Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise aluste kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 24.03.2005 määrus number 20
Jõustumine:31.03.2005
Redaktsiooni kehtivus:30.03.2006 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 23.03.2006 nr15 jõust. 30.03.2006

 

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

24. märts 2005 nr 20

 

 

 

 

Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise aluste kinnitamine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 45 lg 2, Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2005 määrusest nr 27 ja linnavolikogu 20. detsembri 2004 määrusest nr 61 Tallinna linna 2005. aasta eelarve kinnitamine ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. (Kehtetu - Tvk m 23.03.2006 nr15 jõust. 30.03.2006)

2. Muuta Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 3.6 esimest lauset ja sõnastada see alljärgnevalt: “Asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (palgajuhendi) kinnitab asutuse juht kooskõlastatult ametiasutusega (va munitsipaalharidusasutused), kelle haldusalas asutus tegutseb.“.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 1. aprilli 2004 määrus nr 10 “Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise aluste kinnitamine“.

4. Määrus jõustub 31. märtsil 2005. Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2005.

 

 

 

 

Pavel Starostin

Tallinna Linnavolikogu aseesimees