Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Narva mnt 61 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 23.03.2005 korraldus number 508
Redaktsiooni kehtivus:23.03.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. märts 2005 nr  508-k

 

 

Narva mnt 61
maa tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Tallinna Linnavalitsuse korraldused 2. juunist 1999 nr 4071-k ja 1. detsembrist 2004 nr 2455-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 30. oktoobri 1995 otsuse nr 6349, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 19. detsembrist 1996 notariaalregistri nr 11031, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 03. oktoobrist 1997 notariaalregistri nr 7772, tingimusliku maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse mõtteliste osade loovutamise lepingu 05. juulist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 4636, avalduse 20. jaanuarist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri number 316  ja maa tagastamise toimiku nr 9367 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Narva mnt 61;

1.2 pindala: 1647 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 341 c pindalaga 2294,50 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Aktsiaselts Hansa Liising Eesti, äriregistri kood 10434248, asukoht Liivalaia tn 8, Tallinn – 915/3000 mõttelises osas;

2.2 Aktsiaselts Hansa Capital, äriregistri kood 10042519, asukoht Liivalaia tn 8, Tallinn – 271/1000 mõttelises osas;

2.3 Tarmo Lõbu, isikukood XXXXXXXXXX, elukoht XXXX Kanada M5R1X5 - 210/1000 mõttelises osas;

2.4 Valentina Moltšanova, isikukood XXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 214/1000 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 25.02.2005 väljavõttele.

4. Lugeda endise kinnistu nr 341 c maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

5.1 Aktsiaselts Hansa Liising Eesti, 61 (kuuskümmend üks) krooni;

5.2 Aktsiaselts Hansa Capital, 54 (viiskümmend neli) krooni;

5.3 Tarmo Lõbu, 42 (nelikümmend kaks) krooni;

5.4 Valentina Moltšanova, 43 (nelikümmend kolm) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejatel:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel   juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär