Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 30.11.2000 nr 49
 
Tlv m 19.09.1997 nr 65
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vana-Veerenni tn 5 osaline maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruuse määramine
Tallinna Linnavalitsus 02.03.2005 korraldus number 393
Redaktsiooni kehtivus:02.03.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. märts 2005 nr  393-k

 

 

Vana-Veerenni tn 5 osaline maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 12 lg 11, § 14 lg 4 ja lg 5, § 15 lg 1, § 191 lg 4, § 19², § 221 lg 5,Muinsuskaitseseaduse § 24 ja § 25, Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 56, p 561, p 562, p 563, p 567, 569, p 57, kultuuriministri 30. augusti 1996 määruse nr 10, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 20. detsembri 1993 otsuse nr 1340, seadusjärgse pärimistunnistuse 19.05.2003 notari ametitoimingute raamatu registri nr 3345, Kaija Ackermanni notariaalselt volitatud esindaja Maie Soots`i avalduse ja maa tagastamise toimiku nr 420 materjalid

 

 

1. Kinnitada Vana-Veerenni tn 5 nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise 07.01.2005 akt nr 254.

2. Määrata Kesklinna linnaosas Vana-Veerenni tn 5, endisel kinnistul nr 1217A nõudeõiguse osast suurema pindalaga 54,54 m2 maa tagastamise korral riigile tasutava võla maksumuseks 6817 (kuus tuhat kaheksasada seitseteist) krooni ja 50 senti. Võlg tasuda erastamisväärtpaberites Harju Maavalitsuse erastamisväärtpaberiarvele nr 71011645 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 40140104 või rahas Harju Maavalitsuse erastamise eriarvele nr 10052037576008 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, viitenumber 11112.

3. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

3.1  asukoht: Vana-Veerenni tn 5;

3.2  pindala: 1039 m²,

3.3  sihtotstarve: elamumaa (E).

4. Tagastada punktis 3 nimetatud maa 2853/3440 mõttelises osas suurusega 861,71 m2, millest 54,54 m2 tagastatakse nõudeõiguse osast suuremas ulatuses (endine kinnistu nr 1217A, pindala 1076,23 m2 ) järgmisele isikule:

Kaija Ackermann, isikukood 45904300362, elukoht Puhkekodu tee 63-1, Tallinn, 2853/3440 mõttelises osas.

5. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 4 nimetatud isikule 2853/3440 mõttelises osas vastavalt Riikliku ehitisregistri 31.01.2005 väljavõttele.

6. Lugeda endise kinnistu nr 1217A  maa tagastatuks.

7. Punktis 4 nimetatud isik on kohustatud 15 päeva jooksul võla suuruse akti saamise päevast arvates teatama Tallinna Maa-ametile oma soovist tasuda võlasumma korraga või pikaajaliste maksetena. Võla korraga tasumisel peab teates olema tasumise kuupäev, mis ei tohi olla hilisem kui üks kuu võla suuruse määramise akti saamise päevast arvates.

8. Punktis 4 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 165 (ükssada kuuskümend viis) krooni ja 90 senti Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

9. Maa omanikul:

9.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

9.2 kasutada maad elamumaa maakasutuse sihtotstarbel;

9.3 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

9.4 järgida Muinsuskaitseseaduses §-s 24 ja §-s 25 sätestatud tingimusi.

10. Tallinna Maa-ametil:

10.1 teha korraldus teatavaks Kaija Ackermannile, Koidula Rajule ja Sergei Kuleðovile;

10.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

11. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, 15082, Tallinn ja alates 15. märtsist 2005 Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

KINNITATUD

 

Tallinna Linnavalitsuse

2. märtsi  2005

  korraldusega nr  393-k

   AKT nr 254

 

Nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise akt

 

 

 

1. Käesolev akt on koostatud Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusega nr 49 kinnitatud Tallinna Maa-ameti põhimääruse p 2.1.12.2 alusel.

2. Tagastatava maa asukoht

Harju maakond

Tallinn

Vana-Veerenni tn 5

             2

(maakond)

(linn)

(aadress)

(1993. a hinnatsooni nr)

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 20. detsembri 1993 otsusega nr 1340 on määratud maa võõrandamisaegne üldpindala 1076,23 m2 ja tunnistatud õigustatud subjektideks alljärgnevad isikud:

 

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

 

3.1

Heino-Friedrich Ackermann
ees- ja perekonnanimi

3/4
mõttelises osas

807,17 m2 (S)
pindala

4. Käesoleva akti punktis 3.1 näidatud vara on üle võtnud 19.05.2003 seadusjärgse pärimistunnistuse notari ametitoimingute raamatu registri nr 3345 alusel Kaija Ackermann. Kaija Ackermann`i poolt notariaalselt volitatud Maie Soots on esitanud Tallinna Maa-ametile taotluse nõudeõiguse osast S=807,17 m2 suurema pindalaga S4=861,71 m2 õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks.

5. Võla arvestuslik suurus K3, kui maa oli kaasomandis ja kõigi kaasomandi osade kohta ei ole õigustatud subjekte 33632,5 kr ja selle maa pindala S2= 269,06 m2

6. Maa pindala (S3=S4-S), mille võrra õigustatud subjektile tagastatud maa on suurem kui tema nõudeõiguse osa 54,54 m2

7. Nõudeõiguse osast suurema pindalaga tagastatud õigusvastaselt võõrandatud maa eest riigile tasutava võla (V) suurus, mis arvutatakse valemi järgi

V=

(K1 K2 K3)·S3

 

 

S1 S2

 

V=6817,5 (kuus tuhat kaheksasada seitseteist) krooni ja 50 senti