Kultuurikeskuse "Lindakivi" põhimääruse muutmine

Tallinna Linnavalitsus 13.12.2006 määrus number 102
jõustumine 01.01.2007

Redaktsiooni kehtivus 01.01.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

13. detsember 2006 nr 102

 

 

 

 

 

Kultuurikeskuse „Lindakivi“ põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord“ punkti 2.6 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korralduse nr 2203-k „Linnaosade valitsuste ja linnavalitsuse ametite funktsioonide ning juhtimisaluste muutmine“ punktist 1.4.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2000 määrusega nr 62 kinnitatud Kultuurikeskuse „Lindakivi“ põhimääruse punkti 1.4 ja asendada sõnad „Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti“ sõnadega „Lasnamäe Linnaosa Valitsuse“.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär