Külvi tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 18.01.2006 korraldus number 82

Redaktsiooni kehtivus 18.01.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

18. jaanuar 2006 nr  82-k

 

 

 

 

 

Külvi tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas

 

 

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Planeerimisseaduse § 24 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1, lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ning arvestades juurdelisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kaalutlusi ja asjaolusid, et:

- detailplaneering järgib Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsiooni, milleks on väikeelamute ala, põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Seega on põhjendatud kinnistu jagamine kaheks ja Külvi tn 8a krundile uusehitisena ühe 2-korruselise üksikelamu planeerimine.

- detailplaneeringuga säilitatakse Külvi tn ääres olemasolev kõrghaljastus.

 

 

 

1. Kehtestada Külvi tn 8 kinnistu detailplaneering, Osaühingu M.K. Konsultatsioonid töö nr 0604/10, millega on Nõmme linnaosas asuval 0,2 ha suurusel maa-alal kavandatud Külvi tn 8 kinnistu jagamine kaheks ja moodustuvale Külvi tn 8a krundile uusehitisena ühe 2-korruselise üksikelamu ehitamine.

2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 22. detsembril 2005 sõlmitud lepingule nr TT-33/M.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 
Tallinna Linnavalitsuse 18. jaanuar 2006

korralduse nr 82-k

LISA

 

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

 Külvi tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas“ juurde

 

 

 

Kehtestada Külvi tn 8 kinnistu detailplaneering, Osaühingu M.K. Konsultatsioonid töö nr 0604/10, millega on Nõmme linnaosas asuval 0,2 ha suurusel maa-alal kavandatud Külvi tn 8 kinnistu jagamine kaheks ja moodustuvale Külvi tn 8a krundile uusehitisena ühe 2-korruselise üksikelamu ehitamine.

Detailplaneeringu algatamist taotlesid Külvi tn 8 kinnistu kaasomanikud Tiina Pille ja Arvo Palm 13. augustil 2003.

Detailplaneeringu koostamise korraldamise ja finantseerimise õigus on lepinguga üle antud Tiina Pille ja Arvo Palmi esindajale Osaühingule M.K. Konsultatsioonid.

Külvi tn 8 kinnistu detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 01. märtsi 2004 korraldusega nr 431-k ?id=3002&aktid=95889

Detailplaneeringu koostas Osaühing M.K. Konsultatsioonid.

Detailplaneering on koostatud Tallinna Linnavalitsuse 01. märtsi 2004 korraldusega nr 431-k kinnitatud lähteülesande nr 1686 alusel. Detailplaneering on koostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 nimetatud asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Nõmme Linnaosa Valitsus ja Nõmme Linnaosa Halduskogu kooskõlastasid detailplaneeringu tingimusteta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimusel: 1) olemasoleva olukorra kirjeldusele lisada olemasolev heitveekäitlus ja näidata tugiplaanil olemasolevad mahutid ning ühendused; 2) tugiplaanile kanda kõik salvkaevud ja kirjeldada nende edaspidist kasutamist, vee säästliku kasutamise eesmärgil soovitame olemasolevad salvkaevud säilitada kastmiskaevudena. Tallinna Keskkonnaamet soovis uuesti näha korrigeeritud detailplaneeringut. Detailplaneeringut korrigeeriti ja esitati uuesti Tallinna Keskkonnaametile kooskõlastamiseks. Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et ehitusprojektid kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga. Tingimus täidetakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Eesti Energia AS-i Jaotusvõrgu Tallinn- Harju piirkond ja Elion Ettevõtted AS kooskõlastasid detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Tingimus täidetakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Kuna piirkond ei kuulu AS-i Tallinna Vesi haldusalasse esitati vee- ja kanalisatsioonilahendus kooskõlastamiseks AS-le Teede REV-2. AS Teede REV-2 kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Tingimus täidetakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2005 korraldusega nr 1683-k

?id=3002&aktid=101572

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul. Kirjalikke vastuväiteid ega ettepanekuid detailplaneeringu muutmiseks avaliku väljapaneku kestel ei esitatud.

 

 

 

Haldusakti põhjendused

 

 

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul, kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala.

Detailplaneeringu algatamist taotlesid Külvi tn 8 kinnistu kaasomanikud Tiina Pille ja Arvo Palm 13. augustil 2003, kes soovisid kinnistu jagamist kaheks krundiks ja uuele krundile ühe 2-korruselise elamu ehitamist.

Külvi tn 8 kinnistu detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 01. märtsi 2004 korraldusega nr 431-k eesmärgiga kinnistu jagamiseks ja uuele moodustatavale krundile üksikelamu ehitamiseks; ehitusõiguse määramiseks, krundipiiride täpsustamiseks, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamiseks.

Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga. Detailplaneering ei sisalda Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Planeeritav maa-ala asub Nõmme linnaosas, Külvi tn ja Lõikuse tn vahelises kvartalis, Lõikuse tänava ääres.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks üksikelamukrundiks, kuna kinnistu kaasomanikud soovivad lõpetada kaasomandit. Külvi tn 8 kinnistu suurusega 2180 m² jagatakse kaheks 1090 m² suurusega krundiks.

Kinnistul asub kivist üksikelamu, kivist abihoone ja puust varjualune koos kiviseinaga. Puust varjualune lammutatakse. Planeeringuga säilitatakse olemasolev hoonestus ja uuele krundile on kavandatud rajada üks 2-korruseline üksikelamu. Planeeritavale alale on juurdepääs Külvi tänavalt.

Planeeringuga on kavandatud uusehitisena pos 1 Külvi tn 8a krundile üks 2-korruseline (1 katusekorrus) üksikelamu ning pos 2 Külvi tn 8 krundil asub üks 2-korruseline üksikelamu ja üks abihoone.

Külvi tn ääres olemasolev kõrghaljastus säilitatakse. Külvi tn äärsed kuused enamjaolt säilitatakse, likvideeritakse kuivanud puud. Olemasoleva üksikelamu ümber kasvavad viljapuud, soovitatav on asendada vanad puud uutega. Sellega ei lõhutaks piirkonna väljakujunenud haljastust, milleks on elamute tagaaedades viljapuuaiad mõnede ilupuudega. Planeeringuga tehakse ettepanek istutada üksikud ilupuud planeeritava krundi lõunapoolse piiri äärde.

Nõmme linnaosa ehitusmääruse kohaselt jääb planeeritav maa-ala II-6 ehituspiirkonda. Järgnevalt esitatakse võrdlusena tabel, milles on välja toodud detailplaneeringuga ette nähtud ja Nõmme linnaosa ehitusmäärusega lubatud kruntide suurused ja maksimaalne täisehituse protsent:

pos nr

ehituskrundi aadress

detailplaneeringus ette nähtud kruntide suurus ja max täisehituse protsent

Nõmme linnaosa ehitusmääruse § 7 lg 3 p 1 järgi lubatud kruntide max täisehituse protsent

pos 1

Külvi tn 8a

1090 m² 18,3%

1001- 1300 m² 20%

pos 2

Külvi tn 8

1090 m² 18,3%

1001- 1300 m² 20%

Detailplaneering vastab Nõmme linnaosa ehitusmäärusega lubatud maksimaalse täisehituse protsendile.

Järgnevalt võrreldakse detailplaneeringuga ette nähtud ja Nõmme linnaosa ehitusmäärusega lubatud hoonete kõrgust ja täiskorruste arvu:

pos nr

ehituskrundi aadress

detailplaneeringus ette nähtud hoonete kõrgus ja täiskorruste arv

Nõmme linnaosa ehitusmääruse § 7 lg 5 järgi lubatud hoonete kõrgus ja täiskorruste arv

pos 1

Külvi tn 8a

1 üksikelamu 8,5 m ja 1-korrus katusekorrus = 2-korrust

elamu (põhihoone) 11 m (katusehari) ja 2-korrust

pos 2

Külvi tn 8

olemasolev 1 üksikelamu 8,5 m ja 2-korrust, olemasolev 1 abihoone

elamu (põhihoone) 11 m (katusehari) ja 2-korrust, abiboone 4 m ja 1-korrus

Detailplaneering vastab Nõmme linnaosa ehitusmäärusega lubatud hoonete kõrgusele ja täiskorruste arvule.

Detailplaneeringuga kavandatud hoonete asukoha ehitusjooned kinnistu piiridest vastavad Nõmme linnaosa ehitusmääruse § 7 lõikele 4.

Detailplaneering on kooskõlas Nõmme linnaosa ehitusmäärusega, va alljärgnev erand: detailplaneeringuga on kavandatud kinnistu jagamine ja jagamisel tekivad krundid võrdse suurusega 1090 m², mis on Nõmme linnaosa ehitusmääruses soovitatust väiksemad. Nõmme linnaosa ehitusmääruse § 4 lg 13 p 2 kohaselt II ehituspiirkonnas reeglina krunte ei tükeldata iseseisvateks üksusteks, mille pind on väiksem kui 1200 m². Kuna algkrunt on 2180 m², siis võrdse jagamise juures krundid suuremad kui 1090 m² ei saa olla. Ümberkaudsete elamukruntide suurused jäävad vahemikku 850 m² - 3365 m². Tallinna Linnavalitsus on algatanud 01. märtsil 2004 korraldusega nr 431-k detailplaneeringu, millega on kinnistu valdajatele antud ootus kinnistu jagamise võimalikkusest. Detailplaneeringulahenduse on heaks kiitnud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjon 07. juuni 2005 otsusega nr 326.

Arvestades eeltoodud kaalutlusi, esitame Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks Külvi tn 8 kinnistu detailplaneeringu.

 

 

 

 

 

Igor Volkov

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja - linna peaarhitekt