Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kalevi tn 32 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 02.03.2005 korraldus number 387
Redaktsiooni kehtivus:02.03.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. märts 2005 nr 387-k

 

 

Kalevi tn 32 maa tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Tallinna Linnavalitsuse 20. oktoobri 2004 korralduse nr 2023-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 24. aprilli 1995 otsuse nr 5434, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 27. novembrist 1998 notariaalregistri nr 13816, õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 05. oktoobrist 1999 notariaalregistri nr 11513, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu 30. detsembrist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 8928 ja maa tagastamise toimiku nr 155 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Kalevi tn 32;

1.2 pindala: 1284 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4423 pindalaga 1290,08 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Kalevi 32 Korteriühistu, registrikood 80161898, asukoht Kalevi tn 32, Tallinn – 2/72 mõttelises osas;

2.2 Aivar Ploom, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

2.3 Aktsiaselts Hansa Liising Eesti, registrikood 10434248, asukoht Liivalaia tn 8, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

2.4 Heli Pallo, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 13/72 mõttelises osas;

2.5 Priit Möldre, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 3/24 mõttelises osas;

2.6 Lauri Pank, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 4/24 mõttelises osas;

2.7 Riho Talumaa, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuv ehitis kuulub punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 17.01.2005 väljavõttele.

4. Lugeda endise kinnistu nr 4423 maa tagastatuks.

5.  Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

5.1 Kalevi 32 Korteriühistu, 6 (kuus) krooni;

5.2 Aivar Ploom, 33 (kolmkümmend kolm) krooni;

5.3 Aktsiaselts Hansa Liising Eesti, 33 (kolmkümmend kolm) krooni;

5.4 Heli Pallo, 36 (kolmkümmend kuus) krooni;

5.5 Priit Möldre, 25 (kakskümmend viis) krooni;

5.6 Lauri Pank, 33 (kolmkümmend kolm) krooni;

5.7 Riho Talumaa, 34 (kolmkümmend neli) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejatel:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel   juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082 ja alates 15. märtsist 2005 Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär