Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Muudatused linnavalitsuse koosseisus
Tallinna Linnavolikogu 10.03.2005 otsus number 53
Redaktsiooni kehtivus:10.03.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

10. märts 2005 nr 53

 

 

 

 

Muudatused linnavalitsuse koosseisus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 17, § 49 lg 4, § 50 lg 1 p 6, Avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1, § 114 lg 1, § 126, § 132 lg 1 ja lg 2, Riigikogu töökorra seaduse § 7 p 1, Riigikogu juhatuse 21. veebruari 2005 otsuse nr 77, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 17, § 44 lg 1 p 6, § 47 lg 1 p 1 ja lg 2 alusel ning tulenevalt abilinnapeade Kaupo Reede, Ülle Rajasalu ja Tatjana Muravjova avaldustest ja Tallinna linnapea ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Vabastada Tallinna Linnavalitsuse liikme kohustustest ja abilinnapea ametikohalt Kaupo Reede ja Ülle Rajasalu Avaliku teenistuse seaduse § 114 lg 1 alusel ametniku algatusel arvates 16. märtsist 2005.

2. Vabastada Tallinna Linnavalitsuse liikme kohustustest ja abilinnapea ametikohalt Tatjana Muravjova alates 22. veebruarist 2005 Avaliku teenistuse seaduse § 126 alusel seoses tema valimisega Riigikogu liikmeks.

3. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse liikmeteks ning nimetada abilinnapea ametikohale Toivo Promm, Hanno Pevkur ja Aivar Reivik alates 16. märtsist 2005.

4. Tallinna Linnakantseleil maksta Kaupo Reedele, Ülle Rajasalule ja Tatjana Muravjovale hüvitust kasutamata puhkuse eest seaduses sätestatud ulatuses ja korras.

5. Kaupo Reedel, Ülle Rajasalul ja Tatjana Muravjoval anda asjaajamine ja teenistuse tõttu nende kätte usaldatud vara üle vastavalt Tallinna linna asutuste asjaajamise alustele uutele ametisse nimetatud abilinnapeadele Toivo Prommile, Aivar Reivikule ja Hanno Pevkurile.

6. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev otsus teatavaks Kaupo Reedele, Ülle Rajasalule, Tatjana Muravjovale, Toivo Prommile, Aivar Reivikule ja Hanno Pevkurile.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082 ja alates 15. märtsist 2005 Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees