Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaõhukooli tee 13 ja Vabaõhukooli tee 84 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 02.03.2005 korraldus number 389
Redaktsiooni kehtivus:02.03.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. märts 2005 nr  389-k

 

 

Vabaõhukooli tee 13 ja Vabaõhukooli tee 84
maa osaline tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, Veeseaduse § 10, Looduskaitseseaduse § 37, § 38, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 57, Vabariigi Valitsuse 10. veebruari 1999 määrusega nr 57 kinnitatud Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskirja, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Tallinna Linnavalitsuse korraldused 16. jaanuarist 1998 nr 73-k, 30. juunist 1999 nr 5049-k, 29. detsembrist 1999 nr 8194-k, 2. veebruarist 2000 nr 475-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni otsuse 30. oktoobrist 1995 nr 6361, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu 08. septembrist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 6384, Harjumaa Keskkonnateenistuse kirja 31. jaanuarist 2005 nr 30-1-1/382-2  ja maa tagastamise toimiku nr 10301 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Vabaõhukooli tee 13;

1.2 pindala:  34464 m2;

1.3 sihtotstarve: veekogude maa (V) 5%, sotsiaalmaa (Ü) 95%.

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine “Raku nr 7“, endine kinnistu nr 5371 pindalaga 127070 m2)  järgmisele isikule:

Koit Uus, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

4. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

5. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

5.1 asukoht: Vabaõhukooli tee 84 ;

5.2 pindala: 4766 m2;

5.3 sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (S).

6. Tagastada punktis 5 nimetatud maa (endine “Raku nr 7“, endine kinnistu nr 5371 pindalaga 127070 m2)  järgmisele isikule:

Koit Uus, i. k. 35402114711, eluk. Tuvi tn 12/3-28, Tallinn.

7. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

8. Punktis 6 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

9. Endise kinnistu 5371 maa tagastamise taotlus maa-ala suurusega 3563 m2 osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

10. Maa taotlejal:

10.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

10.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

10.3 täita Vabaõhukooli tee 13 moodustatava katastriüksuse osas Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskirja.

11. Tallinna Maa-ametil:

11.1 teha korraldus teatavaks Koit Uus´ile;

11.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082 ja alates 15. märtsist 2005 Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär