Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 02.06.2005 määrus number 29
Jõustumine:10.06.2005
Kehtetuks tunnistamine:01.11.2012
Redaktsiooni kehtivus:10.06.2005 - 01.11.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 06.09.2012 nr 21, jõustumine 01.11.2012

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

2. juuni 2005 nr 29

 

 

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 29, Planeerimisseaduse § 5 ning Ehitusseaduse § 19 lõike 4 ja § 20 alusel.

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktidega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

“4) projekteerimistingimuste ja kasutuslubade väljastamise lubamise otsustamine juhul, kui need on eelhaldusaktideks katastriüksuse sihtotstarbe muutmisele;

5) nõuete kehtestamine kohaliku omavalitsuse registrisse esitatavatele andmetele.”;

2) paragrahvi 5 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõnad “Säästva Arengu ja Planeerimise” sõnaga “Linnaplaneerimise”;

3) paragrahvi 14 lõikeid 10 kuni 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

(10) Eskiisi koostaja võib ise korraldada eskiisi kooskõlastamise. Eskiis kooskõlastatakse:

1) ametiga, kes analüüsib eskiisi sobivust linnaruumi, detailplaneeringu algatamise põhjendatust ja eskiisi vastavust linnavalitsuse määrusega kinnitatud nõuetele ning teeb otsuse kooskõlastamise kohta hiljemalt kuu aja jooksul eskiisi esitamise päevast arvates;

2) vastava linnaosa vanemaga, kes võtab arvesse halduskogu otsuse ja teeb otsuse kooskõlastamise kohta hiljemalt ühe kuu jooksul eskiisi esitamise päevast alates.

3) Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga, kui planeeritavale maa-alale jääb miljööväärtusega ala ning halduslepingu korral selles näidatud tingimustel käesoleva lõike punktis 5 kohastel juhtudel. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet teeb otsuse kooskõlastamise kohta hiljemalt kahe nädala jooksul eskiisi esitamise päevast arvates;

4) Tallinna Maa-ametiga, kui planeeritav maa-ala hõlmab linna omandis olevat maad, linna omandis olevate ehitiste alust maad; maad, mille kohta ei ole tehtud tagastamise või riigi omandisse jätmise otsust või maad, mille kohta ei ole esitatud erastamise, tagastamise ega riigi omandisse jätmise taotlust. Tallinna Maa-amet teeb otsuse kooskõlastamise kohta hiljemalt kahe nädala jooksul eskiisi esitamise päevast arvates;

5) Tallinna Keskkonnaametiga, kes teeb otsuse kooskõlastamise kohta hiljemalt kahe nädala jooksul eskiisi esitamise päevast arvates. Tallinna Keskkonnaamet võib täiendavalt määrata detailplaneeringu kooskõlastamise vajaduse Harjumaa Keskkonnateenistusega;

6) Tallinna Transpordiametiga, kes teeb otsuse kooskõlastamise kohta hiljemalt kahe nädala jooksul eskiisi esitamise päevast arvates;

7) vastava riigiasutuse või kaitseala valitsejaga, kui planeeritaval maa-alal asub riikliku kaitse alla võetud maa-ala või üksikobjekt või eskiisiga tehakse ettepanek selle kaitse alla võtmiseks või kui planeeritaval maa-alal asub riigi omandisse kuuluv maavara või altkaevandatud ala;

8) ameti poolt määratud muude asutuste ja isikutega.

(11) Amet kooskõlastab eskiisi linnavolikogu linnamajanduskomisjoniga, kui eskiisiga taotletakse kehtiva üldplaneeringu muutmist.

(12) Eskiis kooskõlastatakse peaarhitekti ettepanekul Arhitektuurinõukoguga. Arhitektuurinõukoguga kooskõlastamise korraldab amet.

(13) Käesoleva paragrahvi lõigetes 10 kuni 12 nimetatud kooskõlastused peavad olema formuleeritud ja põhjendatud ulatuses, mis võimaldab otsustada detailplaneeringu algatamise.

(14) Eskiis loetakse kooskõlastatuks, kui käesoleva paragrahvi lõike 10 punktides 1 kuni 6 nimetatud tähtaja möödumisel või muudel juhtudel ühe kuu jooksul eskiisi kooskõlastajale väljasaatmise päevast arvates ei ole saabunud kirjalikku kooskõlastust.

(15) Eskiisi koostaja esitab kõigi kooskõlastustega eskiisi ametile, kes hindab eskiisi kooskõlastustingimustega arvestamist, analüüsib eskiisi muudatusi tulenevalt kooskõlastustingimustest ning detailplaneeringu algatamise põhjendatust ühe kuu jooksul arvates kõigi kooskõlastustega eskiisi esitamisest. Vajadusel tagastab amet eskiisi selle koostajale paranduste tegemiseks.”;

4) paragrahvi 15 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Detailplaneeringu koostamisse kaasatakse planeeritava maa-ala kinnisasjade omanikud, elanikud ja teised huvitatud isikud ja planeering tehakse koostöös olemasolevate või kavandatavate tehnovõrkude omanikega või valdajatega. Täiendavalt edastatakse detailplaneeringu koostamisel planeeringulahendust tutvustav kirjalik teade planeeritava maa-ala kinnisasjade omanikele, välja arvatud juhul, kui nad on väljendanud detailplaneeringu kohta oma arvamust kirjalikult.”;

5) paragrahvi 15 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(4) Amet edastab detailplaneeringu lähteseisukohad ja eskiislahenduse vastava linnaosa valitsusele avaliku arutelu korraldamiseks, kui avaliku arutelu korraldamise vajadus on määratud või kohustuslik. Linnaosa valitsus informeerib avalikkust  avaliku arutelu korraldamisest vastava ajalehe ja Tallinna veebilehe kaudu. Linnaosa valitsus korraldab planeeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduste tutvustamiseks avaliku arutelu.”;

6) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 4¹ järgmises sõnastuses:

“(4¹) Amet esitab detailplaneeringu lähteseisukohad ja eskiislahenduse või detailplaneeringu arvamuse saamiseks Keskkonnaministeeriumile või keskkonnaministri volitatud isikule, juhul kui planeeritaval maa-alal on maareformi seaduse § 31 lõike 2 tähenduses jätkuvalt riigi omandis olev maa.”;

7) paragrahvi 16 lõike 1 punkte 7 kuni 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“7) Tallinna Transpordiametiga;

8) Harjumaa Päästeteenistusega;

9) vastava riigiasutusega, halduslepingu korral selles näidatud tingimustel Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga või kaitseala valitsejaga, kui planeeritaval maa-alal asub riikliku kaitse alla võetud maa-ala või üksikobjekt või planeeringuga tehakse ettepanek maa-ala või üksikobjekti kaitse alla võtmiseks või kui planeeritaval maa-alal asub riigi omandisse kuuluv maavara või altkaevandatud ala;

10) teiste isikute ja asutustega, kellega kooskõlastamise vajalikkus tuleneb seadusest või muust õigusaktist.”;

8) paragrahvi 16 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 19 lõiget 5 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

“10) detailplaneeringu kehtestamise põhimotiivid ja kaalutlused.”;

10) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

“(10) Kui planeeringu kohta on planeeringu menetlemise käigus esitatud ettepanekuid või vastuväiteid, siis ei tohi 14 päeva jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates linnavalitsus ega amet sellise planeeringu alusel anda ehitamist käsitlevat haldusakti, näiteks ehitusluba, sealhulgas tee-ehitusluba, kirjalikku nõusolekut ega kasutusluba.”;

11)  paragrahvi 25 pealkirja muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:

§ 25 Väikeehitis ja -hoone, väikevorm ja ajutine ehitis”;

12) paragrahvi 25 lõikeid 2 ja 3 muudetakse ning täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

“(2) Väikehoone on katuse, siseruumi ja välispiiretega väikeehitis.

(3) Väikevorm on avalikkusele avatud territooriumil asuv mänguväljak, monument, skulptuur, mälestusmärk, reklaamikandja või muu sarnane rajatis.

(4) Väikeehitise ehitamiseks ei ole ehitusprojekt nõutav, välja arvatud, kui kirjaliku nõusoleku andmisele eelneb ehitusprojekti esitamise nõue või taotletakse kasutusluba ja välja arvatud muinsuskaitselistel maa-aladel ja miljööväärtusega hoonestusaladel.

(5) Ajutine ehitis on piiratud ajavahemikuks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks, ehitatud ehitis. Ajutise ehitise ehitamise korral määratakse  ehitise kasutamise aeg kirjalikus nõusolekus või ehitusloas ja kasutusloas.”;

13) paragrahv 29 lõikes 3 asendatakse sõnad “Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet” sõnadega “Tallinna Keskkonnaamet”;

14) ehitusmäärust täiendatakse uue paragrahviga 35¹ järgmises sõnastuses:

“§ 351 Väikehoone, väikevormi ja krundipiirde ehitamine

(1) Kuni 20 m² ehitusaluse pindalaga väikehoone, väikevormi või krundipiire ehitamiseks tuleb esitada ametile vabas vormis taotlus. Taotlusele lisatakse asendiplaan mõõtkavas 1:500 ning:

1) väikehoone ehitamise korral arhitektuur-ehituslikku lahendust kajastavad joonised;

2) väikevormi ehitamise korral väikevormi joonised;

3) krundipiirde ehitamise korral piirde joonised; 

(2) Ametil on õigus vajadusel nõuda asendiplaani vormistamist aktuaalsel tehnovõrkudega topo-geodeetilisel alusplaanil M 1:500.

(3) Amet annab käesolevas paragrahvis nimetatud väikehoone või väikevormi või krundipiirde ehitamiseks kooskõlastuse eraldi dokumendiga või kooskõlastusmärkega asendiplaanil.”;

(4) Kooskõlastamise taotluse esitamine ei ole kohustuslik, kui olemasolev väikehoone, väikevorm või krundipiire asendatakse uuega.”;

15) ehitusmäärust täiendatakse uue paragrahviga 641  järgmises sõnastuses:

“§ 641 Katastriüksuse sihtotstarvete muutmine

(1) Ehitise või selle osa kasutamise otstarbe muutmisel, kui see ei too kaasa ehitamist, otsustab linnavalitsus kasutusloa, mille aluseks olevad dokumendid on eelnevalt avalikustatud Ameti poolt igakordselt määratud ulatuses ja viisil, väljastamise lubamise ning määrab korraldusega katastriüksuse sihtotstarbe või sihtotstarbed ehitise kasutusloas nimetatud ehitise või selle osa kasutamise otstarbe või otstarvete alusel.

(2) Ehitise või selle osa kasutamise otstarbe muutmisel, kui sellega kaasneb ehitamine, mis ei too kaasa detailplaneeringu koostamise kohustust, otsustab linnavalitsus projekteerimistingimuste, mis on eelnevalt avalikustatud Ameti poolt igakordselt määratud ulatuses ja viisil, väljastamise lubamise ning määrab korraldusega katastriüksuse sihtotstarbe või sihtotstarbed ehitusloas või kirjalikus nõusolekus nimetatud ehitise kasutamise otstarbe või otstarvete alusel.

(3) Amet teavitab katastriüksuse sihtotstarbe või sihtotstarvete muutmise aluseks olevast otsusest Maa-Ametit ühe kuu jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

(4) Amet teavitab maaomaniku või maavaldaja avalduse või õigusakti alusel linnavalitsuse korraldusega muudetud katastriüksuse sihtotstarbest maaomanikku kirjalikult.”.

§ 2.  Määrus jõustub 10. juunil 2005.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees