Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate

Tallinna Linnavolikogu 23.03.2006 määrus number 18
jõustumine 30.03.2006

Redaktsiooni kehtivus 30.03.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

23. märts 2006 nr 18

 

 

Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning Sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 alusel.

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ lisa 1 alljärgnevalt:

1) lisada punkt 2.5.6 ja sõnastada see järgmiselt: “punktis 2.4 nimetatud isikute retseptiravimite osaliseks hüvitamiseks.“;

2) muuta punkti 4.3 ja sõnastada see järgmiselt: “Punktis 2 sätestatud toetus määratakse reeglina isikutele, kelle perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.“;

3) muuta punkti 4.5 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja kümne tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.“;

4) muuta punkti 4.6 ja sõnastada see järgmiselt: “Toetuse mittemääramise korral teatatakse sellest toetuse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates, näidates ära keeldumise põhjuse.“;

5) muuta punkti 4.10 kolmandat lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib Tallinna Linnavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.“.

§ 2.  Muuta Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ lisa 2 alljärgnevalt:

1) muuta punkti 1.1 ja sõnastada see järgmiselt: “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord sätestab ühekordse lapse sünnitoetuse, esmakordselt kooli mineva lapse toetuse, lapse sünnipäevatoetuse, mitmike (3 ja enam last) sünnitoetuse ning eakatele, represseeritutele ja nendega võrdsustatud isikutele teatripiletite osaliseks hüvitamiseks makstava toetuse määramise ja maksmise tingimused.“;

2) lisada punkt 2.4 ja sõnastada see järgmiselt: “Mitmike (3 ja enam last) sünnitoetus.“;

3) lisada punkt 2.5 ja sõnastada see järgmiselt: “Toetus eakatele, represseeritutele ja nendega võrdsustatud isikutele teatripiletite osaliseks hüvitamiseks.“;

4) muuta punkti 3.1 teist lauset ja jätta välja sõnad “Eesti Vabariigis väljastatud sünnitunnistuse ning“;

5) muuta punkti 3.4 ja sõnastada see järgmiselt: “Esmakordselt kooli mineva lapse toetus makstakse avalduse alusel lapsevanemale, eestkostjale (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või lapse hooldamisele võtjale (lapse perekonnas hooldamise leping) tingimusel, et vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, elab toetuse taotlejaga ühel aadressil ja asub õppima Tallinna kooli. Toetus määratakse pärast kooliõpilaste nimekirjade kinnitamist kooli poolt väljastatud tõendi alusel. Toetus on ühekordne ning avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest.“;

6) muuta punkti 3.5 ja sõnastada see järgmiselt: “Lapse sünnipäevatoetus määratakse pere teise ja järgnevate laste teiseks ja kolmandaks sünnipäevaks. Toetus makstakse avalduse alusel lapsevanemale, eestkostjale (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või hooldajale (lapse perekonnas hooldamise leping) tingimusel, et üks vanematest või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse sünnipäeva ning laps elab rahvastikuregistri andmetel toetuse taotlejaga ühel aadressil. Avalduse toetuse saamiseks võib esitada alates lapse sünnipäevakuust kolme kuu jooksul pärast lapse sünnipäeva. Toetus makstakse lapse sünnipäeval kehtinud korras ja määras. Lapse hooldajal on õigus taotleda toetust ka tingimusel kui ta rahvastikuregistri andmetel elab väljaspool Tallinna linna ja laps on Tallinna linna elanik.“;

7) lisada punkt 3.5¹ ja sõnastada see järgmiselt: “Mitmike (3 ja enam last) sünnitoetus määratakse mitmikud sünnitanud emale tingimusel, et ta on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik enne mitmike sündi ning vähemalt üks laste vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne laste sündi. Toetus määratakse avalduse ja raviasutuse või perearsti tõendi alusel tingimusel, et mitmikud sünnitanud ema oli võetud rasedusega arvele enne 12. rasedusnädalat ja olnud arsti regulaarsel jälgimisel. Mitmikud peavad rahvastikuregistri andmetel olema Tallinna linna elanikud. Mitmikud sünnitanud ema võib esitada avalduse toetuse saamiseks kuue kuu jooksul pärast mitmike sündi. Toetus makstakse mitmike sünnikuupäeval kehtinud korras ja määras.“;

8) lisada punkt 3.5² ja sõnastada see järgmiselt: “Toetus eakatele, represseeritutele ja nendega võrdsustatud isikutele teatripiletite osaliseks hüvitamiseks määratakse isikule, kes rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemist. Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt piletite kasutamise kvartali viimaseks päevaks ja õigustatud isikutest abikaasad võivad  esitada ühise avalduse. Õigustatud isikul on õigus saada  toetust ühe pileti eest ühe etenduse kohta. Pileti maksumusest hüvitatakse 50%.“;

9) muuta punkti 3.7 kolmandat lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib Tallinna Linnavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.“;

10) lisada punkt 1.4 ja sõnastada see järgmiselt: “Toetuse taotleja esitab elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirjaliku avalduse  punktis 2 nimetatud toetuse saamiseks.“.

§ 3.  Määrus jõustub 30. märtsil 2006.

§ 4.  Määruse § 2 punkte 3 ja 8 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2006.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees