Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvatesotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste
Tallinna Linnavolikogu 13.12.2007 määrus number 49
Jõustumine:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

13. detsember 2007 nr 49

 

 

Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate
sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust
mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 alusel.

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ lisa 1 alljärgnevalt:

1) tunnistada kehtetuks punkt 2.1.9;

2) muuta punkti 2.4 ja sõnastada see järgmiselt:

“2.4 Teistele abivajajatele (kodutud, töötud, kinnipidamiskohast vabanenud ja teised isikud) makstavad toetused:

2.4.1 toimetuleku tagamiseks;

2.4.2 retseptiravimite ja vaktsineerimise maksumuse osaliseks hüvitamiseks.“;

3) tunnistada kehtetuks punkt 2.5.6;

4) muuta punkti 3.2 ja sõnastada see järgmiselt: “Linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnal on õigus nõuda taotlejalt perekonna sissetulekut tõendavaid dokumente või muid täiendavaid andmeid, sh ka väljavõtteid panga kontodest, millest taotlejat informeeritakse avalduse vastuvõtmisel või kümne tööpäeva jooksul pärast avalduse vastuvõtmist.“;

5) muuta punkti 4.2 ja sõnastada see järgmiselt: “Perekonna sissetuleku arvestamisel võetakse arvesse ka taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud juhul, kui ta on taotlejaga või taotlejaga koos elava perekonnaliikmega abielus või on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama taotleja või taotlejaga koos elava perekonnaliikme alaealisi lapsi.“;

6) muuta punkti 4.9 teist lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Punktides 2.5.4 ja 2.5.5 sätestatud toetusteks on toidutalong, osavõtupilet või muu mitterahaline hüvitis.“.

§ 2.  Muuta Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ lisa 2 alljärgnevalt:

1) muuta punkti 3.1 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Ühekordne lapse sünnitoetus määratakse lapse vanemale tingimusel, et mõlemad lapse vanemad on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud enne lapse sündi ning vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse sündi.“;

2) muuta punkti 3.51 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Mitmike (3 ja enam last) sünnitoetus määratakse mitmike vanemale tingimustel, et mitmike mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud enne laste sündi ning vähemalt üks laste vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne laste sündi.“;

3) asendada punkti 3.5 teises lauses sõnad “laps elab“ sõnadega “sünnipäevalaps ja pere esimene laps elavad“.

§ 3.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.

§ 4.  Määruse § 2 punktid 1 ja 2 jõustuvad 1. juulil 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees