Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 03.03.2005 määrus number 16
Jõustumine:10.03.2005
Kehtetuks tunnistamine:01.09.2012
Redaktsiooni kehtivus:27.05.2011 - 01.09.2012

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 19.06.2012 nr 16, jõustumine 01.09.2012

REDAKTSIOON:

Tvk m 19.05.2011 nr 16, jõustumine 27.05.2011
Tvk m 16.12.2010 nr 64, jõustumine 01.07.2011
Tvk m 17.06.2010 nr 37, jõustumine 25.06.2010
Tvk m 19.03.2009 nr 8, jõustumine 15.06.2011
Tvk m 29.05.2008 nr 22, jõustumine 15.06.2011
Tvk m 19.03.2009 nr 8 jõust. 01.04.2009
Tvk m 29.05.2008 nr 22 jõust. 01.11.2008
Tvk m 29.05.2008 nr 22 jõust. 15.06.2008
Tvk m 15.06.2006 nr 39 jõust. 15.07.2006

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

3. märts 2005 nr 16

 

 

 

 

Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja kehtestamine

 

 

 

Juhindudes Tarbijakaitseseaduse § 47, Ühistranspordiseaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 5, lg 4, § 24 lg 3, § 34 lg 1 ja lg 3, § 52 lg 2, § 537 lg 4 ning Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004 määrusega nr 141 kehtestatud Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskirjast ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

     

1. Kehtestada Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise kord ning taksoveo eeskiri vastavalt lisale.

2. Tunnistada kehtetuks:

2.1     Tallinna Linnavolikogu 2. novembri 2000 määrus nr 39 “Taksoveo eeskirja kehtestamine”;

2.2     Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrus nr 44 “Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljaandmise korra kinnitamine”;

2.3     Tallinna Linnavolikogu 5. aprilli 2001 määrus nr 15 “Linnavolikogu 2. novembri 2000 määruse nr 39 “Taksoveo eeskirja kehtestamine muutmine””;

2.4     Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2003 määrus nr 36 “Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määruse nr 44 “Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljaandmise korra kinnitamine muutmine””;

2.5     Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määrus nr 8 “Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määruse nr 44 “Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljaandmise korra kinnitamine” muutmine””.

3. Määrus jõustub 10. märtsil 2005.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 


KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005

määrusega nr 16

LISA

 

Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise kord ning taksoveo eeskiri

 

 

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise kord ning taksoveo eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab nõuded taksodena kasutatavatele mootorsõidukitele ja nende sõidukite juhtidele ning reguleerib taksoveo korraldamist Tallinna linna haldusterritooriumil, samuti taksoveo osutamise tingimusi, taksoveoks vajaliku dokumentatsiooni väljastamise korda, taksoveos osalejate õigusi ja kohustusi ning on kohustuslik kõigile taksoveoga tegelevatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele ning taksoga sõitjatele.

(Tvk m 17.06.2010 nr 37, jõustumine 25.06.2010)

1.2 Eeskirjas reguleerimata küsimustes kohaldatakse ühistranspordiseadust, sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskirja ning teisi vastavasisulisi õigusakte.

1.3 Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

1.3.1 vedaja - taksoveo osutamiseks taksoveoluba omav äriseadustikus nimetatud ja äriregistrisse kantud ettevõtja või seaduse alusel teise registrisse kantud juriidiline isik;

1.3.2 vedude eest vastutav isik - teovõimeline hea mainega isik, kes on ametialaselt pädev (omab vastavat tunnistust) korraldama sõitjatevedu ning on vastutav tegevusloa omaniku juures töökorralduse, töötasustamise, veokorralduse, töö- ja puhkeaja reguleerimise, liiklusohutuse, sõidukiohutuse ja keskkonnakaitse eest. Isik võib olla vedude eest vastutavaks isikuks ainult ühe vedaja juures;

1.3.3 taksovedu - sõitjate vedu tellija soovitud sihtkohta taksoveoks kohandatud ühissõidukiga, välja arvatud reisirong ja parvlaev;
(Tvk m 17.06.2010 nr 37, jõustumine 25.06.2010)

1.3.4 sõitja - takso kasutaja taksoveol;

1.3.5  taksojuht - füüsiline isik, kes teostab sõitjate vedu taksoveoks kohandatud ühissõidukiga ning on läbinud autoveoseaduse § 27 lõikes 1 nimetatud autojuhi ametikoolituse kursuse;
(Tvk m 17.06.2010 nr 37, jõustumine 25.06.2010)

1.3.6 takso - tasuliseks sõitjateveoks seadistatud ja käesoleva eeskirja punkti 8 nõuetele vastav mootorsõiduk, mis on läbinud kehtestatud korras tehnoülevaatuse taksona;

1.3.7 takso tehnoülevaatus - takso või muu taksoveoks kohandatud ühissõiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;

1.3.8 taksoveoluba - ühistranspordiseaduses ja eeskirjas kehtestatud korras vedajale väljastatud dokument, mis tõendab vedaja õigust korraldada taksovedu Tallinnas;

1.3.9 sõidukikaart taksoveoks (sõidukikaart) - on taksoveoloa alusel vedajale väljastatav dokument, mis tõendab vedaja õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol;

1.3.10 taksojuhi teenindajakaart (teenindajakaart) - taksojuhi kohta sõitjale informatsiooni andev dokument;

1.3.11 teenindusmärk – taksoteenuse osutamisel kasutatav logo, mille abil end tarbijale tutvustada või oma teenust pakkuda. Teenindusmärgiks võib olla kaubamärk, teenuse osutaja nimi või muu tähis, millega on võimalik eristada ühte taksoteenuse osutajat teisest taksoteenuse osutajast;

(Tvk m 29.05.2008 nr 22 jõust. 15.06.2008)

1.3.12 taksopeatus - nõuetekohaselt tähistatud peatuskoht taksodele sõitjate ootamiseks;

1.3.13 taksomeeter - nõuetekohaselt taadeldud ja kohandatud mõõtevahend taksoveo mahu ja maksumuse määramiseks;

1.3.14 hinnakiri - taksoga osutatavate teenuste loetelu koos vastavate tariifidega;

1.3.15 kviitung/arve - sõitjale taksojuhi poolt väljastatav dokument taksoveo maksumuse kohta;

1.3.16 sõidukilomeetri tariif - teenuse hind, mis näitab takso ühe kilomeetri sõidu maksumust;

1.3.17 ajatariif – takso kasutamise hind ajaühiku kohta;

(Tvk m 29.05.2008 nr 22 jõust. 15.06.2008)

1.3.18 sõidu alustamistasu - vedaja poolt kehtestatud tasu takso kasutamise eest;

1.3.19 tariif - tasumäär;

1.3.20 taksoteenus - taksoveo korras osutatav teenus;

1.3.21 Taksokomisjon – on Tallinna Linnavalitsuse moodustatud sõltumatu taksoveoloa ja sõidukikaardi taotlusi läbivaatav ning vedaja vastavust taksovedu reguleerivatele õigusaktidele kontrolliv organ.

(Tvk m 19.03.2009 nr 8 jõust. 01.04.2009)

2. TAKSOVEOLOA JA SÕIDUKIKAARDI VÄLJASTAMISE ÜLDTINGIMUSED

2.1 Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljastajaks on Tallinna Transpordiamet (edaspidi amet).

2.11 Taotlus taksoveoloa ja/või sõidukikaardi väljastamiseks esitatakse linnavalitsusele ameti kaudu. Taksoveoloa ja/või sõidukikaardi taotluse vaatab läbi linnavalitsuse taksokomisjon (edaspidi komisjon), mille moodustab ja mille koosseisu kinnitab linnavalitsus. Komisjon kontrollib vedaja vastavust ühistranspordiseadusele ja teistele taksovedu reguleerivatele õigusaktidele.

(Tvk m 19.03.2009 nr 8 jõust. 01.04.2009)

2.12 Komisjoni tööd juhib ja korraldab ühistranspordi valdkonda kureeriv abilinnapea.

(Tvk m 19.03.2009 nr 8 jõust. 01.04.2009)

2.13 Komisjon esitab ameti juhatajale komisjoni koosoleku protokollis põhistatud seisukohad ja ettepanekud taksoveoloa ja/või sõidukikaardi väljastamise, väljastamisest keeldumise, kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise kohta.

(Tvk m 19.03.2009 nr 8 jõust. 01.04.2009)

2.14 Taksoveoloa ja/või sõidukikaardi väljastamise, väljastamisest keeldumise, kehtivuse  peatamise või kehtetuks tunnistamise otsustab ameti juhataja haldusaktiga.

(Tvk m 19.03.2009 nr 8 jõust. 01.04.2009)

2.2 Taksoveoluba antakse esmakordselt kaheks aastaks ja järgmistel kordadel viieks aastaks, kui loa taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.

2.3 Sõidukikaart kehtib üksnes taksoveoloa kehtivuse ajal ning väljastatakse sama pikaks perioodiks kui taksoveoluba, välja arvatud juhul, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.

2.4 Sõiduki rentimisel ja muudel alustel kasutusse andmisel ei kehti sõidukikaart kauem kui vastava lepingu/volituse tähtaja lõpuni, kuid mitte kauem kui taksoveoloa kehtivus.

2.5 Taksoveoloa ja sõidukikaardi taotlemiseks esitatud dokumendid ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

2.6 Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljastamiseks ning kehtetuks tunnistamiseks on ametil õigus saada registritest informatsiooni andmekogude seaduses sätestatud korras.

2.7 Kui taksoveoloa aegumisest või peatamisest on möödunud rohkem kui aasta, väljastatakse luba pärast ametile taotluse esitamist vastavalt eeskirja punktile 2.11.

(Tvk m 19.03.2009 nr 8 jõust. 01.04.2009)

2.8 (Kehtetu - Tvk m 19.05.2011 nr 16, jõustumine 27.05.2011)

3. TAKSOVEOLOA VÄLJASTAMISE KORD

3.1 Taksoveoluba antakse vedajale, kes vastab alljärgnevatele nõuetele:

3.1.1 taksoveoloa taotlejal või loa omanikul peab olema hea majandusseisund, st tal on ettevõtluse alustamiseks, jätkamiseks ja vedude nõuetekohaseks korraldamiseks vajalik rahaline seis ning puuduvad maksuvõlad;

3.1.2 taksoveoloa omaniku registreeritud tegevusala peab olema ühistransporditeenuse osutamine või seda hõlmav muu tegevus transpordi valdkonnas. Nimetatud tegevusala peab olema registreeritud enne esimese sõidukikaardi taotluse esitamist.

3.2 Taksoveoloa taotleja esitab ametile:

3.2.1 kirjaliku avalduse, milles on ära näidatud:

3.2.1.1 taotleja nimi, isikukood/registrikood, aadress, telefon, elektronposti aadress;

3.2.1.2 informatsioon eelneva taksoveoalase kogemus kohta;

3.2.1.3 taksovedu korraldava ja selle eest vastutava isiku nimi, ametinimetus, telefon;

3.2.1.4 ettepanek taotletava taksoveoloa kehtivuse aja kohta;

3.2.2 asutatava äriühingu puhul asutamislepingu notariaalselt tõestatud ärakirja;

3.2.3 põhikiri või ühinguleping (välja arvatud äriregistrisse kantud ettevõtja puhul);

3.2.4 taksoveoloa väljastamiseks ühistranspordiseaduse § 36 lõikes 2 nimetatud dokumendid;

(Tvk m 19.05.2011 nr 16, jõustumine 27.05.2011)

3.2.5 vedude eest vastutava isiku määramist ja tema ametialast pädevust kinnitavad dokumendid;

3.2.6 riigilõivu tasumise kviitung.

3.2.7 (Kehtetu - Tvk m 19.05.2011 nr 16, jõustumine 27.05.2011)

3.3 Taksoveoloale märgitakse vedaja nimi, registreeritud asukoht ja registrikood, loa andja nimetus, loa number, loa andmise kuupäev, loa kehtimise aeg ning vedaja põhiline teeninduspiirkond, so Tallinna haldusterritoorium.

3.4 Amet kontrollib taksoveoloa taotleja andmeid karistusregistris, maksuvõlgnevuse puudumist ning andmeid äriregistrisse kantud ettevõtja puhul äriregistris või seaduse alusel teise registrisse kantud juriidilise isiku puhul selles registris.

3.5 Amet võib keelduda loa andmisest, nõuda esinevate puuduste kõrvaldamist enne loa väljastamist, peatada juba väljastatud loa kehtivuse või tunnistada loa kehtetuks vastavalt ühistranspordiseaduses kehtestatud tingimustele.

3.6 Taksoveoloa andmise või sellest keeldumise otsuse teeb amet loa taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt 30 kalendripäeva jooksul pärast punktis 3.2 nimetatud dokumentide esitamist.

4. SÕIDUKIKAARDI VÄLJASTAMISE KORD

4.1 Sõidukikaardi taotleja esitab ametile:

4.1.1 kirjaliku avalduse, milles on ära näidatud:

4.1.1.1 vedaja nimi, isikukood/registrikood, aadress, telefon, elektronposti aadress;

4.1.1.2 taksoveoloa number;

4.1.1.3 andmed sõiduki omaniku ja kasutaja kohta koos sõiduki üldandmetega (mark, mudel, värvus, väljalaske aasta, istekohtade arv, taksomeetri mark ja mudel);

(Tvk m 29.05.2008 nr 22 jõust. 15.06.2008)

4.1.1.4 ettepanek taotletava sõidukikaardi kehtivuse aja kohta;

4.1.2 sõiduki registreerimistunnistuse;

4.1.3 Sõiduki kasutuslepingu, kui taotleja ei ole sõiduki omanik;

(Tvk m 19.03.2009 nr 8 jõust. 01.04.2009)

4.1.4 riigilõivu tasumise kviitungi.

4.2 Sõidukikaardile märgitakse vedaja nimi, registreeritud asukoht ja registrikood, taksoveoloa number, sõiduki mark, mudel, registreerimismärk ja istekohtade arv, sõiduki omaniku nimi, sõidukikaardi andja nimetus ning kaardi andmise kuupäev ja kehtimise aeg ning vedaja põhiline teeninduspiirkond, so Tallinna haldusterritoorium.

4.3 Sõidukikaardi andmise või selle andmisest keeldumise otsuse teeb amet kaardi taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt 15 kalendripäeva jooksul pärast käesoleva korra punktis 4.1 loetletud dokumentide esitamist.

5. TEENINDAJAKAARDI ANDMETE LOETELU JA VÄLJASTAMISE KORD

5.1 Teenindajakaardi annab taksojuhile vedaja.

(Tvk m 19.05.2011 nr 16, jõustumine 27.05.2011)

5.2 Teenindajakaart on taksojuhi kohta sõitjale informatsiooni andev dokument, mis tõendab taksojuhi vastavust eeskirja punktis 7.1 nimetatud nõuetele.

(Tvk m 19.05.2011 nr 16, jõustumine 27.05.2011)

5.3 (Kehtetu - Tvk m 19.05.2011 nr 16, jõustumine 27.05.2011)

5.4 (Kehtetu - Tvk m 19.05.2011 nr 16, jõustumine 27.05.2011)

5.5 (Kehtetu - Tvk m 19.05.2011 nr 16, jõustumine 27.05.2011)

5.6 (Kehtetu - Tvk m 19.05.2011 nr 16, jõustumine 27.05.2011)

5.7 Teenindajakaardile kantakse taksojuhi foto ja teenindajakaardile märgitakse:

5.7.1 taksojuhi nimi;

5.7.2 teenindajakaardi ja taksoveoloa number;

5.7.3 vedaja nimi;

5.7.4 taksoveoloa väljaandmise kuupäev;

5.7.5 taksoveoloa kehtimise aeg;

5.7.6 taksojuhi allkiri.

 

(Tvk m 19.05.2011 nr 16, jõustumine 27.05.2011)

 

5.8 (Kehtetu - Tvk m 19.05.2011 nr 16, jõustumine 27.05.2011)

5.9 Teenindajakaardi vorm on toodud eeskirja lisas 2.

(Tvk m 17.06.2010 nr 37, jõustumine 25.06.2010)

5.10 Teenindajakaardi andmed kantakse valgele plastikkaardile mõõtudega 85x54 mm.

(Tvk m 17.06.2010 nr 37, jõustumine 25.06.2010)

5.11 (Kehtetu - Tvk m 19.05.2011 nr 16, jõustumine 27.05.2011)

6. TAKSOVEOLOA JA SÕIDUKIKAARDI KEHTIVUSE PEATAMINE NING KEHTETUKS TUNNISTAMINE

6.1 Taksoveoloa ja sõidukikaardi peatamine ja kehtetuks tunnistamine toimub ühistranspordiseaduses ning teistes õigusaktides ettenähtud korras.

6.2 Taksoveoloa tähtaja lõppemisel, kehtivuse peatamisel, kehtetuks tunnistamisel või töölepingu lõpetamisel on vedude eest vastutav isik kohustatud tagama vedaja nimele väljastatud taksoveoloa ja sõidukikaardi tagastamise ametile 5 tööpäeva jooksul.

7. TAKSOJUHILE ESITATAVAD NÕUDED

7.1 Taksojuht peab:

7.1.1 olema Eesti Vabariigi kodanik või Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik või kellele on väljastatud Politsei- ja Piirivalveameti poolt elamis- ja tööluba;

(Tvk m 19.05.2011 nr 16, jõustumine 27.05.2011)

7.1.2 omama kehtivat B-kategooria juhiluba ja vähemalt kolme (3) aasta pikkust B-kategooria mootorsõiduki juhtimise kogemust;

(Tvk m 29.05.2008 nr 22 jõust. 15.06.2008; ei rakendata isiku suhtes, kes omab B-kategooria juhiluba ja töötab määruse jõustumise ajal taksojuhina)

7.1.3 tundma Tallinna teeninduspiirkonda ja linna tänavaid;

7.1.4 tundma taksoveoeeskirja ja taksoveo korraldust reguleerivaid õigusakte;

(Tvk m 29.05.2008 nr 22 jõust. 15.06.2008)

7.1.5 valdama eesti keelt vähemalt B-1 tasemel;

(Tvk m 19.05.2011 nr 16, jõustumine 27.05.2011)

7.1.6 olema läbinud autoveoseaduse § 27 lõikes 1 nimetatud autojuhi ametikoolituse kursuse;

(Tvk m 19.05.2011 nr 16, jõustumine 27.05.2011)

7.1.7 (Kehtetu - Tvk m 19.05.2011 nr 16, jõustumine 27.05.2011)

8. TAKSONA KASUTATAVALE MOOTORSÕIDUKILE ESITATAVAD NÕUDED

(Tvk m 17.06.2010 nr 37, jõustumine 25.06.2010)

8.1 Taksovedu on lubatud korraldada sõidukiga, mis on valmistaja tehase poolt ette nähtud sõitjate veoks ja vastab Eestis kehtivatele nõuetele.

8.2 Sõiduk peab olema kehtestatud korras registreeritud ning sellel peab olema riiklik
registreerimismärk. Sõiduk peab olema vedaja omandis või kasutuslepingu või muu vastava lepingu alusel vedaja kasutuses. Sõiduki registreerimistunnistusel peab olema kehtiv märge takso
tehnoülevaatuse läbimise kohta.

(Tvk m 29.05.2008 nr 22 jõust. 15.06.2008)

8.3 Taksona võib kasutada sõidukit, mis on ette nähtud inimeste veoks ja kuni viie istekohaga sõidukil peab olema vähemalt 4 ust, va mahtuniversaalid.

8.31 Taksona kasutatava sõiduki pagasiruumi mahtuvus ei tohi olla vähem kui 400 liitrit.

(Tvk m 19.03.2009 nr 8, jõustumine 15.06.2011)

8.4 Taksona kasutatav sõiduk peab olema valmistajatehase poolt väljastatud komplektsuses, ilma ümberehitamata, nähtavate avariitunnusteta, värvi- ja roostekahjustusteta ning tehniliselt sõidukorras.

(Tvk m 29.05.2008 nr 22 jõust. 15.06.2008)

8.41  Takso peab olema puhas ja terve nii väljast kui seest, sh pagasiruum ja istmed.

(Tvk m 17.06.2010 nr 37, jõustumine 25.06.2010)

8.42 Taksona kasutatava sõiduki varustusse peavad kuuluma järgmised töökorras seadmed: ABS-pidurid, juhi ja kõrvalistuja turvapadi ning konditsioneer või kliimaseade.

(Tvk m 29.05.2008 nr 22, jõustumine 15.06.2011)

8.5 Taksona ei või kasutada sõidukit, millele on paigaldatud puudega juhile mõeldud eriseadmed.

8.6 Taksona kasutataval sõidukil peavad olema alljärgnevad tunnused nn takso tunnused:

8.6.1 katusel sisevalgustusega plafoon;

8.6.2 mõlema esiukse välisküljel keskosas vedaja nimi või kaubamärk vastavalt Kaubamärgiseaduses sätestatule;
(Tvk m 15.06.2006 nr 39 jõust. 15.07.2006)

8.6.3 sõitjale nähtaval kohal esipaneelil Mõõteseaduse nõuete kohaselt metroloogilise kontrolli läbinud mootorsõidukiga kohandatud taksomeeter ning sellele taksomeetrile sobiv printer;
(Tvk m 15.06.2006 nr 39 jõust. 15.07.2006)

8.6.4 taksona kasutatavale sõidukile võib olla samaaegselt paigaldatud ainult üks taksomeeter;

8.6.5 armatuurlaua paremal poolel taksole väljastatud sõidukikaart või selle originaalmõõdus koopia (sõidukikaardi eksponeerimine ei ole nõutud teenindajakaardi olemasolul);

8.6.6 teenindajakaart peab asuma armatuurlaua keskel sõitjale nähtaval kohal;

8.6.7 selgelt loetav ja arusaadav hinnakiri peab asuma takso parempoolse tagaukse klaasil, loetav nii seest kui väljast ja armatuurlaua paremal pool sõitjale nähtaval kohal.

8.7 Nõuded esiuste kirjetele/teenindusmärgile:

8.7.1 teenindusmärgi minimaalmõõtmed on 20x20 cm;

8.7.2 vedaja nime teksti tähemärgi kõrgus peab olema vähemalt 4 cm.

8.8. Nõuded plafoonile:

8.8.1 mille esiküljel peab olema trükitähtedega ainult sõna “TAKSO” minimaalse tähemärgi kõrgusega 4 cm;

(Tvk m 15.06.2006 nr 39 jõust. 01.01.2007)

8.8.2 kõik kirjed peavad olema kantud plafoonile musta veekindla värvi või kleebisena;

8.8.3 peab asuma taksona kasutatava sõiduki katusel risti auto pikiteljega katuse esiosal arvestades uksepostidest või ukseposte ühendava telje kohal;

8.8.4 sisevalgustus peab taksomeetri sisselülitamisel plafoonis kustuma;

8.8.5 peab olema vigastusteta.

8.9 Nõuded hinnakirjale:

8.9.1 hinnakirja sisu peab täpselt vastama kõigile taksomeetrisse programmeeritud ja kohandamistunnistusele märgitud teenuste tariifidele;

8.9.2 hinnakirjade vormide näidised on toodud eeskirja lisades 1.1 ja 1.2;
(Tvk m 15.06.2006 nr 39 jõust. 15.07.2006;

Tvk m 29.05.2008 nr 22 jõust. 15.06.2008)

8.9.3 lisas 1.1 toodud hinnakirja eestikeelse ja ingliskeelse teksti tähemärgi minimaalne kõrgus on 5 mm ning kirjakuju “Arial Narrow”, pealdis ja numbrid on poolpaksus kirjas; lisas 1.2 toodud hinnakirja eestikeelse ja ingliskeelse teksti tähemärgi kõrgus on minimaalselt 5 mm ning kirjakuju “Arial Narrow”, pealdis ja numbrid on poolpaksus kirjas, sõitjale määratud infoteksti tähemärgi kõrgus on minimaalselt 2 mm ning kirjakuju “Arial”;
(Tvk m 15.06.2006 nr 39 jõust. 15.07.2006;

Tvk m 29.05.2008 nr 22 jõust. 01.11.2008)

8.9.4 kõik kirjed hinnakirjal ja infotekstil tehakse musta värviga, hinnakirja alusformaadi värvuseks on kollane;
(Tvk m 15.06.2006 nr 39 jõust. 15.07.2006)

8.9.5 lisas 1.1 toodud hinnakiri peab paiknema takso tagumise parempoolse ukse aknaklaasil väljastpoolt loetavana; lisas 1.2 toodud hinnakiri koos sõitjatele määratud infotekstiga peab paiknema tagumise parempoolse ukse aknaklaasil seestpoolt loetavana ning takso armatuurlaua paremal pool nähtaval kohal. Kõigil nimetatud infotekstidel peab olema esitatud Tallinna Linnavalitsuse ööpäevaringse infotelefoni number 1345;
(Tvk m 15.06.2006 nr 39 jõust. 15.07.2006;

Tvk m 29.05.2008 nr 22 jõust. 01.11.2008)

8.9.6 lisades 1.1, 1.2 ja 1.3 toodud hinnakirjade alusformaat on suurusega A5, kõik hinnakirjad peavad olema valmistatud kleebistena ja kleebitud ettenähtud kohtadele.
(Tvk m 15.06.2006 nr 39 jõust. 15.07.2006)

8.10 Taksoteenust ei ole lubatud osutada sõidukiga, millel puuduvad:

8.10.1 kehtiv sõidukikaart taksoveoks;

8.10.2 nõuetekohane plafoon;

8.10.3 sõidukiga nõuetekohaselt kohandatud töökorras taksomeeter ja printer;

8.10.4 taksoveo hinnakiri.

8.11 Sõidukil, mille kohta ei ole välja antud sõidukikaarti taksoveoks, on keelatud kasutada taksotunnuseid või neid matkivaid tunnuseid.

8.12 (Kehtetu - Tvk m 17.06.2010 nr 37, jõustumine 25.06.2010)

8.13 Printer peab olema paigutatud takso armatuurlaual või keskkonsoolil nähtavale kohale nii, et selle käsitlemine ei tekitaks sõitjale ebamugavust.

(Tvk m 19.03.2009 nr 8 jõust. 01.04.2009)

8.14 Taksovedu ei tohi osutada juhuveo korras ühistranspordiloa alusel saadud sõidukikaarti omava sõidukiga, millel on kas või üks antud eeskirja punktis 8.6 loetletud tunnustest.

8.15 Taksos ei ole lubatud eksponeerida kõlvatu sisuga reklaammaterjali.

(Tvk m 29.05.2008 nr 22 jõust. 15.06.2008)

9. TAKSOJUHI ÕIGUSED

9.1 Taksojuhil on õigus reisija teenindamisest keelduda, kui:

9.1.1 sõitja on ilmsete joobetunnustega;

9.1.2 sõitja on taksot määrivates riietes;

9.1.3 sõitja keeldub ettemaksu tasumisest sõiduks väljapoole põhilist teeninduspiirkonda;

9.1.4 sõitja käitumise tõttu või muudel asjaoludel võib oletada, et taksojuhi, tema vara või sõiduki turvalisus ei ole tagatud;

9.1.5 sõitja soovib vedada keelatud pagasit või käsipagasit, mis sisaldavad keelatud pagasi loetelus olevaid aineid ja esemeid. Keelatud pagas on radioaktiivsed, lõhke-, mürk-, sööbe-, tuleohtlikud, lehkavad ja määrivad ained ning vastava pakendita ained ja esemed, samuti taksot määrivad või kahjustavad ained ja esemed;

9.1.6 sõitjaid on rohkem, kui taksos on sõitjatele istekohti sõiduki registreerimistunnistuses ette nähtud;

9.1.7 taksoplafooni valgustus ei ole sisse lülitatud, va takso seismisel taksopeatuses.

9.2 Sõitja poolt õigusrikkumise toimepanekul (sh avaliku korra rikkumine, sõidutasu maksmisest keeldumine) on taksojuhil õigus toimetada sõitja lähimasse politseiasutusse sõitja kulul.

10. TAKSOJUHI KOHUSTUSED

10.1 Taksojuht on kohustatud:

10.1.1 panema takso armatuurlaua paremale poole nähtavale kohale taksole väljastatud sõidukikaardi või selle koopia, va juhul, kui taksojuhile on väljastatud teenindajakaart;

10.1.2 esitama sõidukikaardi originaali ja muud vajalikud dokumendid kontrollimiseks politseiametnikule või kontrollimisõigusega ametiisikule tema nõudmisel;

10.1.3 panema takso parempoolse tagaukse aknale (sisse- ja väljapoole) ja armatuurlaua paremale poole nähtavale kohale selgelt loetava ja arusaadava hinnakirja, mis vastab punktis 8.9 esitatud nõuetele;

10.1.4 kandma puhast ja korrektset taksojuhile kohast riietust (mitte spordirõivaid) ning käituma viisakalt;

(Tvk m 29.05.2008 nr 22 jõust. 15.06.2008)

10.1.5 teenindamise algul lülitama sisse taksomeetri;

10.1.6 abistama sõitjaid pagasi paigutamisel;

10.1.7 sõitma sihtkohta lühimat või sõitja poolt soovitud teed mööda;

10.1.8 omama piisavalt vahetusraha;

10.1.9 andma vastavalt sõitja soovile informatsiooni kavandatava sõidu võimaliku  maksumuse kohta;

10.1.10 vedama sõitjaid ainult sõiduki valmistajatehase poolt ettenähtud kohtadel ja viisil;

10.1.11 teenindama sõitjat Tallinna piirides sõltumata sihtkoha kaugusest;

10.1.12 andma taksoteenuse kasutajale taksomeetri printeril trükitud kviitungi, millele on märgitud vedaja nimi ja registrikood, sõiduki registreerimismärk, teenuse osutamise kuupäev ning alguse ja lõpu kellaaeg, tariifid, osutatud teenuse maht ja maksumus kõigi kasutatud tariifide lõikes ning üldmaksumus.

10.2 Taksojuhil on keelatud:

10.2.1 sõitja nõusolekuta teenindada samaaegselt teisi isikuid;

10.2.2 mõjuva põhjuseta keelduda sõitja teenindamisest;

10.2.3 sõitja nõusolekuta lubada sõidu ajal olla taksos kõrvalistel isikutel;

10.2.4 hoida taksos sõitja teenindamiseks mittevajalikke ja sõitjat segavaid esemeid;

10.2.5 nõuda sõitjalt taksomeetri näidust kõrgemat sõidutasu;

10.2.6 suitsetada taksos või lubada suitsetada teistel isikutel;

10.2.7 tülitada isikuid taksoteenuse pakkumisega;

10.2.8 teenindada sõitjat rikkis taksomeetri või printeriga.

10.2.9 omada ja kasutada lisaseadmeid taksomeetri näidu mõjutamiseks.
(Tvk m 15.06.2006 nr 39 jõust. 15.07.2006)

10.2.10 sõitja nõusolekuta kasutada taksoveo ajal audio- ning audiovisuaalseadmeid, välja arvatud taksojuhti abistavad navigatsiooniseadmed.

(Tvk m 29.05.2008 nr 22 jõust. 15.06.2008)

10.2.11 parkida taksot (v.a ettetellitud taksot) väljaspool nõuetekohaselt tähistatud taksopeatust kesklinna avalikus tasulises parkimisalas asuvas vanalinna valveta tasulises parkimistsoonis ja kõrgendatud maksumääraga kesklinna valveta parkimise tsoonis (südalinn).

(Tvk m 17.06.2010 nr 37, jõustumine 25.06.2010)

10.2.12 takistada teiste taksode ning taksoveoks kohandatud ühissõidukite taksopeatusesse sisse- ja väljasõitu.

(Tvk m 19.03.2009 nr 8 jõust. 01.04.2009)

11. SÕITJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

11.1 Sõitja võib taksot saada:

11.1.1 ettetellimisega;

11.1.2 taksopeatusest;

11.1.3 väljaspool taksopeatust taksojuhile käega märku andes.

11.2 Sõitjal on õigus:

11.2.1 keelduda tellitud taksost, kui takso ei vasta tellimisel esitatud erinõuetele;

11.2.2 valida endale taksopeatusest sobiva takso;

11.2.3 saada taksojuhilt sõidu lõppedes printeril trükitud kviitungi.

11.3 Taksopeatusest on õigus saada taksot väljaspool järjekorda:

11.3.1 alla 4-aastase lapsega isikul;

11.3.2 nähtavate puuetega inimesel või puuet tõendava dokumendi alusel;

11.3.3 õnnetusjuhtumi läbi kannatanul;

11.3.4 rasedal.

11.4 Sõitjal on õigus arve maksmisest keelduda vastavalt punktis 12.2. loetletud juhtumitel.

11.5 Akende avamine ja raadio sisselülitamine võib toimuda ainult sõitja ja taksojuhi vastastikusel kokkuleppel.

11.6 Sõitja pagas või kaasasolevad esemed ei tohi kahjustada takso salongi või sõidukit, takistada pagasiruumi luugi sulgemist ega koormata taksot.

11.7 Sõitjal on keelatud kahjustada sõidukit või selle salongi sisemust, sinna paigaldatud tehnikat ning seadmeid. Tekitatud kahju on sõitja kohustatud hüvitama.

11.8 Sõitja peab käituma taksojuhiga viisakalt.

11.9 Sõitjal ja temaga kaasas olevatel lastel on keelatud sõidu ajal segada taksojuhti ja tõmmata tema tähelepanu kõrvale takso juhtimiselt.

11.10 Sõitja peab tagama, et temaga kaasasolevad lemmikloomad ei kujutaks ohtu sõidukis viibijatele ning ei kahjustaks või määriks sõiduki salongi.

11.11 Sõitjal ei ole taksos lubatud suitsetada.

11.12 Sõitjal on keelatud nõuda taksojuhilt liikluseeskirjade rikkumist.

11.13 Sõitjal on keelatud kahjustada sõidukit või salongi sisemust. Sõitja on kohustatud tekitatud kahju hüvitama.
(Tvk m 15.06.2006 nr 39 jõust. 15.07.2006)

12. TASUMINE TAKSO KASUTAMISE EEST

12.1 Taksosõidu eest tasub sõitja taksomeetri näidu järgi.

12.2 Rikkis taksomeetri ja printeri puhul või nende puudumisel on sõitjal õigus teenuse eest tasumisest keelduda.
(Tvk m 15.06.2006 nr 39 jõust. 15.07.2006)

12.3 Sõitjal on keelatud jätta arve tasumata takso kasutamise eest vastavalt taksomeetri näidule va punktis 12.2 loetletud juhtumid;

12.4 Väljapoole põhilist teeninduspiirkonda sõidu puhul on taksojuhil õigus nõuda sõitjalt osalist või täielikku ettemaksu, arvestades sõidu oletatavat pikkust. Ettemaksu kohta peab taksojuht andma sõitjale vormikohase kviitungi. Tasaarvestus takso kasutamise eest toimub taksomeetri näidu alusel sõidu lõpul.

(Tvk m 29.05.2008 nr 22 jõust. 15.06.2008)

13. TAKSOVEO TARIIFID JA TAKSOMEETER

13.1 Tallinna taksoveoluba omavatele vedajatele kehtestatakse järgmine taksoteenuste loetelu ja järjekord hinnakirjas:

13.1.1 SÕIDUALUSTAMISE TASU;

13.1.2 ajatariif;

(Tvk m 29.05.2008 nr 22 jõust. 01.11.2008)

13.1.3 sõidukilomeetri tariif.

(Tvk m 29.05.2008 nr 22 jõust. 01.11.2008)

13.2 Vedaja kehtestab taksoteenustele hinnad (tariifide rahalised väärtused).

13.3 Taksoteenustele rahaliste väärtuste kehtestamisel peab vedaja lähtuma nõudest, et iga taksoteenus võib omada ainult üht rahalist väärtust ning sõidukilomeetri hinnale võib kehtestada ühe väärtuse kellaajalise kehtivusega kella 6.00-st kuni 23.00-ni ning teise väärtuse kella 23.00-st kuni kella 6.00-ni, kui taksomeetri ajalise arvestuse ümberlülitamine toimub automaatselt.

(Tvk m 17.06.2010 nr 37, jõustumine 25.06.2010)

13.4 Kõik vedaja kehtestatud taksoteenuste tariifid peavad olema programmeeritud taksole paigaldatud taksomeetrisse, mis on mõõteseaduse nõuete kohaselt saanud tüübikinnituse ja taadeldud, sõidukiga kohandatud ning varustatud sellele taksomeetrile sobiva printeriga.

13.5 Taksomeetrisse on keelatud programmeerida selliseid teenuseid ja tariife, mis ei sisaldu adapteerimistunnistusel..

(Tvk m 29.05.2008 nr 22 jõust. 15.06.2008)

13.6 Üleminek ajatariifilt sõidukilomeetri tariifile ja vastupidi peab toimuma sõiduki sõidukiiruse väärtusel, mis saadakse ajatariifi väärtuse jagamisel sõidukilomeetri tariifi väärtusega, kuid mitte üle 22 km/h.

(Tvk m 29.05.2008 nr 22 jõust. 15.06.2008)

14. TAKSONDUSE KONTROLL  JA VEDAJA VASTUTUS

14.1 Käesoleva eeskirja täitmist kontrollivad politseiametnikud ja Tallinna linna õigusaktidega määratud ametiisikud.

14.2 Taksoveoloa andjal on õigus loa kehtivusaja jooksul vajaduse korral kontrollida loa omaniku vastavust käesoleva korra nõuetele. Taksoveoloa omanik peab sellist kontrolli võimaldama.

14.3 Kõigil kontrollimise õigusega isikutel on õigus teha täitmiseks kohustuslikke ettekirjutusi ja nõuda määratud tähtajaks puuduste kõrvaldamist.

14.4 Vedaja ja teenindusmärgi/kaubamärgi omanik vastutavad solidaarselt taksoveo eeskirjade täitmise eest.

14.5 Taksojuht peab esitama politseiametnikule või Tallinna linna õigusaktidega määratud kontrollimisõigusega ametiisikule kontrollimiseks sõidukikaardi ja teised taksoveo õigust tõendavad dokumendid (teenindajakaart, kohandamistunnistus, tehnoülevaatuse kontrollleht, vajadusel väljatrükk printerist jne).

14.6 Kontrollijal on õigus nõuda takso toimetamist vajaduse korral takso taksomeetri kontrollimiseks antud taksomeetri paigaldaja juurde.

14.7 Vedaja on kohustatud tagama, et taksojuht esitab politseiametnikule või muule kontrollimisõigusega ametiisikule kontrollimiseks dokumendid vastavalt Ühistranspordiseaduse §-le 49.
(Tvk m 15.06.2006 nr 39 jõust. 15.07.2006)

14.8 (Kehtetu - Tvk m 19.05.2011 nr 16, jõustumine 27.05.2011)

15. TAKSOVEO EESKIRJA RAKENDAMINE

15.1 Punktis 8.6 toodud nõuded plafoonile jõustuvad 1. mail 2005. a. Punktis 8.8.1 toodud nõue jõustub 1. jaanuaril 2007.
(Tvk m 15.06.2006 nr 39 jõust. 15.07.2006)

15.2 Punktis 8.7 toodud nõuded hinnakirjale jõustuvad 1. mail 2005. a.

15.3 Punktis 13 toodud nõuded taksoteenustele jõustuvad 1. mail 2005. a.

15.4 Punktis 5.2 toodud teenindajakaardi omamise kohustuslikkuse nõue jõustub 1. mail 2005. a.

15.5 Sõidukikaardi taotlejale, kelle taksona kasutatava sõiduki varustusse ei kuulu ABS-pidurid, juhi ja kõrvalistuja turvapadi, konditsioneer või kliimaseade ning pagasiruumi mahutavus on väiksem kui 400 liitrit, antakse sõidukikaart kuni 14. juunini 2011.

(Tvk m 17.06.2010 nr 37, jõustumine 25.06.2010)

15.6 (Kehtetu - Tvk m 19.05.2011 nr 16, jõustumine 27.05.2011)

15.7 alates 1. juulist 2010 kuni 30. juunini 2011 kehtestatakse hinnakirja vormid, mille kohaselt peavad tariifid olema märgitud kahes vääringus “EEK” ja “EURO”.”; lisa 1, 2

(Tvk m 17.06.2010 nr 37, jõustumine 25.06.2010)

 

15.8 lisades, mis kehtestavad hinnakirja vormid, asendatakse alates 1. juulist 2011 lühend “EEK” sõnaga “EURO”; lisa 3

(Tvk m 17.06.2010 nr 37, jõustumine 25.06.2010)

 

 

LISA 1.1

Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusele nr 16

kehtestatud Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise

korra ning taksoveo eeskirja juurde
(Tvk m 15.06.2006 nr 39 jõust. 15.07.2006;
Tvk m 29.05.2008 nr 22 jõust. 15.06.2008;
Tvk m 17.06.2010 nr 37, jõustumine 25.06.2010)

 

 

 

HINNAKIRJA VORMI NÄIDISED

 

Hinnakirja näidis nr 1

HINNAKIRI - TAXI FARES

SÕIDUALUSTAMISE TASU

BASE FARE

XXX EEK

XXX EURO

 

 

 

 

AJATARIIF

TIME TARIFF

XXX EEK

XXX EURO

AJATARIIF RAKENDUB KUNI

TIME TARIFF APPLIES UNTIL

XX KM/H

 

 

 

 

 

SÕIDUKILOMEETRI TARIIF

TARIFF PER KILOMETER

XXX EEK

XXX EURO

 

Hinnakirja näidis nr 2

HINNAKIRI - TAXI FARES

SÕIDUALUSTAMISE TASU

BASE FARE

XXX EEK

XXX EURO

 

 

 

 

AJATARIIF

TIME TARIFF

 

 

AJATARIIF RAKENDUB KUNI

TIME TARIFF APPLIES UNTIL

XX KM/H

 

 

 

 

 

SÕIDUKILOMEETRI TARIIF

TARIFF PER KILOMETER

 

 

06.00 KUNI 23.00

FROM 6 AM TO 11 PM

XXX EEK

XXX EURO

23.00 KUNI 06.00

FROM 11 PM TO 6 AM

XXX EEK

XXX EURO

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

LISA 1.2

Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusele nr 16

kehtestatud Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise

korra ning taksoveo eeskirja juurde
(Tvk m 15.06.2006 nr 39 jõust. 15.07.2006;
Tvk m 29.05.2008 nr 22 jõust. 15.06.2008;
Tvk m 17.06.2010 nr 37, jõustumine 25.06.2010)

 

Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 16 kehtestatud Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja LISA 1.2

 

 

 

     

HINNAKIRJA VORMI NÄIDISED

 

Hinnakirja näidis nr 1

HINNAKIRI - TAXI FARES

SÕIDUALUSTAMISE TASU

BASE FARE

XXX EEK

XXX EURO

AJATARIIF

TIME TARIFF

XXX EEK

XXX EURO

AJATARIIF RAKENDUB KUNI

TIME TARIFF APPLIES UNTIL

XX KM/H

 

SÕIDUKILOMEETRI TARIIF

TARIFF PER KILOMETER

XXX EEK

XXX EURO

NB! TEADMISEKS SÕITJALE

- REISIJA VÕIB VALIDA PEATUSEST TALLE SOBIVA TAKSO.

- ENNE TAKSOSSE ISTUMIST TUTVU HINNAKIRJAGA.

- ET VÄLTIDA ARUSAAMATUSI, KÜSI JUHILT SÕIDU VÕIMALIKKU MAKSUMUST.

- KÜSI JUHILT PRINTERIL TRÜKITUD KVIITUNGIT.

- MAKSA RAHA TAKSOMEETRI NÄIDU JÄRGI.

- RIKKIS TAKSOMEETRI JA PRINTERI PUHUL VÕI NENDE PUUDUMISEL ON SÕITJAL ÕIGUS TEENUSE EEST TASUMISEST KEELDUDA.

- TALLINNA LINNAVALITSUSE 24/H INFOTELEFON 1345.

NB! PASSENGER MEMO

- THE PASSENGER CAN CHOOSE ANY TAXI FROM THE TAXI STAND.

- BEFORE ENTERING THE TAXICAB BECOME FAMILIAR WITH THE PRICE LIST FOR TAXISERVICES.

- IN ORDER TO AVOID MISUNDERSTANDING, CLARIFY THE APPROXIMATE FARE TO THE DESTINATION IN ADVANCE.

- ASK THE TAXI DRIVER FOR A PRINTOUT FROM THE TAXI METER AT THE END OF THE TRIP.

- PAY FOR THE TRIP ACCORDING TO THE READING ON THE TAXI METER.

- IN CASE THE TAXI METER AND PRINTER ARE BROKEN, THE PASSENGER HAS THE RIGHT TO REFUSE TO PAY.

- TALLINN MUNICIPALITY INFORMATION 24/H PHONE 1345.

 

Hinnakiri näidis 2

HINNAKIRI - TAXI FARES

SÕIDUALUSTAMISE TASU

BASE FARE

XXX EEK

XXX EURO

AJATARIIF

TIME TARIFF

 

 

AJATARIIF RAKENDUB KUNI

TIME TARIFF APPLIES UNTIL

XX KM/H

 

SÕIDUKILOMEETRI TARIIF

TARIFF PER KILOMETER

 

 

    06.00 KUNI 23.00

FROM 6 AM TO 11 PM

XXX EEK

XXX EURO

    23.00 KUNI 06.00

FROM 11 PM TO 6 AM

XXX EEK

XXX EURO

NB! TEADMISEKS SÕITJALE

- REISIJA VÕIB VALIDA PEATUSEST TALLE SOBIVA TAKSO.

- ENNE TAKSOSSE ISTUMIST TUTVU HINNAKIRJAGA.

- ET VÄLTIDA ARUSAAMATUSI, KÜSI JUHILT SÕIDU VÕIMALIKKU MAKSUMUST.

- KÜSI JUHILT PRINTERIL TRÜKITUD KVIITUNGIT.

- MAKSA RAHA TAKSOMEETRI NÄIDU JÄRGI.

- RIKKIS TAKSOMEETRI JA PRINTERI PUHUL VÕI NENDE PUUDUMISEL ON SÕITJAL ÕIGUS TEENUSE EEST TASUMISEST KEELDUDA.

- TALLINNA LINNAVALITSUSE 24/H INFOTELEFON 1345.

NB! PASSENGER MEMO

- THE PASSENGER CAN CHOOSE ANY TAXI FROM THE TAXI STAND.

- BEFORE ENTERING THE TAXICAB BECOME FAMILIAR WITH THE PRICE LIST FOR TAXISERVICES.

- IN ORDER TO AVOID MISUNDERSTANDING, CLARIFY THE APPROXIMATE FARE TO THE DESTINATION IN ADVANCE.

- ASK THE TAXI DRIVER FOR A PRINTOUT FROM THE TAXI METER AT THE END OF THE TRIP.

- PAY FOR THE TRIP ACCORDING TO THE READING ON THE TAXI METER.

- IN CASE THE TAXI METER AND PRINTER ARE BROKEN, THE PASSENGER HAS THE RIGHT TO REFUSE TO PAY.

- TALLINN MUNICIPALITY INFORMATION 24/H PHONE 1345.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

         

 

Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010
määruse nr 37
„Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määruse nr 16
„Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning
taksoveo eeskirja kehtestamine” muutmine”
LISA 2

(Tvk m 19.05.2011 nr 16, jõustumine 27.05.2011)

 

LISA 2
Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 16 kehtestatud “Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja” juurde

 

 

 

 

TEENINDAJAKAARDI VORMI NÄIDIS

 

 

 

 

TALLINN,TEENINDAJAKAART 0000000 (TEENINDAJAKAARDI NR) XXXX XXXX (TAKSOJUHI EES- JA PEREKONNANIMI) XXXX (VEDAJA NIMI) 0000000 (TAKSOVEOLOA NUMBER)  Taksoveoloa väljaandmise kuupäev 00.00.0000  Taksoveoloa kehtivuse aeg 00.00.0000 ,Foto 3x4 ,TAKSOJUHI ALLKIRI

 

 

 

 

 


Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010
määruse nr 37
„Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määruse nr 16
„Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning
taksoveo eeskirja kehtestamine” muutmine”
LISA 3

(Tvk m 17.06.2010 nr 37, jõustumine 25.06.2010)

 

LISA 1.1

Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 16 kehtestatud “Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja” juurde

 

 

 

HINNAKIRJA VORMI NÄIDISED

Hinnakirja näidis nr 1

HINNAKIRI - TAXI FARES

SÕIDUALUSTAMISE TASU

BASE FARE

XXX EURO

 

 

 

AJATARIIF

TIME TARIFF

XXX EURO

AJATARIIF RAKENDUB KUNI

TIME TARIFF APPLIES UNTIL

XX KM/H

 

 

 

SÕIDUKILOMEETRI TARIIF

TARIFF PER KILOMETER

XXX EURO

Hinnakirja näidis nr 2

HINNAKIRI - TAXI FARES

SÕIDUALUSTAMISE TASU

BASE FARE

XXX EURO

 

 

 

AJATARIIF

TIME TARIFF

 

AJATARIIF RAKENDUB KUNI

TIME TARIFF APPLIES UNTIL

XX KM/H

 

 

 

SÕIDUKILOMEETRI TARIIF

TARIFF PER KILOMETER

 

06.00 KUNI 23.00

FROM 6 AM TO 11 PM

XXX EURO

23.00 KUNI 06.00

FROM 11 PM TO 6 AM

XXX EURO

 


 

 

LISA 1.2

Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 16 kehtestatud “Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja” juurde

 

 

 

HINNAKIRJA VORMI NÄIDISED

Hinnakirja näidis nr 1

HINNAKIRI - TAXI FARES

SÕIDUALUSTAMISE TASU

BASE FARE

XXX EURO

AJATARIIF

TIME TARIFF

XXX EURO

AJATARIIF RAKENDUB KUNI

TIME TARIFF APPLIES UNTIL

XX KM/H

SÕIDUKILOMEETRI TARIIF

TARIFF PER KILOMETER

XXX EURO

NB! TEADMISEKS SÕITJALE

- REISIJA VÕIB VALIDA PEATUSEST TALLE SOBIVA TAKSO.

- ENNE TAKSOSSE ISTUMIST TUTVU HINNAKIRJAGA.

- ET VÄLTIDA ARUSAAMATUSI, KÜSI JUHILT SÕIDU VÕIMALIKKU MAKSUMUST.

- KÜSI JUHILT PRINTERIL TRÜKITUD KVIITUNGIT.

- MAKSA RAHA TAKSOMEETRI NÄIDU JÄRGI.

- RIKKIS TAKSOMEETRI JA PRINTERI PUHUL VÕI NENDE PUUDUMISEL ON SÕITJAL ÕIGUS TEENUSE EEST TASUMISEST KEELDUDA.

- TALLINNA LINNAVALITSUSE 24/H INFOTELEFON 1345.

NB! PASSENGER MEMO

- THE PASSENGER CAN CHOOSE ANY TAXI FROM THE TAXI STAND.

- BEFORE ENTERING THE TAXICAB BECOME FAMILIAR WITH THE PRICE LIST FOR TAXISERVICES.

- IN ORDER TO AVOID MISUNDERSTANDING, CLARIFY THE APPROXIMATE FARE TO THE DESTINATION IN ADVANCE.

- ASK THE TAXI DRIVER FOR A PRINTOUT FROM THE TAXI METER AT THE END OF THE TRIP.

- PAY FOR THE TRIP ACCORDING TO THE READING ON THE TAXI METER.

- IN CASE THE TAXI METER AND PRINTER ARE BROKEN, THE PASSENGER HAS THE RIGHT TO REFUSE TO PAY.

- TALLINN MUNICIPALITY INFORMATION 24/H PHONE 1345.

 

Hinnakirja näidis nr 2

HINNAKIRI - TAXI FARES

SÕIDUALUSTAMISE TASU

BASE FARE

XXX EURO

AJATARIIF

TIME TARIFF

 

AJATARIIF RAKENDUB KUNI

TIME TARIFF APPLIES UNTIL

XX KM/H

SÕIDUKILOMEETRI TARIIF

TARIFF PER KILOMETER

 

    06.00 KUNI 23.00

FROM 6 AM TO 11 PM

XXX EURO

    23.00 KUNI 06.00

FROM 11 PM TO 6 AM

XXX EURO

NB! TEADMISEKS SÕITJALE

- REISIJA VÕIB VALIDA PEATUSEST TALLE SOBIVA TAKSO.

- ENNE TAKSOSSE ISTUMIST TUTVU HINNAKIRJAGA.

- ET VÄLTIDA ARUSAAMATUSI, KÜSI JUHILT SÕIDU VÕIMALIKKU MAKSUMUST.

- KÜSI JUHILT PRINTERIL TRÜKITUD KVIITUNGIT.

- MAKSA RAHA TAKSOMEETRI NÄIDU JÄRGI.

- RIKKIS TAKSOMEETRI JA PRINTERI PUHUL VÕI NENDE PUUDUMISEL ON SÕITJAL ÕIGUS TEENUSE EEST TASUMISEST KEELDUDA.

- TALLINNA LINNAVALITSUSE 24/H INFOTELEFON 1345.

NB! PASSENGER MEMO

- THE PASSENGER CAN CHOOSE ANY TAXI FROM THE TAXI STAND.

- BEFORE ENTERING THE TAXICAB BECOME FAMILIAR WITH THE PRICE LIST FOR TAXISERVICES.

- IN ORDER TO AVOID MISUNDERSTANDING, CLARIFY THE APPROXIMATE FARE TO THE DESTINATION IN ADVANCE.

- ASK THE TAXI DRIVER FOR A PRINTOUT FROM THE TAXI METER AT THE END OF THE TRIP.

- PAY FOR THE TRIP ACCORDING TO THE READING ON THE TAXI METER.

- IN CASE THE TAXI METER AND PRINTER ARE BROKEN, THE PASSENGER HAS THE RIGHT TO REFUSE TO PAY.

- TALLINN MUNICIPALITY INFORMATION 24/H PHONE 1345.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees