Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põllu tn 35 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 16.03.2005 korraldus number 463
Redaktsiooni kehtivus:16.03.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. märts 2005 nr 463-k

 

 

Põllu tn 35 maa tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191, Asjaõigusseaduse § 70 lg 4, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 56, p 561, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 16. veebruari 1998 otsuse nr 9747, maa tagastamise või asendamise nõudeõiguse loovutamise avalduse 04. veebruarist 1993, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 22. maist 1998 notariaalregistri nr 4358, nõudeõiguse loovutamise lepingu 18. oktoobrist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 6970/2004, ehitise mõttelise osa müügilepingu ja pandilepingu ning maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu 25. jaanuarist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri number 434, Tallinna Maa-ameti poolt 11. novembril 2004 koostatud katastriüksuse plaani töö nr MT-2  ja maa tagastamise toimiku nr 7852 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Põllu tn 35;

1.2 pindala: 1366 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3504 pindalaga 1366 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Enriko Martšenko, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 6/24 mõttelises osas;

2.2 Ülle Ergma, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond ja Alo Ergma, i. k. XXXXXXXXXX, eluk.  XXXX, Harju maakond – ühisomandisse 10/24 mõttelises osas;

2.3 Rein Niineorg, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond – 1/6 mõttelises osas;

2.4 Mare Niineorg, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 10.02.2005 väljavõttele.

4. Lugeda endise kinnistu nr 3504 maa tagastatuks.

5. Punktis 2.1 ja 2.2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma rahas kokku 367 (kolmsada kuuskümmend seitse) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

5.1 Enriko Martšenko, 138 (ükssada kolmkümmend kaheksa) krooni;

5.2 Ülle Ergma ja Alo Ergma, 229 (kakssada kakskümmend üheksa) krooni.

Summa sisaldab 133 (ükssada kolmkümmend kolm) krooni õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 234 (kakssada kolmkümmend neli) krooni katastritoimiku koostamise tasu. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

Rein Niineorg´ile ja Mare Niineorg´ile tagastatakse maa riigi kulul ja nad ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu.

6. Maa taotlejatel tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel   juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär