Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vana-Kalamaja tn 38 osaline maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 16.03.2005 korraldus number 465
Redaktsiooni kehtivus:16.03.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. märts 2005 nr  465-k

 

 

Vana-Kalamaja tn 38 osaline maa tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 7 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 22¹ lg 5, Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 562, p 563, p 57, p 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2003 otsuse nr 202, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 20. detsembri 1999 otsuse nr 11238 ja maa tagastamise toimiku nr 1311 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Vana-Kalamaja tn 38;

1.2 pindala: 872 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastamisele kuulub punktis 1 nimetatud maast 1/2 mõttelist osa (endine kinnistu nr 157B pindalaga 833 m²).

3. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa järgmistele isikutele:

3.1 Veera Prohhorova, isikukood XXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 1/4 mõttelises osas;

3.2 Elena Serenok, isikukood XXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 1/4 mõttelises osas.

4. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 3 nimetatud isikutele vastavalt Riiklikuehitisregistri 28.12.2004 väljavõttele.

5. Lugeda endise kinnistu nr 157B maa tagastamistaotlus lahendatuks.

6. Punktis 3 nimetatud isikud on kohustatud vastavalt kaasomandi osa suurusele tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 100 (ükssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

6.1 Veera Prohhorova, 50 (viiskümmend) krooni;

6.2  Elena Serenok, 50 (viiskümmend) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile, Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

7. Maa taotlejatel kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

7.1 punktis 3 nimetatud isikutel tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7.2 kasutada maad elamumaa maakasutuse sihtotstarbel.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks Veera Prohhorovale ja Elena Serenokile;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus ( Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär