Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määruse nr 6 muutmine
Tallinna Linnavolikogu 04.05.2006 määrus number 25
Jõustumine:11.05.2006
Redaktsiooni kehtivus:11.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

4. mai 2006 nr 25

 

 

Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määruse nr 6 muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 3 p 4, § 17 lg 3, § 22 lg 1 p 21 ja p 22 ning Tallinna põhimääruse § 22 lg 4 p 11 ja § 31 lg 13 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määruses nr 6 ja määrusega kinnitatud Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava hüvituse suuruse ja maksmise korras (edaspidi kord) tehakse järgmised muudatused:

1) pealkirjades ja kogu teksti ulatuses (välja arvatud korra punkti 2 esimeses lauses ja punkti 3 teises lauses) asendatakse sõna “hüvitis“ sõnaga “tasu“ vastavas käändes;

2) korra punkti 2 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Linnavolikogu liikmele (välja arvatud palgaline või hüvitust saav linnavolikogu esimees ja aseesimees) makstakse tasu linnavolikogu tööst osavõtu eest.“;

3) korra punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3. Linnavolikogu komisjoni esimehele makstakse Tallinna põhimääruses ja linnavolikogu töökorras sätestatud komisjoni esimehe ülesannete täitmise eest tasu 3000 krooni kuus. Juhul, kui palgaline või hüvitust saav linnavolikogu esimees või aseesimees on ühtlasi komisjoni või linnaosa halduskogu esimees, talle komisjoni või halduskogu esimehe kohustuste täitmise eest tasu ei maksta.“.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 11. mail 2006.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees