Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
10.03.2005- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 51 kinnitatud Tallinna linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise korra muutmine
Tallinna Linnavolikogu 03.03.2005 määrus number 15
Jõustumine:10.03.2005
Kehtetuks tunnistamine:08.11.2007
Redaktsiooni kehtivus:10.03.2005 - ...

KEHTETU:

Tvk m 01.11.2007 nr 34 jõust. 08.11.2007

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

3. märts 2005 nr 15

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 51 kinnitatud Tallinna linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise korra muutmine

 

 

 

Juhindudes Jäätmeseaduse § 66 lg 4, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 366 ja linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusest nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümber-korraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“ ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 51 kinnitatud Tallinna linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise korda (edaspidi kord) alljärgnevalt:

1.1 lisada korra punktis 1.1.8 pärast sõna “suurendamise“ sõnad “ja vähendamise“;

1.2 asendada korra punktis 2.1.3 sõnad “segunenud olmejäätmete“ sõnaga “segaolmejäätmete“;

1.3 muuta korra punktis 3.1 ja 5.1 sõnade “jäätmeliikide“ ja “eri-“ väike algustäht suureks algustäheks;

1.4 muuta korra punkti 3.2.3 ja sõnastada see järgmiselt: “3.2.3 tootmismaa sihtotstarbega kinnistutel tekkivad jäätmed;“;

1.5 muuta korra punkti  3.2.4 ja sõnastada see järgmiselt: “3.2.4 avaliku ürituse korraldamise luba vajavatel üritustel tekkivad jäätmed.“;

1.6 asendada korra punktis 5.1 sõnad “Tallinna Kommunaalamet (edaspidi kommunaalamet)“ sõnadega “Tallinna Keskkonnaamet (edaspidi keskkonnaamet)“;

1.7 asendada korra punktis 5.4.3 sõna “ainuõigus“ sõnaga “ainuõiguse“;

1.8 muuta korra punkti 5.5 ja sõnastada see järgmiselt: “5.5 Avatud konkursi pakkumiste hindamiseks moodustatakse keskkonnaameti juhataja käskkirjaga komisjon, millesse kuuluvad vähemalt kaks keskkonnaameti esindajat, üks Tallinna Linnavolikogu keskkonnakomisjoni liige ning üks esindaja sellest linnaosa valitsusest, kus asub konkursil olev piirkond. Komisjon võib vajadusel oma töösse kaasata sõltumatuid eksperte.“;

1.9 muuta korra punkti 6.5 ja sõnastada see järgmiselt: “6.5 Jäätmekäitluslepinguga täpsustatakse korraldatud jäätmeveoga seonduvat. Jäätmekäitluslepingu mittesõlmimisel juhinduvad vedaja ja jäätmevaldaja vastastikuste õiguste ja kohustuste kindlaksmääramisel korraldatud jäätmevedu reguleerivatest õigusaktidest. Juhul, kui jäätmekäitluslepingut ei ole sõlmitud, kasutatakse jäätmemahutitena 140, 240, 370, 600, 800 või 2500 liitriseid standardseid konteinereid ja nende tühjendamine toimub vastavalt korra lisas 3 sätestatud jäätmemahutite tühjendamise sagedustele. “;

1.10 muuta korra punkti 6.9 ja sõnastada see järgmiselt: “6.9 Jäätmevaldaja, kes kasutab korra punkt 6.5 nimetatust teistsuguseid jäätmemahuteid või jäätmekotte ja kelle jäätmemahutite tühjendamine toimub harvemini kui on sätestatud korra lisas 3, on kohustatud sõlmima vedajaga jäätmekäitluslepingu. Jäätmemahutite tühjendamine ei saa toimuda harvemini kui on sätestatud jäätmehoolduseeskirjas.“;

1.11 asendada korra punktides 6.1, 7.3.4, 7.6, 11.5, 12.2 ja 12.3 sõna “kommunaalamet“ sõnaga “keskkonnaamet“ vastavas käändes;

1.12 muuta korra punkti 7.3.2 ja sõnastada see järgmiselt: “7.3.2 linnaosavalitsus kutsub vastavalt vajadusele, kuid mitte sagedamini kui üks kord kuus, kokku komisjoni, mille koosseisu kuuluvad vähemalt üks keskkonnaameti ning vähemalt üks linnaosavalitsuse esindaja;“

1.13 vahetada korra punktis 10.1 omavahel sõnad “Tallinna“ ja “kõikide“;

1.14 lugeda punkt 11.4 punktiks 11.3, korra punkt 11.3 punktiks 11.4 ning muuta vastavalt alapunktide numeratsiooni;

1.15 lisada korra punkti 11.4 lõppu sõnad “kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt mõjutavad jäätmete veokulusid või jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- või järelhoolduskulusid.“;

1.16 asendada punktis 11.5 viide korra punktile 11.3 viitega korra punktile 11.4;

1.17 muuta korra punkti 12.4 ja sõnastada see järgmiselt: “12.4 Vedaja ainuõigus olmejäätmete vedamiseks konkreetses veopiirkonnas loetakse ennetähtaegselt äravõetuks alates päevast, millal avaliku konkursi tulemusena väljaselgitatud uus vedaja vastavas veopiirkonnas alustab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamist.“;

1.18 tunnistada kehtetuks korra punktid 6.6 kuni 6.8, punkt 8.5 ja punkt 12.4.1.

2. Määrus jõustub 10. märtsil 2005.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees