Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sõpruse pst 200a, Sipelga tn 4, 6, 7 kruntide ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 03.03.2005 otsus number 45
Redaktsiooni kehtivus:03.03.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

3. märts 2005 nr 45

 

 

 

 

Sõpruse pst 200a, Sipelga tn 4, 6, 7 kruntide ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Planeerimisseaduse § 23 lg 6 ja § 24 lg 3 ning linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1, lg 2, lg 3 ja lg 5 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kehtestada Sõpruse pst 200a, Sipelga tn 4, 6, 7 kruntide ja lähiala detailplaneering, Aktsiaseltsi TONDI ÜKS töö nr P-419-02, millega on Mustamäe linnaosas asuvale 3,3 ha suurusele maa-alale kavandatud 13 krunti. Planeeringuga on kavandatud 4 elamumaakrunti ühe 8-korruselise korterelamu ehitamiseks, 2 elamumaa- ja osaliselt ärimaakrunti ühe 8-korruselise korterelamu ehitamiseks, 2 sotsiaalmaakrunti haljasalade rajamiseks, 2 tootmismaakrunti alajaama ja kanalisatsiooni pumpla rajamiseks ning 3 transpordimaakrunti teede rajamiseks.

2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamise tagab ehitusloa taotleja vastavalt 30. detsembril 2004 sõlmitud lepingule nr 364.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees