Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse muutmine ja komisjoni koosseisu kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 23.03.2005 määrus number 29
jõustumine 28.03.2005

Redaktsiooni kehtivus 12.12.2005 - ...

REDAKTSIOON:

Tlv m 07.12.2005 nr 113 jõust. 12.12.2005

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     23. märts 2005 nr 29

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse muutmine ja komisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lõike 2, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrusega nr 9 kehtestatud Parkimistasu punkti 8.6, Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 45 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse punktide 1.2 ja 2.5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 09. detsembri 2004 määrusega nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“ ning Tallinna Linnavolikogu 10. märtsi 2005 otsuse nr 53 “Muudatused linnavalitsuse koosseisus“ punktidega 1 ja 3 ning Tallinna linna valimiskomisjoni 10. märtsi 2005 otsuse Muudatused Tallinna Linnavolikogu koosseisus“ punktiga 5.

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 45 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruses tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 2.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2.4 Komisjoni tehnilist tööd korraldab sekretär, kelle määrab transpordiameti juhataja.“;

2) punkti 3.1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3.1.1 transpordiameti kaudu linnavalitsusele parkimistasu soodustuste ja/või tasulise parkimisala elaniku mootorsõiduki parkimise kuukaardi saamiseks esitatud taotluste läbivaatamine;“.

§ 2.  (Kehtetu -Tlv m 07.12.2005 nr 113 jõust. 12.12.2005)

§ 3.  Tallinna Linnavalitsuse 12. jaanuari 2005 määruse nr 6 “Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse ja koosseisu muutmine“ punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määrus jõustub 28. märtsil 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär