Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 10. mai 2006 korralduse nr 951-k "Tallinna Linnavalitsuse 12. juuni 2002 korraldusega nr 1761-k heakskiidetud Tallinna linna ja vee-ettevõtjateks määratud äriühingute vahel sõlmitava teenuslepingu projekti
Tallinna Linnavalitsus 12.09.2007 korraldus number 1571
Redaktsiooni kehtivus:12.09.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

12. september 2007 nr 1571-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 10. mai 2006 korralduse nr 951-k “Tallinna Linnavalitsuse 12. juuni 2002 korraldusega nr 1761-k heakskiidetud Tallinna linna ja vee-ettevõtjateks määratud äriühingute vahel sõlmitava teenuslepingu projekti vormi muutmine ja lepingu lisade 7, 7.1 ja 8 heakskiitmine“ muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 35 lg 5, Ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduse § 9 lg 1 ja 2 ning § 10 lg 1 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 “Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ § 4 lg 2:

 

 

1. Tallinna Linnavalitsuse 10. mai 2006 korralduse nr 951-k “Tallinna Linnavalitsuse 12. juuni 2002 korraldusega nr 1761-k heakskiidetud Tallinna linna ja vee-ettevõtjateks määratud äriühingute vahel sõlmitava teenuslepingu projekti vormi muutmine ja lepingu lisade 7, 7.1 ja 8 heakskiitmine“ punktis 2 heakskiidetud Tallinna linna ja vee‑ettevõtjateks määratud äriühingute vahel sõlmitava teenuslepingu projekti lisades 7 ja 8 tehakse järgmised muudatused:

1.1 lisas 7 muudetakse punkti 10.3 ja sõnastatakse järgmiselt:

“10.3 Sademetevee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse aastatasu maksmine toimub kvartaalsete maksetena 4 (neljas) võrdses osas vastavalt Äriühingu poolt Linnale iga kalendriaasta 15. (viieteistkümnendal) veebruari, mai, augusti ja novembri kuupäeval esitatavale arvele, mille Linn kohustub tasuma 28 (kahekümne kaheksa) päeva jooksul arve esitamisest.“;

1.2  lisas 8 muudetakse punkti 2.5 ja sõnastatakse järgmiselt:

“2.5 Tuletõrjehüdrantide ja veevõtmise teenuse aastatasu maksmine toimub kvartaalsete maksetena 4 (neljas) võrdses osas vastavalt Äriühingu poolt Linnale iga kalendriaasta 15. (viieteistkümnendal) veebruari, mai, augusti ja novembri kuupäeval esitatavale arvele, mille Linn kohustub tasuma 28 (kahekümne kaheksa) päeva jooksul arve esitamisest.“.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile, Tallinna Kommunaalametile, AKTSIASELTSILE TALLINNA VESI, aktsiaseltsile ESMAR EHITUS, OSAÜHINGULE MÄHE VESI, Tehnovõrkude Ehituse OÜ-le ja aktsiaseltsile Teede REV-2.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes