Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 "Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumisel" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 24.08.2006 määrus number 48
Jõustumine:31.08.2006
Kehtetuks tunnistamine:09.11.2012
Redaktsiooni kehtivus:31.08.2006 - 09.11.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 01.11.2012 nr 25, jõustumine 09.11.2012

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

24. august 2006 nr 48

 

 

Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga liitumisel” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduse § 5 lõike 21 ja § 6 lõike 1 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu   15. juuni 2006 määruse nr 37 “Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni kasutamise eeskiri” § 2 ning 15. juuni 2000 määruse nr 24 “Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga liitumise eeskiri” punktiga 7.9.4.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga liitumisel” (edaspidi määrus) preambulat muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1) “Määrus kehtestatakse Ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduse § 5 lõike 21 ja § 6 lõike 1 alusel ja kooskõlas Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1, Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 “Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni kasutamise eeskiri” § 2 ning 15. juuni 2000 määruse nr 24 “Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga liitumise eeskiri” punktiga 7.9.4.”.

§ 2.  Määrusega kinnitatud Liitumistasu hüvitamise juhendis Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga liitumisel tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 3 asendatakse sõnad “Säästva Arengu ja Planeerimise Amet” sõnadega “Linnaplaneerimise Amet” vastavas käändes;

2) punkti 2 viimast lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Liitumistasude hüvitamise ja sellega kaasnevad toimingud lõpetatakse 31. detsembril 2010.”.

§ 3.  Määrus jõustub 31. augustil 2006.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees