel määral täitmata jätmine või võimetus Sihtasutust juhtida või Sihtasutuse maine ja vara oluline kahjustamine. Juhatuse liikmega sõlmitud ametilepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt ametilepingule.

5.3 Juhatuse liige peab oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema Sihtasutusele lojaalsed. Juhatuse liikme kohustused ja õigused sätestatakse üksikasjalikumalt Juhatuse liikme ja Sihtasutuse vahel sõlmitava ametilepinguga.

5.4 Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, kui seda ei ole ette nähtud Nõukogu otsusega.

5.5 Juhatus peab Sihtasutuse juhtimisel järgima Nõukogu seaduslikke korraldusi. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase tegevuse raamest, võib Juhatus teha ainult Nõukogu nõusolekul.

5.6 Juhatus peab esitama Nõukogule vähemalt kord kolme kuu jooksul ülevaate Sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisundist, samuti teatama kohe Sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Sihtasutuse majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

5.7 Juhatuse ülesanded on:

5.7.1 käsutab Sihtasutuse vara ja rahalisi vahendeid põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks;

5.7.2 täidab Nõukogu otsuseid ning vastutab Sihtasutuse arengu ja töö edukuse eest;

5.7.3 koostab Sihtasutuse kalendriaasta tööplaani, valmistab ette materjalid Nõukogu koosolekuteks ja tagab Nõukogu koosoleku protokolli kättetoimetamise Nõukogu liikmetele;

5.7.4 jälgib ja kontrollib Nõukogu poolt kinnitatud, Sihtasutuse tegevusega seonduvate programmide ja projektide kulgu;

5.7.5 korraldab Sihtasutuse raamatupidamist ja aastaaruannete koostamist vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele;

5.7.6 sõlmib Sihtasutuse nimel lepinguid ja annab volikirju;

5.7.7 sõlmib Sihtasutuse nimel töölepinguid ja lõpetab neid;

5.7.8 korraldab koostööd riigi- ja kohalike omavalitsustega, avalike- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega;

5.7.9 täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

5.8 Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud Sihtasutusele kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.

5.9 Kahju hüvitamist Sihtasutusele võib nõuda ka Sihtasutuse võlausaldaja, kui ta ei saa oma nõudeid rahuldada Sihtasutuse vara arvel.

6. Sihtasutuse põhikirja muutmine

6.1 Pärast Sihtasutuse registrisse kandmist võib põhikirja muuta üksnes Tallinna Linnavolikogu muutunud asjaolude arvessevõtmiseks.

6.2 Sihtasutuse põhikirja muutmine jõustub muudatuste registrisse kandmisest.

7. Sihtasutuse ühinemine, jagunemine, lõpetamine

7.1 Sihtasutus võib ühineda teise sihtasutusega, kui mõlema sihtasutuse eesmärgid on ühetaolised ja kui ühinemine on lubatud ka teise sihtasutuse põhikirjaga. Sihtasutuse ühinemise või jagunemise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

7.2 Sihtasutuse jagunemine on lubatud ainult juhul, kui see on võimalik sihtasutuse eesmärgi paremaks saavutamiseks. Sihtasutuse jagunemise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

7.3 Tallinna Linnavolikogul on õigus lõpetada Sihtasutuse tegevus, kui:

7.3.1 Sihtasutuse tegevus ei vasta Sihtasutuse eesmärkidele;

7.3.2 Sihtasutuse eesmärgid on saavutatud.

7.4 Sihtasutuse lõpetamise korral toimub likvideerimismenetlus seaduses sätestatud korras.

7.5 Sihtasutuse lõpetamine toimub Tallinna Linnavolikogu otsusega.

7.6 Sihtasutuse lõpetamisel peab Juhatus esitama avalduse lõpetamise kandmiseks registrisse.

7.7 Sihtasutuse likvideerijateks on Juhatuse liikmed kui Sihtasutuse tegevuse lõpetamise otsuses ei ole ette nähtud teisiti.

7.8 Sihtasutuse likvideerimisel järelejäänud vara üleandmise otsustab Tallinna Linnavalitsus. Sihtasutuse likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees