Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate
Tallinna Linnavolikogu 14.12.2006 määrus number 72
Jõustumine:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2006 nr 72

 

 

Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 alusel.

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ lisa 1 alljärgnevalt:

1) asendada punktis 2.1 sõnad “hooldamisele võtjale“ sõnaga “hooldajale“;

2) tunnistada kehtetuks punkt 2.1.8.

§ 2.  Muuta Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ lisa 2 alljärgnevalt:

1) muuta punkti 1.1 ja sõnastada see järgmiselt: “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord sätestab ühekordse lapse sünnitoetuse, esmakordselt kooli mineva lapse toetuse, lapse sünnipäevatoetuse, mitmike (3 ja enam last) sünnitoetuse, teatripiletite osalise hüvitamise toetuse, puudega lapse toetuse, ellusuunamise toetuse ning pensionäridele hinnatõusu kompenseerimise toetuse määramise ja maksmise tingimused.“;

2) täiendada punkti 1.4 teise lausega ja sõnastada see järgmiselt: “Ühekordse lapse sünnitoetuse ja mitmike (3 ja enam last) sünnitoetuse avalduse võib esitada ka Tallinna Perekonnaseisuametis.“;

3) muuta punkti 2.5 ja sõnastada see järgmiselt: “Teatripiletite osalise hüvitamise toetus.“;

4) lisada punkt 2.7 ja sõnastada see järgmiselt: “Ellusuunamise toetus.“;

5) lisada punkt 2.8 ja sõnastada see järgmiselt: “Pensionäridele hinnatõusu kompenseerimise toetus.“;

6) punkti 3.3 esimesest lausest jätta välja sõnad “Ema surma või“;

7) muuta punkti 3.4 ja sõnastada see järgmiselt: “Esmakordselt kooli mineva lapse toetus makstakse avalduse alusel lapsevanemale, eestkostjale (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või lapse hooldajale (lapse perekonnas hooldamise leping) tingimusel, et vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, elab toetuse taotlejaga ühel aadressil ja asub õppima Tallinna kooli. Toetus määratakse kooli õpilaste kinnitatud nimekirjade alusel. Toetus on ühekordne ning avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest.“;

8) muuta punkti 3.5² ja sõnastada see järgmiselt: “Teatripiletite osalise hüvitamise toetus määratakse vanaduspensioni ealisele isikule, represseeritutele ja nendega võrdsustatud isikutele tingimusel, et toetuse taotleja on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemist. Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul alates etenduse toimumise päevast ning õigustatud isikutest abikaasad võivad esitada ühise avalduse. Õigustatud isikul on õigus saada toetust ühe pileti eest ühe etenduse kohta. Pileti maksumusest hüvitatakse 50%.“;

9) täiendada punkti 3.53  teise lausega ja sõnastada see järgmiselt: “Lapse hooldajal on õigus taotleda toetust ka tingimusel, kui ta rahvastikuregistri andmetel elab väljaspool Tallinna linna ja laps on Tallinna linna elanik.“;

10) lisada punkt 3.54 ja sõnastada see järgmiselt: “Ellusuunamise toetus määratakse lastekodust, eestkostelt või perekonnas hooldamiselt iseseisvasse ellu astuvale isikule tingimusel, et isik on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik. Linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnal on õigus maksta toetust osade kaupa maksimaalselt kuue kuu jooksul.“;

11) lisada punkt 3.55 ja sõnastada see järgmiselt: “Pensionäridele hinnatõusu kompenseerimise toetus määratakse vanadus- ja töövõimetuspensioni saajale ning täisealisele (alates 18. eluaastast) rahva- ja toitjakaotuspensioni saajale. Toetus makstakse tingimusel, et toetuse taotleja on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari ning on kantud riiklikku pensionikindlustuse registrisse. Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada toetuse esmakordsel taotlemisel. Toetuse saamiseks vajalike andmete muutumisest on toetuse saaja kohustatud teatama elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnale enne jooksva aasta 27. detsembrit. Toetust makstakse üks kord aastas.“;

12) muuta punkti 3.6 ja sõnastada see järgmiselt: “Kui toetuse saamiseks on kõik tingimused täidetud, siis toetuse määramiseks kirjalikku otsust ei vormistata ja toetus makstakse välja taotluses märgitud viisil. Kui toetuse saamise tingimused ei ole täidetud, teeb sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja toetuse määramisest keeldumise otsuse kümne tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast. Toetuse taotleja nõudmisel otsustab küsimuse linnaosa sotsiaalhoolekande komisjon.“.

§ 3.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees