Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Hallivanamehe tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 20.06.2007 korraldus number 1172
Redaktsiooni kehtivus:20.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. juuni 2007 nr 1172-k

 

 

Hallivanamehe tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Planeerimisseaduse § 10 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2, 8, 17, 18, 19 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja tulenevalt Osaühing Age Vara esindaja Reimo Metskülli 9. veebruari 2006 avaldusest:

 

 

1. Algatada Hallivanamehe tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,7 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on liita Hallivanamehe tn 4 ja 4a kinnistud, muuta moodustava krundi sihtotstarve elamumaast ärimaaks ning määrata tekkivale Hallivanamehe tn 4 krundile ehitusõigus äri– ja büroohoone ehitamiseks ning Pärnu mnt 150 krundi jagamise tulemusena tekkivatele kruntidele ehitusõigus pargi ja kuni 4 maa-aluse korrusega parkla rajamiseks ning Hallivanamehe tänava korrastamiseks.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevate lisanõuetega:

3.1 määrata kavandatava hoone kõrguseks mitte enam kui 32 meetrit;

3.2 määrata maapealsete korruste hoonestusala laiuseks mitte enam kui 15 meetri;

3.3 määrata kavandatava hoone projekteerimiseks nõue näha ette tehnilised seadmed hoonesse mitte katusele;

3.4 tagada I väärtusklassi arvatud mägivahtra positsioon 14 kasvutingimused;

3.5 määrata ehitusprojekti koostamiseks nõue näha ette väärtusliku kõrghaljastuse eskiisil positsioon 8, 9, 10, 14 ja 19 kasvutingimuste säilitamiseks keldrikorrusega ärihoone ja maa-aluse parkla ehitustööde ajal tekkiva pinnasevee depressioonilehtri mõjude vähendamiseks tehnilise abinõud;

3.6 tellida planeeritava ala keskkonnaseisundi ülevaatus litsentsi omavalt ettevõttelt;

3.7 arvutada parkimiskohtade vajadus Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006‑2014 kirjeldatud vahevööndi normi alusel;

3.8 lahendada hoonete soojusvarustus kaugkütte baasil.

4. Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avalik arutelu.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

LISA