Teemaplaneeringu "Tallinna rohealad" algatamine

Tallinna Linnavolikogu 24.03.2005 otsus number 67

Redaktsiooni kehtivus 24.03.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

24. märts 2005 nr 67

 

 

 

 

Teemaplaneeringu “Tallinna rohealad“ algatamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, Planeerimisseaduse § 8 lg 2 p 2 ja lg 3 punktide 6, 7, 11, 12 ja 13, § 10 lg 4, Tallinna linna ehitusmääruse § 8 lg 4 punktide 4, 5, 9, 10, 11 ja 12 ning lg 8, § 9 lg 3, 5 ja 6 ning Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 31 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Algatada teemaplaneeringu “Tallinna rohealad“ koostamine, mille eesmärgiks on Tallinna üldplaneeringu täpsustamine ja täiendamine linna rohealade kavandamiseks ja väärtustamiseks ning nende arengusuundade määramiseks; puhke- ning virgestusalade loogilise struktuuri kavandamine.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil koostada teemaplaneeringu lähteülesanne kahe kuu jooksul alates Tallinna Linnavolikogu poolt teemaplaneeringu “Tallinna rohealad“ algatamisest Tallinna linna ehitusmääruse § 9 lg 6 toodud mahus.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Pavel Starostin

Tallinna Linnavolikogu aseesimees