Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 08.06.2005 määrus number 63
Jõustumine:13.06.2005
Kehtetuks tunnistamine:15.08.2015
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2007 - ... [RT IV, 08.08.2013, 31]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 05.08.2015 nr 25 [RT IV, 12.08.2015, 3 - jõust. 15.08.2015]

REDAKTSIOON:

Tlv m 29.11.2006 nr 92 jõust. 01.01.2007
Tlv m 17.05.2006 nr 37 jõust. 22.05.2006

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

8. juuni 2005 nr 63

 

 

 

 

 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse põhimäärus

(Tlv m 17.05.2006 nr 37 jõust. 22.05.2006)

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ning Tallinna  Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud “Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord“ punkti 2.6 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Üldsätted

(1) Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (edaspidi asutus) on Tallinna linna hoolekandeasutus, mille ülesandeks on Tallinna sotsiaalsektori arendamine ja sotsiaalteenuste osutamine  toimetulekuraskustega ja resotsialiseeritavatele inimestele.
(Tlv m 17.05.2006 nr 37 jõust. 22.05.2006)

(2) Asutuse ametlik nimi on: Tallinna Sotsiaaltöö Keskus.
(Tlv m 17.05.2006 nr 37 jõust. 22.05.2006)

(3) Asutuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Kaupmehe tn 4, 10114 Tallinn.

(4) Asutus on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (edaspidi sotsiaal- ja tervishoiuamet) hallatav asutus, kes on asutuse valduses oleva linnavara valitseja.

(5) Asutusel on iseseisev bilanss, arvelduskontod pankades, oma  nime ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid. Asutusel ja tema struktuurüksustel võib olla oma sümboolika.

(6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) sotsiaal- ja tervishoiuameti ettepanekul.

(7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Struktuur

(1) Oma ülesannete täitmiseks on asutusel kooskõlastatult sotsiaal- ja tervishoiuametiga õigus moodustada struktuuriüksusi, mida juhivad juhatajad, kes alluvad otse direktorile.

(2) Asutuse ülesannete elluviimine toimub erinevate üksuste tegevuse ja projektide kaudu. Asutuse struktuuriüksused on arendus- ja koolitusosakond ning sotsiaalteenuste osakond.
(Tlv m 29.11.2006 nr 92 jõust. 01.01.2007)

§ 3.  Põhitegevusalad ja ülesanded

(1) Asutuse põhitegevusaladeks on sotsiaalsektori sihipärane arendamine Tallinnas ja iseseisvasse ellu astuvate, hooldust vajavate, resotsialiseeritavate või rehabiliteeritavate inimeste toimetulekuoskuste suurendamine või säilitamine nende vajadustele vastavate teenuste osutamise kaudu.

(2) Eesmärgist tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:

1) teostab sotsiaalvaldkonnas rakendusuuringuid ning töötab sotsiaalteenuste ja nende süsteemi edendamiseks välja uusi praktilisi lahendusi (meetodid, mudelid, tehnikad jms);

2) korraldab sotsiaalsektoris ja selle sidusvaldkondades töötavatele praktikutele erialast täiendkoolitust;

3) töötab välja ja levitab sotsiaaltööd tutvustavaid materjale ning korraldab elanikkonna väärtushinnanguid kujundavaid kampaaniaid ja üritusi;

4) osutab asutuse klientidele nende iseseisvat toimetulekut suurendavaid või säilitamist toetavaid sotsiaalteenuseid;

5) arendab kontakte ja koostööd sarnaste  asutuste ning organisatsioonidega oma tegevuskvaliteedi tõstmiseks ja töötajate väljaõppeks.

§ 4.  Osutatavad teenused

(1) Asutus osutab järgmisi teenuseid:

1) toetatud elamine;

2) koduabi;

3) isikuabi;

4) psühhosotsiaalne nõustamine;

5) võlanõustamine;

6) ajutine peavari vältimatu sotsiaalabi korras.

(2) Lähtudes Tallinna linna vajadustest võib asutus osutada muid teenuseid toimetulekuraskustega ja resotsialiseeritavatele inimestele.

(3) Eesmärgist tulenevalt võib asutus osutada tasulisi teenuseid.

§ 5.  Vara ja vahendid

(1) Asutuse valduses olevat linnavara kasutab asutus sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Asutuse valduses oleva linnavaraga võib tehinguid sooritada üksnes Tallinna linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras. Asutuse valduses oleva linnavara kohta peetakse arvestust Tallinna linna õigusaktides kehtestatud korras.

(2) Asutuse kulud katab Tallinna linn. Asutuse eelarves nähakse ette vajalikud vahendid ja planeeritakse tulu tasuliste teenuste osutamisest. Ameti poolt kinnitatud hindade alusel osutatud teenuste eest laekuvaid vahendeid kasutatakse eelarveliste vahenditega samadel alustel asutuse tegevusvaldkonnast tulenevate ülesannete täitmiseks.

(3) Asutus võib vastu võtta eraldisi ja annetusi sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt, mis tuleb arvele võtta õigusaktidega ja raamatupidamise sise-eeskirjaga kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama ametit ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse.

§ 6.  Juhtimine

(1) Asutust juhib direktor. Direktoriga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja.

(2) Direktor:

1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab isiklikku vastutust asutuse üldseisundi, varade säilimise, arengu ja  rahaliste  vahendite õiguspärase kasutamise eest;

2) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud  ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;

4) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab  töötajatega töölepinguid;

5) esitab asutuse eelarve projekti, asutuse alaeelarve ning eelarve täitmise aruande vastavalt linna õigusaktides kehtestatud korrale;

6) annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

7) kooskõlastatult sotsiaal- ja tervishoiuameti juhatajaga kinnitab asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (palgajuhendi). Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise asutuse direktorile otsustab sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja;

8) teavitab sotsiaal- ja tervishoiuametit eraldistest või annetusest, tagab eraldise või annetuse kasutamise järgides annetaja soovi ning nimetatud vahendite arvestuse;

9) täidab muid ülesandeid.

(3) Asutuse direktorit asendab direktori asetäitja või sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

§ 7.  Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

(1) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib sotsiaal- ja tervishoiuamet.

(2) Asutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse vastavalt Raamatupidamise seadusele, raamatupidamistoimkonna juhenditele ning rahandusministri poolt kehtestatud juhenditele ning Tallinna õigusaktidele tsentraliseeritult sotsiaal- ja tervishoiuameti poolt.

(3) Asutus esitab aruandeid eelarve täitmise kohta ning statistilisi aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

(4) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse  ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 8.  Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Asutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu  linnavalitsuse ettepanekul.

(2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga sotsiaal- ja tervishoiuametile.

(3) Asutuse tegevuse lõpetamine toimub likvideerimise teel.

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 10.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 13. juunil 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär