Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 22. märtsi 2006 määruse nr 22 "Projekti "Hoovid korda" raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 10.01.2007 määrus number 3
Jõustumine:15.01.2007
Redaktsiooni kehtivus:15.01.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

10. jaanuar 2007 nr 3

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 22. märtsi 2006 määruse nr 22 “Projekti “Hoovid korda“ raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 otsuse nr 263 punkti 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 “Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ § 5 lõikega 2 ja Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud “Tallinna ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskirja“ punktiga 5.19.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 22. märtsi 2006 määruse nr 22 “Projekti “Hoovid korda“ raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord“ lisa 1 “Tegevuste loetelu, millele võib projekti “Hoovid korda“ raames toetust taotleda“ täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

“12. Korteriühistute veevärgi ja kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni vaheliste liitumispunktide ümberehitamine.

Tegevuse kirjeldus: Toetatavate tegevuste hulka kuulub järjestikku vee- ja kanalisatsiooniühendusega elamutele, mille vee- ja kanalisatsioonisüsteemil on ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga üks liitumispunkt, eraldi liitumispunktide rajamine vastavalt kooskõlastatud projektile.“

§ 2.  Linnaosade valitsustel teatada korra muutmisest linnaosa veebilehel ja linnaosa ajalehes.

§ 3.  Määrus jõustub 15. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär