Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate
Tallinna Linnavolikogu 22.06.2006 määrus number 44
Jõustumine:27.06.2006
Redaktsiooni kehtivus:27.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

22. juuni 2006 nr 44

 

 

Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning Sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 alusel.

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ lisa 2 alljärgnevalt:

1) muuta punkti 1.1 ja lisada pärast sõnu “teatripiletite osaliseks hüvitamiseks makstava toetuse“ sõnad “ning puudega lapse toetuse.“;

2) lisada punkt 2.6 ja sõnastada see järgmiselt:

“2.6 Puudega lapse toetus.“;

3) muuta punkti 3.1 ja sõnastada see järgmiselt:

“3.1 Ühekordne lapse sünnitoetus määratakse lapse vanemale tingimusel, et lapse sünnitanud ema on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik enne lapse sündi ning vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse sündi. Toetus määratakse raviasutuse või perearsti tõendi alusel tingimusel, et lapse sünnitanud ema oli võetud rasedusega arvele enne 12. rasedusnädalat ja olnud arsti regulaarsel jälgimisel. Laps peab rahvastikuregistri andmetel olema Tallinna linna elanik ja elama toetuse taotlejaga ühel aadressil.“;

4) muuta punkti 3.2 esimest lauset ja asendada sõnad “sünnitanud ema“ sõnaga “vanem“;

5) muuta punkti 3.3 teist lauset ja asendada sõna “emal“ sõnaga “vanemal“;

6) muuta punkti 3.5 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Lapse sünnipäevatoetus määratakse pere teise ja järgnevate laste teiseks, kolmandaks ja neljandaks sünnipäevaks.“;

7) muuta punkti 3.5¹ ja sõnastada see järgmiselt:

“3.5¹ Mitmike (3 ja enam last) sünnitoetus määratakse mitmike vanemale tingimusel, et mitmikud sünnitanud ema on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik enne mitmike sündi ning vähemalt üks laste vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne laste sündi. Toetus määratakse avalduse ja raviasutuse või perearsti tõendi alusel tingimusel, et mitmikud sünnitanud ema oli võetud rasedusega arvele enne 12. rasedusnädalat ja olnud arsti regulaarsel jälgimisel. Mitmikud peavad rahvastikuregistri andmetel olema Tallinna linna elanikud ja elama toetuse taotlejaga ühel aadressil. Mitmike vanem võib esitada avalduse toetuse saamiseks kuue kuu jooksul pärast mitmike sündi. Toetus makstakse mitmike sünnikuupäeval kehtinud korras ja määras.“;

8) lisada punkt 3.5³ ja sõnastada see järgmiselt:

“3.5³ Puudega lapse toetus määratakse vanemale, eestkostjale (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või lapse hooldajale (lapse perekonnas hooldamise leping), kes rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari, elab rahvastikuregistri andmetel lapsega ühel aadressil ja lapsele ei ole määratud töövõimetuspensioni. Avalduse toetuse saamiseks võib esitada üks kord kalendriaasta jooksul. Toetus määratakse arstliku ekspertiisi otsuse alusel.“.

§ 2.  Määrus jõustub 27. juunil 2006.

§ 3.  Määruse § 1 punkt 6 rakendatakse tagasiulatavalt alates 1. jaanuarist 2006. Avalduse toetuse saamiseks lapsele, kelle neljas sünnipäev on 1. jaanuarist 2006 kuni käesoleva määruse jõustumiseni, võib esitada kolme kuu jooksul alates määruse jõustumisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees