Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kohanimede määramise korra kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 03.03.2005 määrus number 18 [RT IV, 08.08.2013, 30]
Jõustumine:10.03.2005
Kehtetuks tunnistamine:13.06.2014
Redaktsiooni kehtivus:10.03.2005 - 13.06.2014 [RT IV, 08.08.2013, 30]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 29.05.2014 nr 15 [RT IV, 10.06.2014, 19 - jõust. 13.06.2014]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn

3. märts 2005 nr 18

Tallinna kohanimede määramise

korra kinnitamine

Juhindudes Kohanimeseaduse § 5 lg 1 p 3 ja lg 4 ning Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,


Tallinna Linnavolikogu

määrab:

1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna kohanimede määramise kord.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrus nr 46 “Tallinna kohanimede määramise korra kinnitamine“.

3. Määrus jõustub 10. märtsil 2005.

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005

määrusega nr 18

Tallinna kohanimede määramise kord

1. Üldsätted

1.1 Käesolev Tallinna kohanimede määramise kord (edaspidi kord) sätestab kohanimede

määramise ja kasutamise Tallinnas vastavalt kohanimeseadusele.

1.2 Korras reguleerimata küsimuste osas tuleb lähtuda kohanimeseaduses sätestatust.

1.3 Tallinnas määratakse nimed järgmistele nimeobjektidele:

1.3.1 linnaosale;

1.3.2 ühissõidukipeatusele;

1.3.3 tänavale või muule Tallinna territooriumile jäävale nimeobjektile.

1.4 Ametliku kohanime võib määrata ka korra punktis 1.3 nimetamata nimeobjektile, kui seda on

vaja kohanime alusel eristada.

1.5 Perspektiivselt rajatavate nimeobjektide nimed määratakse pärast detailplaneeringu

kehtestamist.

2. Kohanime määramise pädevus

2.1 Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) määrab kohanimed:

2.1.1 linnaosale.

2.2 Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) määrab kohanimed:

2.2.1 linnaplaneerimise territoriaalüksusele, mis on ajaloolise tekke ja nimega terviküksus;

2.2.2 tänavale, nende analoogidele ja asustusüksusest väiksematele nimeobjektidele, mis on

kasutusel aadressides st aadressikohtadele;

2.2.3 ühissõidukipeatusele ja muudele mitteaadressikohtadele.

2.3 Linnavalitsus moodustab alatise komisjonina tegutseva nõuandva organina Tallinna

Linnavalitsuse nimekomisjoni (edaspidi nimekomisjon) eesmärgiga nõustada linnavalitsust

kohanimede määramisel, korraldamisel ja kasutamisel.

3. Kohanimede määramise korraldamine

3.1 Kohanime määramise algatab Tallinna Linnaplaneerimise Amet (edaspidi amet). Kohanime

määramise algatamiseks võib füüsiline või juriidiline isik esitada kirjaliku taotluse ametile.

Vastava ettepaneku esitab nimekomisjonile seisukoha võtmiseks ameti koosseisus olev linna

kohanimekorraldaja (edaspidi kohanimekorraldaja).

3.2 Kui kohanimi määratakse eraomandis olevale üldkasutatavale kohale (tänav, haljasala jne)

küsib amet enne nime määramist tähitud kirjaga maaomaniku arvamust. Maaomanik peab kirjaliku

arvamuse esitama teate saamisest alates 15 päeva jooksul. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmisel

loetakse maaomaniku nõusolek saaduks.

3.3 Kohanime määramise õigusakti eelnõu valmistab ette kohanimekorraldaja.

3.4 Ühissõidukipeatuse nime määrava õigusakti eelnõu valmistab ette Tallinna Transpordiamet

nimekomisjoni protokollilise otsuse alusel.

3.5 Linnavalitsus määrab kohanimed punktis 2.2 loetletud nimeobjektidele nimekomisjoni

seisukoha ja linnaosa valitsuse kooskõlastuse alusel.

3.6 Linnavalitsus esitab linnavolikogule õigusakti eelnõu, millega määratakse linnaosa nimi,

kooskõlastades selle eelnevalt vastava linnaosa valitsuse ja nimekomisjoniga.

3.7 Võõrkeelese kohanime ja rööpnime määramiseks ning ametliku kohanime muutmiseks

kohanimeseaduses sätestamata põhjustel taotleb vastavalt kohanime määramise pädevusele

linnavolikogu või linnavalitsus nõusoleku regionaalministrilt.

3.8 Kui tegemist on mitteametliku kohanimega või sellise objekti nimega, millel ei ole käesoleva

korra punkti 1.3 alusel nimekohustust, võib objekti omaniku või haldaja soovil kanda vastava

kohanime Tallinna linna andmekogusse või linna aluskaartidele. Kui nimeobjekt on üldkasutatav

ja mahult oluline linnaruumi osa, määrab kohanime eelneva kooskõlastamise vajaduse

nimekomisjon. Kui nimeobjekt on eraomandis ning sellele puudub avalik funktsioon,

kooskõlastatakse kohanimi enne Tallinna linna andmekogudesse või linna aluskaartidele kandmist

üksnes nimekomisjoniga.

3.9 Nimekomisjon võib küsida kohanimede kohta arvamust Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud 
kohanimenõukogult (edaspidi kohanimenõukogu) või eksperdihinnangut Vabariigi Valitsuse poolt 
määratud nimeteaduslikult usaldusasutuselt.

3.10 Kui kohanime määrab Vabariigi Valitsus või minister Tallinnas asuvale nimeobjektile, esitab

kirjaliku arvamuse linnavalitsus nimekomisjoni ettepanekul.

4. Kohanime määramise avalikustamine ja avaldamine

4.1 Kohanime määramise kohta avaldatakse eelteade Tallinna linna ametlikke teateid avaldavas

ajalehes ja veebilehel vähemalt 15 päeva enne kohanime määramist.

4.2 Jõustunud Tallinna õigusaktid, millega on määratud kohanimed, avaldatakse Kohalike

Omavalitsuste Õigusaktides ja Tallinna Õigusaktide Registris. Ühissõidukipeatuste nimede

määramise õigusaktid avaldatakse ajalehes, milles linnavalitsus avaldab oma ametlikke

teadaandeid.

4.3 Amet:

4.3.1 saadab jõustunud Tallinna õigusaktid, millega on määratud kohanimed, kohanimenõukogule,

riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale ning teistele andmetest huvitatud registritele ja

asutustele;

4.3.2 kannab määratud kohanimed linna aluskaartidele 10 päeva jooksul pärast vastava õigusakti

jõustumist;

4.3.3 uuendab kohanimeandmeid vastavates linna registrites.

4.4 Linnakantselei edastab linnavolikogu ja linnavalitsuse määrused, millega on määratud

kohanimed, õiguskantslerile ja Rahvusraamatukogule.

5. Kohanimede kasutamine

5.1 Tallinna õigusaktides, aluskaartidel, teabelevis, avalikel siltidel, viitadel, kuulutustel,

aadressides jne tuleb kasutada ametlikku kohanime. Samal viisil ja juhtudel kasutatakse kohale

määratud põhi- ja rööpnime, esitades need kohanime määramise registris antud järjekorras.

5.2 Nimekomisjoni võib teha ettepaneku ebakorrektselt vormistatud kohanime sisaldavate siltide

väljavahetamiseks.

5.3 Ametiasutuste poolt välja antavad linna kaardid, mis sisaldavad kohanimesid, tuleb eelnevalt

kooskõlastada kohanimekorraldajaga.

5.4 Kohanimesid sisaldavate aadresside määramine toimub vastavalt linnavalitsuse poolt

kehtestatud korrale.

5.5 Mitteametliku kohanime, sealhulgas hoone nime kandmiseks Tallinna aluskaartidele või

-skeemidele küsitakse nimekomisjoni seisukohta.

6. Tallinna koostöö Riikliku Kohanimeregistriga

6.1 Kohanime määramistest või muudatustest informeerib amet riikliku kohanimeregistri pidajat

10 päeva jooksul peale õigusakti vastuvõtmist.