Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate

Tallinna Linnavolikogu 02.06.2005 määrus number 30
jõustumine 10.06.2005

Redaktsiooni kehtivus 10.06.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

2. juuni 2005 nr 30

 

 

Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaal-toetuste maksmise korra kehtestamine“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning Sotsiaalhoolekande seaduse § 23 p 1 alusel ja tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ lisa 2 punkti 3.5 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Lapse sünnipäevatoetus määratakse pere teise ja järgnevate laste teiseks ja kolmandaks sünnipäevaks.“.

§ 2.  Täiendada Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 lisa 1 punkti 4.3 lausega ja sõnastada see järgmiselt: “Juhul kui isiku ülalpidamisel on alaealine laps või alla 24-aastane päevases õppevormis õppiv mittetöötav õpilane või statsionaaris täiskoormusega õppiv mittetöötav üliõpilane, määratakse toetus, kui tema perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 75% kehtivast palga alammäärast.“.

§ 3.  Määrus jõustub 10. juunil 2005. Rakendada määruse § 1 tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2005.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees