Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 "Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumisel" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 29.11.2007 määrus number 41
Jõustumine:01.01.2008
Kehtetuks tunnistamine:09.11.2012
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2008 - 09.11.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 01.11.2012 nr 25, jõustumine 09.11.2012

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

29. november 2007 nr 41

 

 

Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja
‑kanalisatsiooniga liitumisel” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduse § 5 lõike 21 ja § 6 lõike 1, veeseaduse § 24 lõike 4 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1, Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 “Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni kasutamise eeskiri” § 2 ning 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga liitumise eeskirja punktiga 2.2.1.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 25 kinnitatud liitumistasu hüvitamise juhendis Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga liitumisel tehakse järgmised muudatused:

1) Punktis 1 asendatakse sõnad “16. juunist 1995” sõnadega “22. märtsi 1999”;

2) Punkti 2 teist ja kolmandat lõiku muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Alates 1. juulist 2003 ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga liitumisel pärast 12 kuud projektile või selle osale, mille kasutusluba on väljastatud enne 31. detsembrit 2006, kasutusloa väljaandmise kuupäevast, hüvitatakse juhendi punktis 1 nimetatud isikutele Tallinna Linnavalitsuse poolt 80% kinnistu liitumistasust ja 20% maksab liituja.

Liitumistasude hüvitamine ja sellega kaasnevad toimingud lõpetatakse 31. detsembril 2011.”;

3) Punkti 3 esimeses lauses jätta välja sõna “osalise”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees